TASARRUFUN İPTALİ İNANÇ SÖZLEŞMESİ CEVAP DİLEKÇESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TASARRUFUN İPTALİ İNANÇ SÖZLEŞMESİ CEVAP DİLEKÇESİ

……………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 DOSYA NO              :

 

CEVAP VEREN

DAVALI                    :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: ………………………..)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

AÇIKLAMALAR     :
  • Davaya konu edilen ….. ayrı taşınmaz ve bu taşınmazları devralan … ayrı davalı mevcuttur. Tasarrufun iptali davasında zorunlu dava arkadaşlığı “borçlu ile taşınmazı devralan 3. Kişi” arasında bulunmakta olup birden fazla taşınmaza dair farklı tasarrufların iptali aynı dava içinde görülemez.
  • Davacı harca esas değer olarak ………… TL bildirmiş ve bu miktar üzerinden harç yatırmıştır. Davaya konu aciz vesikasının ……… İcra Müdürlüğü’nün … E Sayılı dosyasında mevcut olduğu ileri sürülmektedir. Alacak miktarına göre tasarrufların iptalini talep etmek mümkün olacağından öncelikle aciz vesikasının miktarının bilinmesi gerekir. Taşınmazların güncel bedelleri, harca esas değer olarak bildirilen rakamın çok üstünde olup eksik harcın tamamlanması gerekmektedir.
  • Davaya konu taşınmazlardan “……. İlçesi, ………………………………..Bağımsız Bölüm ……” uzun yıllardır davalı müvekkilime ait olan bir taşınmazdır. Davalı müvekkilim dava konusu taşınmazı ……… Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile …………. tarihinde imzalamış olduğu “…… Konutları ………. Toplu Konut Bölgesi Konut Satış Vaadi Sözleşmesi” ile satın almıştır. Müvekkil, bu taşınmazı ….….. tarihinde davalı borçlu ………. ile aralarında yapmış oldukları inanç sözleşmesi gereğince davalı borçluya devretmiştir.
  • Müvekkile ait, taşınmazın uzun yıllardır müvekkil adına kayıtlı olması, diğer davalı ile aralarındaki inanç sözleşmesi gereği devir yapılmış ve aynı sözleşme gereği tekrar davalı müvekkilime devredilmiş olması, tasarrufun davalı borçlu ……’nin alacaklılarından mal kaçırma gayesi ile yapılmadığını açıkça göstermektedir. Müvekkil ile davalı ……. arasındaki inanç sözleşmesi, davalı …..’nin taşınmazı kredi ile almış henüz kredi borçları bitmeden müvekkilin mevcut kredi borçları ile birlikte taşınmazı yeniden devralmış olması tarafların gerçek niyetini göstermektedir. Sözleşmenin aksini davacının ispatlaması gerekmekte olup bu konudaki ispat külfeti kendilerindedir. Müvekkil, kötü niyetli değildir.
  • Davaya konu taşınmazın müvekkile devrinde ipotekli olarak devredildiği görülecektir. İpotek bedeline oranla taşınmazın satış bedeli düşük değildir. Davalılar inanç sözleşmesine göre hareket etmiştir. Üstelik satış bedelinin düşük gösteriliyor olması bütün satışlarda yerleşmiş bir uygulama olup hayatın olağan akışına uygundur.

HUKUKİ NEDENLER      : HMK, TMK ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER                         : Tapu kaydı ve ipotek akit tablosu, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, kredi sözleşmesi (ilgili banka şubesinden celbi), inanç sözleşmesi, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık beyanı ve her türlü yasal deliller.

TALEP SONUCU                 :

 

  • Davada davalıların zorunlu dava arkadaşlığı söz konusu olmayıp davaların ayrı ayrı görülmesi gerekmektedir. Bu nedenle davaların tefrikine,
  • Davacı harca esas değer olarak ………. TL bildirmiş ve bu miktar üzerinden harç yatırmıştır. Taşınmazların güncel değerlerinin ve aciz vesikası tutarının da tespiti ile bu bedeller üzerinden hangisi daha düşük ise o bedel üzerinden eksik harçların tamamlatılmasına,
  • Yukarda açıklanan nedenlerle davanın reddine,
  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

DAVALI VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat