TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI

Takip Kodu:

 

                                                                                                                     Örnek No : 26

T.C.

 

Dosya No :

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI

 

1 – Alacaklının adı ve soyadı
2 – Borçlunun adı ve soyadı 
3 – Artırmanın yapılacağı, yer, gün,saat
4 – Şartnamenin açık bulundurulduğu ilk gün
                                               Birinci Artırma:……/……/……..  günü saat…………………..

5 – Artırma tarihi

İkinci Artırma   :……/……/……… günü saat………………..

6 – Elektronik ortamda teklif başlangıç ve bitiş tarihi :

7 –Taşınmazın  tapu kaydı ve niteliği :

……………….  ……………….  ……………….  ……………………..  ……………….  ……………………..  ………..

……………….  ……………….  ……………….  ……………………..  ……………….  ……………………..  ………..

……………….  ……………….  ……………….  ……………………..  ……………….  ……………………..  ………..

……………….  ……………….  ……………….  ……………………..  ……………….  ……………………..  ………..

……………….  ……………….  ……………….  ……………………..  ……………….  ……………………..  ………..

……………….  ……………….  ……………….  ……………………..  ……………….  ……………………..  ………..

8 – Tapu sicilindeki diğer bilgiler…………………………..  ……………….  ………………..  ………………..

9 – Taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler ………………  ………………  ………………….  …………………

……………………  ………………….  …………………………  ……………………….  ………………….  ……………

10 – Takdir olunan değer  ………………………………..  ………………………  ……………………  ……………

11 – Artırmaya iştirak için alınan teminatın nev’i ve miktarı …………..  ……………………  …………

…………………….  …………………  …………………………..  ………………………  ……………………  …………

12 –Taşınmazın son imar durumu ………………………  ………………………  ……………………  …………

13 – Başkaca lüzumlu izahat ………………………  …………………………  …………………………  ………..

A – Artırmaya iştirâk edenlerin taşınmazın yukarıda yazılı tahmini değerinin yüzde yirmisi olan

……… lira…….. kuruş pey akçesi veya bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri

lâzımdır. Bu taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklı veya ilgiliden artırmaya iştiraki halinde alacağı mezkur nisbet reddesinde ise ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

B – Taşınmaz üzerindeki        ile birlikte satılacak borçlunun mezkur taşınmaz ile temin

edilmiş şahsi .  borcu alıcıya intikal eyliyecektir. İpotek ve ipotekli borç senediyle

temin edilmiş olup bu suretle müşteriye devrolunan borçtan asıl borçlunun kurtulması alacaklının müracaat hakkının mahfuz olduğunu ihaleden itibaren bir sene içinde kendisine bildirmiş olmasına bağlıdır (Türk Medeni Kanunu madde: 888 Taşınmaz üzerindeki rehinle temin edilmiş muaccel borçlar müşteriye devredilmeyerek satış bedelinden tercihan ödenecektir.

C – Tâyin edilen zamanda, artırmaya elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden

başlanır. Üç defa bağrıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel        lira

……… kuruşu geçmek şartıyla, taşınmaz en çok artırana ihale edilir. Bedel bu miktarı

bulmazsa, ikinci artırma tarihinde aynı saatte yapılacak artırmada elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz en çok artırana verilen en yüksek bedel (*) (Satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar ve satış giderlerini geçmek

şartıyla ihale edilir. Mecmuu olan……….. lira       kuruşun mezkûr taşınmaz ile temin

edilmiş alacakları böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve alıcı taahhütlerinden kurtulur.) ile ihale edilir.

D – Artırma için teklif muayyen para olmalıdır. Şart ve kayıt kabul olunmaz. Teklifler şifahen veya elektronik ortamda yapılır. Elektronik ortamda teklif verme birinci artırma gününden yirmi gün önce başlar, birinci artırma gününden önceki gün sonunda sona erer. İkinci artırmada elektronik ortamda teklif verme, birinci artırmadan sonraki beşinci gün başlar ve ikinci artırma gününden önceki gün sonunda biter. Bu teklif artırma günü artırmaya başlamazdan evvel hazır olanlara söylenir. Alıcı artırma bedeli haricinde olarak ferağ harcını vermeye mecburdur. Bundan başka alıcıya ait alacak giderler ve hususlar :

E- Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse, müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesih olunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise, arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen (7) gün müddetle artırmaya çıkarılır. En çok artırana ihale edilir ve iki ihale arasındaki fark ve temerrüt faizi ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (X)

İcra Müdürü

                                                                                                                    Mühür ve İmza

 

(*) Satış isteyene rüçhanı olan böyle alacaklı mevcut değilse parantez içindeki kısım çizilir.

(X) (İİK m.124, 125)

  1. AÇIK ARTIRMA

Açık artırmaya saat ………………………………….      de ………………………………     başlandı.

Teklif edilen                                                                          ARTIRANLARIN

      Lira             Kuruş                  Adı                             Soyadı                                          İmzası     

 

……………..      ………………              ……………………………………………………….                …………….

…………….       ……………..               ……………………………………………………….                …………….

……………..      ………………              ……………………………………………………….                …………….

……………..      ………………              ……………………………………………………….                …………….

……………..      ………………              ……………………………………………………….                …………….

……………..      ………………              ……………………………………………………….                …………….

……………..      ………………              ……………………………………………………….                …………….

……………..      ………………              ……………………………………………………….                …………….

……………..      ………………              ……………………………………………………….                …………….

……………..      ………………              ……………………………………………………….                …………….

……………..      ………………              ……………………………………………………….                …………….

Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamıştır

Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamış olduğundan en çok fiyat veren ………………. ……………………….  ………………..  ……………………  ……………………. a …………. ihale olunmuştur.

……./……… Saat ………  dakika …….

.

     İcra Müdürü                                 Tellâl                                                    Alıcısı

 

      ……/……/…….                                Tellâl                           ……………..  …………….  …………..

 

     İcra Müdürü                                 ……./……./………                        Tellâl           

Alıcıya, ihale bedelini ödemek üzere ………………………………………. gün mehil verildi.

     İcra Müdürü                                             …../…../………                            Alıcı

  1. AÇIK ARTIRMA

Açık artırmaya saat ………………………………….      de ………………………………     başlandı.

Teklif edilen                                                                          ARTIRANLARIN

      Lira            Kuruş                  Adı                            Soyadı           .                       İmzası                   .             

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamıştır

Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamış olduğundan en çok fiyat veren ……………….                                                                                                                        ……………………. a …………. ihale olunmuştur.

……./……… Saat ………  dakika …….

 

                  İcra Müdürü                                            Tellâl                                      Alıcısı

İhale olunmamışsa sebebi ………………………..  ………………….  ………………  ……………….

İcra Müdürü                                            ……./……./………                    Tellâl          

Alıcıya  ihale bedelini ödemek üzere ………………………………………. gün süre verildi.

      İcra Müdürü                                            …../…../………                          Alıcı

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat