TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE BORÇLUNUN MAL BEYANINDA BULUNMASINA DAVET KAĞIDI

T.C.               
……… İcra Dairesi
Dosya No : ………
 
Örnek No : 15*

 
 
 
TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE
BORÇLUNUN MAL BEYANINDA BULUNMASINA DAVET KAĞIDI
 
 

1-Alacaklı   ve  varsa vekilinin veya kanuni temsilcisinin   adı,   soyadı  ve  yerleşim yerindeki adresi
 
:………
………
………
2-Borçlu  ve  varsa vekili veya kanuni temsilcinin adı, soyadı ve  yerleşim  yerindeki adresi:……… (TC Kimlik No: ………)
………
   

 
 
Yukarıda adı yazılı alacaklı (vekili) tarafından aleyhinize yapılan taşınır rehninin paraya çevrilmesine dair olan ve kesinleşen icra takibinde İcra ve İflas Kanununun 147 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince takibin haciz yolu ile devamı istenildiğinden, işbu davet kağıdının tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde ve 74 üncü madde hükümleri gereğince mal beyanında bulunmanız; aksi halde hapisle tazyik edileceğiniz; hiç mal beyanında bulunmazsanız hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.
 
(İİK m.74, 76, 147)                                                                                                                                                                                                                                                                            
             
  ……./……./……….
    İcra Müdürü

  Mühür ve İmza

 
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 154’e karşılık gelmektedir.
 

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat