Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TASHİHİ KARAR TALEBİNE CEVAP DİLEKÇESİ

YARGITAY (   ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Gönderilmek üzere,
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO              :
YARGITAY DOSYASI      :Yargıtay …. Hukuk Dairesi’nin ……../…….. E. ve ………/…….. K. sayılı ve …/…/…… tarihli ilamı.
TASHİHİ KARAR TALEBİNE CEVAP VEREN DAVACI :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Yargıtay (  ) Hukuk Dairesinin …/…/… tarih …/… Esas ve …/… Karar sayılı kararının düzeltilmesi yönündeki davalı taraf talebinin reddi ile hukuka uygun mahkeme kararının onanmasına karar verilmesi talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Yukarıda Esas ve Karar No.su ile tarihi yazılı yerel mahkeme kararı, iki tarafın temyiz talebi üzerine incelenmiş ve kararın usul ve yasaya uygun olması nedeniyle onanmasına karar verilmiştir.
  2. Karşı tarafça verilen onama kararına karşı bu kez Karar Düzeltme talebinde bulunulmuştur. Karşı tarafın karar düzeltme talebi usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki; HMK ve HUMK md. 440’ta karar düzeltme sebepleri net olarak sayılmış olup davalı tarafın karar düzeltme dilekçesinde belirttiği gerekçelerden hiçbiri yasal gerekçelere uymamaktadır.
  3. Davalı tarafın karar düzeltme talebinde ileri sürmüş olduğu gerekçelerin tamamı hukuki dayanaktan yoksun ve karar düzeltme talebi içinde değerlendirmeye alınamayacak nitelikte gerekçelerdir.

HUKUKİ SEBEPLER                   :  6100 sayılı HMK, HUMK. md. 440-442 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                         :  Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; karşı tarafın karar düzeltme isteminin reddi ile yerel mahkeme kararın onanmasına karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat