TASHİHİ KARAR ( KARAR DÜZELTME ) DİLEKÇESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TASHİHİ KARAR ( KARAR DÜZELTME ) DİLEKÇESİ

YARGITAY (……). HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Sunulmak Üzere

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO           :
DOSYA KARAR NO      :…………./………..
YARGITAY (…) HUKUK DAİRESİ ESAS NO        :…………./……………
YARGITAY (…) HUKUK DAİRESİ KARAR NO   :…………../………….
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tashihi Karar Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Dairenizin yukarıda esas ve karar numarası belirtilen kısmen onamaya ilişkin kararının usul ve yasaya uygunluk yönünden düzeltilmesi istemiyle yasal süresi içerisinde karar düzeltme talebinde bulunuyoruz. Çünkü her ne kadar kararda davalı (borçlu) şirketin ancak müvekkilin (alacaklının) icra takibini başlatması ile temerrüde düştüğü dolayısıyla bu tarihten itibaren faiz talebinde bulunulabileceği dairenizce kabul görmüş olsa da; kanaatimizce davalı şirket yönetim kurulunun dosyada mevcut olan …./…./…….. ve …./…./……. tarihli kararlarında çok açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde borç kabul edilmiş ve faiziyle ödenilmesine karar verilmiştir. Böylelikle davalı şirketin temerrüde düşmesinin şartları oluşmuştur.
  2. Bu kararlar dahi bizce alacağın kararlar tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsili için yeterli olmakla birlikte müvekkil tarafından ……..(…). Noterliğinden …/…/………. gün ve ……. yevmiye no ile çekilen ihtarname davalı şirkete usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir. Davalı şirket bu ihtarın tebliği ile de temerrüde düşmüştür.
  3. Ayrıca Ticaret kanunumuza göre de ticari işlerde faiz asıl olandır. Taraflar da ticaret şirketi olduklarından ve aralarındaki ilişkide bir ticari iş olduğundan bu iş nedeniyle doğmuş bir alacağa doğumu tarihinden itibaren faiz uygulanması asıl ve hukuki olandır. Burada alacağın doğum tarihi de davalı şirket yönetim kurulunun borcu kabul ettiği ve faiziyle birlikte ödenilmesine karar verdiği tarihtir. Bu nedenle bu kararların tarihinden itibaren borçlu temerrüde düşmüştür, faize hükmedilmesi gerekirdi.
  4. Tüm bu nedenlerle dairenizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı kısmen onamaya ilişkin kararının müvekkilin alacağının yukarıda belirtilen yönetim kurulu kararlarının tarihinden olmazsa ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren faiziyle birlikte ödenmesi şeklinde düzeltilmesine karar verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK, TTK ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz etmiş olduğumuz ve resen incelemeniz sırasında ortaya çıkacak diğer nedenlerle karar düzeltme talebimiz kabulü ile Dairenizin ……./……..Esas ve ……../……. Karar sayılı kararının düzeltilmesine Mahalli Mahkemenin kararının onanmasına karar verilmesini davacı vekili olarak yüce mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat