Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TASHİHİ KARAR – KARAR DÜZELTME TALEBİ

YARGITAY ( ). CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Sunulmak Üzere
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                             MURAFAA VE TAHLİYE TALEPLİDİR
DOSYA ESAS NO    :
DOSYA KARAR NO:
KARAR DÜZELTME

TALEP EDEN SANIK      :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

MÜŞTEKİ                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Tashihi Karar (Karar Düzeltme) Talebidir.
SUÇ                                       :11 yaşını doldurmamış küçüğün zorla ırzına geçmek, 12 yaşını doldurmamış küçüğü kaçırmak
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Mahkemenin verdiği iş bu karar usul ve yasaya aykırıdır. Mahkemece, müvekkilim hakkında verilen kararla, 11 yaşını doldurmamış küçük …….’i kandırarak zorla ırzına geçmek ve hürriyetini tehdit etmek suçlarından 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 414/2 md. sinden ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 109/1. maddesinden cezalandırılmasına karar verilmiştir.
  2. Mahkemenin, dosya kapsamına göre atılı suçlamaların sübuta erdiğini ve mağdurun hafif derecede zekâ geriliğinden ve yaşından fiile mukavemet edemeyeceğinden 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 414/2. maddesinin sanığa uygulanmasına karar verdiği halde, zekâ geriliğini kabul ettiği mağdurun, ifadelerine itibar edilebilirliğini; Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesinden araştırılmasını lüzum görmemesi, mağdurun, Jandarmada, Savcılıkta, Mahkemede, ……..Adli Tıp Bölümünde para, olta, çikolata vs şeylerle kandırılıp götürüldüğüne dair beyanlarına hiç değinmemesi, dosyada mahkemece dinlenen tüm tanık beyanlarına niçin itibar etmeden suçların sübuta erdiğini kabul etmesine dair hüküm ve gerekçe usul ve yasaya, dosya kapsamına aykırı bulunmaktadır.
  3. Daha önce müvekkil hakkında mahkûmiyet hükmü verilirken mağdurun, eli ile göstermek ve başı ile işaret etmek gibi hareketlerine Jandarma, Savcılık ve Mahkemece anlamlar verilerek, soruşturma ve yargılama yapılmış, tutanaklara bu anlamlar geçirilmiş ve bu tutanaklardan başkaca mağdurun itibar edilebilecek hiçbir beyanı bulunmamaktadır. Mahkemede, mağdurun sorulara cevap veremediğini, cevap verememesine rağmen bunu utanmasına bağlayarak, beyanlarını itibar edilebilir hale getirmiş, zekâ geriliğini dikkate almamıştır. Mağdur, Jandarma ve Savcılıkta kullanmadığı “pislik yaptı” cümlesini ve “seni öldürürüm” şeklindeki beyanını da ilk defa mahkemede söylemiştir.
  4. Yine, Mahkemenin hükmünün dayanağını oluşturan teşhis delili usulüne uygun yapılmamıştır. Mağdur, …/…/….. ile …/…/…..  tarihleri arası köy köy dolaştırılmış, zekâ seviyesi belli olan ve 10 yaşındaki küçüğe canlı ortamda birebir adam gösterilerek adeta mağdur birini bulmak zorunda bırakılmıştır. Sonra, mağdurun kimlerle teşhis ettirildiği de zapta geçirilmediği için usul ve yasaya aykırı bir teşhis yaptırılmıştır. Mağdurun amcası , “üç gün boyunca jandarma’nın yeğenine çeşitli köylerden birçok eşkâle uyan insan gösterdi” diyerek teşhisin ne kadar ciddiyetten uzak olduğunu beyan etmiştir.
  5. Hakkında ihbar yapıldığı iddia edilen …….’nin “benden daha uzun dayımın oğlu var” demesi üzerine müvekkilim köy meydanına çağrılmış ve Jandarma’nın ısrarlı bir biçimde zekâ geriliği olan mağduru yönlendirmesi ile müvekkilim tecavüz sanığı haline getirilmiştir. ….. böyle bir beyanda bulunmasa idi belki de müvekkilim bu davada yer almayacaktı.
  6. Yine olayın en önemli görgü tanıkları olan …. ve ….. mağdurun kardeşi ……, robot resmi çizdiren ve ……..’nın ifadesinde geçen …… ve …….’nin ifadelerine itibar edilmememe gerekçesini hükümden anlamış değiliz. Sadece mağdurun her aşamada değişen, işaret dilinden ibaret beyanları ile Jandarma ve Savcılık soruşturması ile hüküm verilmiş bulunmaktadır.
  7. Gerek olayın olduğu  …/…/…..günü mağdurun aldığını iddia ettiği …….. TL paranın bulunmaması, gerekse mağdurun üzerinden kan, kıl ve sperm örneklerinin alınmaması, sanık ile tanıkların Jandarma’da yüzleştirilmemesi, sanığın Jandarma’ya getirildiği andaki kıyafetleri ve saçının Savcılık tarafından tespit edilip, tutanağa bağlanmaması, faili meçhul adamı gören ve robot resmi çizdiren …. ve ……..’nin, Jandarma’da ve Savcılıkta ifadelerine başvurulmaması, soruşturmanın, dolayısıyla yargılamanın da eksik ve kanuna aykırı yapıldığını göstermektedir.
  8. Bu yüzden şüpheden başka kesin ve inandırıcı hiçbir delil bulunmaktadır ve hüküm bozulmasına rağmen yeni yargılamanın da eksik delillerle tamamlandığını düşünüyoruz. Dosyada ki tüm tanıkların, sanık ve mağdur ile birlikte katıldığı ve sanığın köyü ile olayların geçtiği tüm köyleri kapsayan bir keşfin yapılmamış olmasına rağmen sanık B.’nin kendi köyü olan Soğukoluk köyü ile olayın geçtiği Mahmutlu köyleri arasındaki mesafe tespit edilmeden, B.’nin kendi köyün de aynı gün ve saatlerde inşaatta iş yapıp hemen olayın geçtiği Mahmutluya da gitmiş olabileceğinin kabulü ve yine Soğukoluk köyündeki tanıkların beyanlarının bu nedenle geçersiz sayılması sadece hürriyeti tehdit suçu açısından Mahmutlu köyünde keşfin yapılması oluşa ve dosya kapsamına aykırıdır.
  9. Yine, bu hükmünde gerekçesini oluşturan, mağdurun beyanlarının itibar edilebilirliğinin Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesinden araştırılmaya gerek görülmemesi bakımından yargılama eksik yapılmıştır. Mahkeme, daha önceki hükümde ve bu hükümde delilleri takdirde yanılgıya düşmüştür.

TALEP SONUCU         :  Yukarıda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle, işbu hükmün bozulmasına, müvekkilimin tahliyesine ve temyiz incelemesinin murafaalı yapılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.

 

                                            Sanık Vekili
Av.

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat