TAŞERONLUK SÖZLEŞMESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAŞERONLUK SÖZLEŞMESİ

TAŞERONLUK SÖZLEŞMESİ

MADDE: 1

TARAFLAR: Bir taraftan … A.Ş.’ni temsilen aşağıda isim ve imzası bulunan yetkili ile diğer taraftan, aşağıda isim ve imzası bulunan Taşeron arasında aşağıda yazılı şartlarda iş bu sözleşme akdolunmuştur. Bu sözleşmede … A.Ş. ŞİRKET”, karşı taraf ise “TAŞERON” olarak ifade edilecektir.

MADDE: 2

İŞİN KONUSU: İşin konusu, ŞİRKETin yüklemi altında yapımı devam eden “…” inşaatı kapsamında cut-off kazı çukuruna gelecek suyu önlemek amaçlı, yeraltı su seviyesini düşürecek membada 3 veya 4 adet olmak üzere derin kuyuların açılması, boru techizi, çakıllanması, pompaların indirilmesi ve kuyuların temizliğini kapsamaktadır.

MADDE: 3

EKİPMAN TEMİNİ: Taşeron işi verilen sürede tamamlayabilmesi için şantiye şefinin talimatları dairesinde yeterli miktarda makine ve ekipmanı iş başında bulundurmak zorundadır. Taşeron bu mükellefiyeti riayet etmediği takdirde, durumun kendisine yazılı ihtarın tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) gün içinde bunları kifayet derecesine çıkarmaya mecburdur. Şirket işin hal ve icabı gerektirdiği takdirde, programı geciktirmemek için işin bazı kısımlarını veya tamamını taşeron nam ve hesabına yapmak veya başkasına yaptırmak üzere müdahale hakkına sahiptir.

MADDE: 4

TAŞERON’UN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİ VE PERSONEL: Taşeron iş yerinde çalıştıracağı işçi ve personel ile ilgili her türlü resim harç S.S.K. primleri vergi vb. giderden sorumludur. Ücret tediyeleri gelir vergisi tevkifatı ile sigorta prim borçlarını vergi dairesine ve kuruma yatırılmasını şirket muhasebecisi kontrol eder. Gerek gördüğü işlemi şirket resen yaparak taşeron hesabına zimmet kaydeder. Taşeron hizmet akdinden doğan bütün borçlarından ve vergi mükellefiyetlerinden şahsi sorumlu olup şirketin bu yüzden yapacağı ödemelerden dolayı rücu hakkını kabul ve taahhüt eder. İşten ayrılan bütün işçilerin kanuni haklarını ödemeyi ve ibralarının teminini de taahhüt eder. Taşeron işe aldığı kişileri ŞİRKET şantiye şefine ve muhasebecisine, yazılı olarak bildireceğini kabul eder.

Taşeron çalıştıracağı işçi ve personelin her türlü hal ve hareketlerinden mesul ve şirketin rücu hakkını peşinen kabul eder. Şirket lüzum gördüğü ve istediği anda ve sürede taşeronun çalıştıracağı işçi ve personelin puantajını tutmaya ve her türlü ödemeleri kendi işçi ve personeli ile birlikte ödemeye yetkilidir.

MADDE: 5

DEVİR VE TEMLİK: Taşeron işi şirketin onayını almadan hiç bir kimseye devir ve temlik edemez.

MADDE: 6

KAFİ VASITALARLA İŞE DEVAM ETME ZORUNLULUĞU: Taşeron şantiye şefinin talimatları dairesinde yeterli miktarda makine, ekipman ve malzemeyi temin edecektir. Taşeron kendisine yazı ile yapılacak ihtarı tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) gün içinde bunları kifayet derecesine çıkartmaya mecburdur.

MADDE: 7

KAZA VE ZARARLARA KARŞI TEDBİRLER, CEZALAR: Taşeron işyerinde kullanılan alet ve makinelarla diğer vasıtaların sebep olabileceği zararların tazmininden ve masraflardan doğrudan sorumludur.

Şirket herhangi bir kaza ve hasar halinde maddi ve manevi zarara maruz kalan kimselerle taşeron adına anlaşmaya sulh olmaya ve onların zararlarını tazmine ve tazmin bedellerini taşeron hesabına borç kaydederek bu bedeli istihkaklardan veya teminatından kesmeye yetkilidir.

MADDE: 8

FİYAT FARKLARI: Taşeron gerek esas taahhüt müddeti içerisinde gerekse mücbir sebeplerle uzatılan müddet içerisinde yeni taahhüdün tamamen ifasına kadar resim ve vergilerle zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konması fiyatların yükselmesi nakliye ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplerle istisna ederek, evvelce tahmin edilmeyen ve nazara alınmamış olan hallerde dahil olmak üzere, kendisine fazla para ödenmesi talebinde bulunamaz.

MADDE: 9

TAŞERONA VERİLEBİLECEK MALZEME: Taşeronun kullanacağı akaryakıt hakedişinden kesilmek üzere, şantiye şefinin yetkileri dahilinde verilir .

Taşeronun imalat esnasında kullanacağı her türlü malzeme, Taşeronun iş programını aksatmayacak şekilde, makul zaman içerisinde, bedelsiz olarak iş başında ŞİRKET tarafından temin edilecektir.

MADDE: 10

ÖDEMELER: İş bitimi sonu itibariyle taşeronun yaptığı iş tespit edilerek şantiye yetkilileriyle müştereken hakediş tanzim edilir. Söz konusu hakedişin bedeli takip eden ayın 15. günü taşerona ödenir.

MADDE: 11

SÖZLEŞME FESHİ: Taşeron sözleşme ve eklerinde tayin olunan vecibelerden herhangi birisine kısmen veya tamamen riayet etmediği takdirde,  ŞİRKET tarafından kendisine ihtarname ile bildirilecek süre içerisinde vecibelerini yerine getirmezse başka bir ve merasim hüküm almaya ihtiyaç kalmaksızın şirket sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. Sözleşmesi bu şekilde fesh edilen taşerona işin ikmaline kadar hiçbir ödeme yapılmaz. Şirketin tayin edeceği tarihte başlanılmak üzere taşeronun hesap kesme hakedişi yapılır. Taşeron gelmediği veya vekilini göndermediği takdirde bu hakediş şirketçe resen tanzim olunur. Hesap kesme hakedişine göre taşeronun alacağı çıkarsa şirketin fesih dolayısıyla bir zararı olup olmadığı anlaşılıncaya kadar bu alacak tevkif olunur. Bu zarar taşeronun alacağını geçmez ise aradaki fark taşerona ödenir. Şirket alacaklı çıkarsa iş bu alacak taşerondan ayrıca tahsil edilir veya teminatından kesilir.

MADDE: 12

TARAFLARIN SÖZLEŞMEDEN VAZGEÇMESİ: Sözleşmenin imzasından sonra taşeron taahhüdünden vazgeçerse, şirket protesto çekme ve hüküm almaya hacet kalmaksızın sözleşmeyi 13. Madde gereğince feshederek taşeronun teminatını gelir kaydetmeye ve ayrıca her türlü haklarını talep etmeye yetkilidir. Sözleşmenin imzasından sonra şirketçe sözleşmeden vazgeçilmesi halinde ise keyfiyet yazı ile taşerona bildirilir. Bu takdirde taşeron tarafından o tarihe kadar yapılmış bütün bedelleri tespit ve takdir olunur. Taşeronun yaptığı işlere karşılık hesaplanan bedeller kati hakediş tutarı taşerona ödenir ve teminatı geri ödenir. Taşeron bunun dışında istekte bulunmayacağını şimdiden kabul eder.

MADDE: 13

KANUNİ İKAMETGAH: Taşeron aşağıda gösterdiği ve imzaladığı adresi kanuni ikametgah olarak göstermiştir. Bu ikametgah yapılacak her nevi idari ve kanuni tebligat aynı tarihte taşeronun şahsına yapılmış sayılır. Taşeronun iş bu kanun ikametgahının değiştiği takdirde yeni adresini şirkete derhal bildirmeye mecburdur.

MADDE: 14

FATURA VERİLMESİ: Taşeron her istihkak tanzimini müteakip yaptığı iş miktarı kadar fatura vermek zorundadır.

MADDE: 15

KUYUNUN TESLİMİ: Sondaj işlemlerinin sona ermesinden sonra kuyu, gerekli şekilde teçhiz edilir. Her ne şekilde olursa olsun sondaj çalışmaları tamamlandığında durum tespiti yapılarak işverene bir protokol ile kuyuları teslim edilir.

Teslim tutanağının imzalanmaması veya imzaya yanaşılmaması durumunda kuyu bitiminin ertesi ilk iş günü başlamak üzere üç iş günü içerisinde teslim alınmayan kuyu teslim edilmiş sayılır. Bu durumda Şirkete hiçbir şekilde ihtar çekilmesine gerek kalmaz.

MADDE: 16

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLMESİ: Bu sözleşmenin uygulanmasından dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklar ANKARA mahkemelerinde çözümlenecektir. Uyuşmazlığın mahkemeye intikal etmesi işin hiçbir şekilde durmasını yavaşlamasına sebep teşkil edemez.

MADDE: 17

BİRİM FİYATLAR: İş bedeli,  … TL/m.+ KDV dir.

İş bu sözleşme …/…/… tarihinde 2 (iki) nüsha tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

ŞİRKET
Kaşe
İmza
TAŞERON
Ad Soyad
İmza

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat