Taşınmazların İlamlı İcrasında Alınacak Harçlar

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Taşınmazların İlamlı İcrasında Alınacak Harçlar

Harçlar Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, peşin harç, sadece ilamsız takiplerden alınacak harçtır.İlamsız icrada peşin harç alınmasının amacı, gereksiz takip taleplerinde bulunulmasını önleme amacını taşı­maktadır. İlam niteliğinde belgeler bakımından, peşin harcın alınıp alın­mayacağı hususunda 492 sayılı kanun’da, ilama dayanan takiplerin harç, istisna veya muafiyetinden yararlanacaklarına dair bir hüküm mevcut bulunmamaktadır. Ayrıca, ilam niteliğindeki belgelere dayanılarak, icra takibine girişilmesi halinde, İcra ve iflas Kanunu’nun 38. maddesinin açık hükmü gereğince, ilamlı icraya ilişkin prosedür işletileceğinden, ilam ve ilam niteliğindeki belgelere dayanılarak, yapılacak ilamlı icra takibi, peşin harcın konusu dışında kalacaktır.Bu görüşün tam tersini de savunanlar vardır.

Ancak uygulamada, ilam niteliğindeki belgelere dayanarak ya­pılan tahliye takiplerinde, peşin harç alınmamaktadır.

İcranın yerine getirilmesi harcı, konusu para ile değerlendirilmesi mümkün olmayan ilamlı icra takiplerinden maktu olarak alman harçtır.Bu anlamda, gayrimenkul tahliye ve teslimi de (İİK.m.26-29) icranın yerine getirilmesi harcının konusunu oluşturacaktır.

Tahsil harcına ilişkin olarak, Harçlar Kanunu’nun 18, 19, 23 ve 24’üncü maddelerinde düzenlemeler olmakla birlikte, 1 sayılı tarifenin B/l, 3 maddesi hükmünde de, tahsil harcının icra takibinin çeşitli safhala­rına göre oranlarını, ayrı ayrı belirleyen hükümler yer almaktadır.

Buna göre, tahsil harcının alındığı, icra takibinin safhaları ve harç oranları, gayrımenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde, icra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu taktirde, bir yıllık kira bedeli üzerinden, yoksa bu süreye göre taktir edilecek bir bedel üze­rinden, %1,8;

Tahliye ve teslim, icra marifetiyle olduğu taktirde %3, 6 olarak hesaplanacaktır.

Harçlar kanununun 24. maddesi nazara alındığında, tahsil harcı bu miktarların yarısı nispetinde alınacaktır.

İcra takibinden vazgeçme harcını düzenleyen, İcra ve İflas Kanunu’nun 23’üncü maddesine göre ise, her ne sebeple olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için, vazgeçi­len miktara ait tahsil harcının yarısı alınacak, ancak vazgeçme para­ya çevirme sonrası gerçekleşirse, tahsil harcı tam olarak alınacak­tır. Burada dikkat edilmesi gereken husus tahsil harcının tam alınması halinde oran %9 olacaktır.

2548 sayılı Cezaevleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Ola­rak Alman Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hak­kında Kanun’un 1. maddesinde düzenlenen cezaevi harcının konusu, para ile değerlendirilemeyen takipler bakımından maktu ve ilamın icraya ko­nulduğu anda, peşin olarak alınması gerekir. Bu anlamda, gayrimenkul ve gemilerin tahliye ve tesliminde herhangi bir para tahsili söz konu­su olmadığından, buna ilişkin talepler cezaevi harcının konusunu oluşturamayacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat