Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

 

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

 

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                  :

ADRESİ                                :

 

DAVALILAR                       :

 

KONU                                   : İİK m.277 vd. gereği batıl tasarrufun iptal talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                :

Müvekkilim davalılardan ’dan ……….. vadeli senet nedeniyle ………TL alacaklıdır. Bu alacak nedeniyle davalıya karşı ‘nün  E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmış olup, alacağımızı tahsil edemememiz sonucu İcra Müdürlüğü tarafından …/…/…… tarihli borç ödemeden aciz belgesi tarafımıza verilmiştir.

Müvekkilimin daha sonra yaptığı araştırmalar sonucunda dosya borçlusu davalı ’nın maliki bulunduğu  yüzölçümlü taşınmazı bundan bir ay kadar önce düşük bir bedelle ……………..- TL’ye  diğer davalıya sattığını öğrenmiştir.

İİK. Madde 277 vd. gereği satış işleminin iptali için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : İİK. Madde 277 vd. ve sair mevzuat.

DELİLLER                           : İcra Dosyası, Tapu Kayıtları, tanık, keşif, bilirkişi, yemin ve sair deliller.

TALEP SONUCU                : Arz edilen nedenlerle davalılar arasındaki satış işleminin iptali ile, söz konusu taşınmaz üzerinde tarafımıza cebri icra yapabilme yetkisinin tanınmasına, taşınmazın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi bakımından tapu kaydına tedbir konulmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. ../../….

 

 

DAVACI VEKİLİ

 

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat