TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

DAVACI TARAFINDAN AÇILDIĞI BİLDİRİLEN HASIMLI VERASET İLAMININ İPTALİ DAVASININ SONUCUNUN BEKLENİLMESİ ONDAN SONRA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – YANLIŞ DEĞERLENDİRME

T.C YARGITAY
17.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 18300
Karar: 2016 / 7
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Mahkemece davanın yolsuz tescil (ketmi verese) hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkin olduğunun kabulü ile davacı ve davalılardan buna ilişkin delillerinin sorulması, davacı tarafından açıldığı bildirilen hasımlı veraset ilamının iptali davasının sonucunun beklenilmesi ondan sonra toplanan ve toplanacak olan tüm delillerin birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu karar verilmiş olması doğru bulunmamıştır.

(2004 S. K. m. 277)

Dava: Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

Karar: Davacı, dava dilekçesinde 1203 ada 2 parsel sayılı taşınmazın annesi ….. adına kayıtlı iken annesinin ölümü ile ilk veraset ilamına göre tek mirasçı olarak görünen davalı …’a intikal ettiğini, daha sonraki veraset ilamında davacının da mirasçı olarak göründüğünü ancak davalı …’ın dava konusu taşınmazı hileli bir şekilde diğer davalıya devrettiğini, bu durumun kendisini ve diğer kardeşini mağdur ettiğini belirterek, davalı adına bulunan tapu kaydının iptali ile eski hale getirilerek anneleri adına tescilini talep etmiştir.

Davalı … davanın reddini savunmuş, diğer davalı cevap vermemiştir.

Mahkemece kanıtlanamayan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece davalılar arasında yapılan satış işleminde muvazaa bulunmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmiş ise de verilen karar dosya içeriğine uygun düşmemektedir. Davacı, dava dilekçesinde dava konusu 1203 ada 2 sayılı parselin anneleri…… adına tapuda kayıtlı iken ölümü ile davalı …’ın kendisini tek mirasçı olarak gösteren veraset ilamını ibraz etmek suretiyle adına intikal yaptırdığını, ondan sonra da diğer davalıya sattığını öne sürerek tapu kaydının iptali ile taşınmazın ölü anneleri …. adına tapuya tescilini talep etmiştir. Dosya arasında bulunan ve tapu sicil müdürlüğünde düzenlenen resmi akit tablosunun ekindeki …. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10.03.2009 tarih ve 2009/256 – 173 sayılı veraset ilamında 1203 ada 2 sayılı parselin maliki olan……’ın 14.02.2009 tarihinde vefat ettiği ve geriye tek mirasçı olarak kızı …’ın kaldığı, taşınmazın bu veraset ilamı uyarınca kızı ……’a intikal ettirildikten sonra 27.03.2009 tarihinde …’na satıldığı, ancak davacı tarafından ibraz edilen yine ……Sulh Hukuk Mahkemesinin 31.07.2009 tarih ve 2009/294 – 529 sayılı veraset ilamında ise ……’ın ölümüyle geride mirasçı olarak …, …… ve …… (……)’ın kaldığı anlaşılmıştır. Hal böyle olunca somut olayda davacının davası, yolsuz tescil (ketmi verese) hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Bu nedenle mahkemece bu yönde araştırma ve inceleme yapılması gerekirken davanın muvazaa hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davası olarak kabul edilip davalılar arasındaki satış işleminde muvazaa bulunmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır. Bu durumda mahkemece davanın yolsuz tescil (ketmi verese) hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkin olduğunun kabulü ile davacı ve davalılardan buna ilişkin delillerinin sorulması, davacı tarafından açıldığı bildirilen hasımlı veraset ilamının iptali davasının sonucunun beklenilmesi ondan sonra toplanan ve toplanacak olan tüm delillerin birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru bulunmamıştır.

Sonuç: Yukarda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bozulmasına, 11.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...