Tapuya Kira Şerhi Nasıl İşletilir?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Tapuya Kira Şerhi Nasıl İşletilir?

KURUM ADI: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü İŞLEM HAKKINDA KISA BİLGİ: Bir gayrimenkulün ücret mukabilinde belirli bir süreyle kullanılmasını bir başkasına terk etmesidir. Kira sözleşmesi gayrimenkul maliki veya temsilcisi ile kiracı veya temsilcisi arasında yapılan bir sözleşmedir.Kira sözleşmesi taraflar arasında yazılı şekilde yapılacağı gibi,noterde de yapılabilir.
Sürenin dolması, kiracı veya temsilcisinin talebi ile terkin edilir.

GEREKLİ BELGELER:

1.Tapu senedi.
2.Taşınmaz maliki/maliklerine ait nüfus cüzdanı/pasaport.
3.fotoğraf.
4.Kira sözleşmesi.

İŞLEM ADIMLARI:

BAŞVURU YERİ: Taşınmaz kaydının bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğü.
BAŞVURU ŞEKLİ: Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
Şahsen yapılmayan bir başvuru,ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.
ÖZEL DURUMLAR: 1.Kira sözleşmesinde belirtilen süreye göre hesaplanacak toplam kira bedeli üzerinden tapu harcı alınır. Eğer kira sözleşmesi noterden tasdik ettirilmemişse ayrıca damga vergisi tahsil edilir.
2.Döner Sermaye ücreti tahsil edilmektedir.

KİRA ŞERHİNİN TERKİNİ (KALDIRILMASI)

Kira şerhi kiracının istemi veya Sulh Hukuk mahkeme kararı ile terkin edilir. Tapu Sicil Tüzüğünün 78. Maddesinde, kira aktinin süresinin dolması halinde, malikin istemiyle de terkinin yapılabileceği belirtilmiştir. 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanuna göre kira aktinin kendiliğinden yenilenmiş olması bu terkine engel değildir. Terkin edilen kiranın (kendiliğinden) yenilenmiş sözleşmeye istinaden, yetkisi varsa, kiracı tarafından yeni bir harç ödeyerek şerh ettirilmesi mümkündür.
Kira şerhinin terkini Tapu Sicil Tüzüğünün 79. Maddesinde gösterildiği şekilde yapılır.
Her ne sebeple olursa olsun kira şerhinin terkini için tutarı her yıl yeniden belirlenen maktu terkin harcı tahsil edilir.

Tescil İstem Belgesinin Yazımı

Yukarıda niteliği gösterilen gayrimenkulün tamamı ……………. adıma kayıtlı ve üzerinde …………………. lehine ../../20.. tariH
ve ………..yevmiye numaralı 2 yıl süreli kira şerhi mevcut olup, bu kez kira şerhinin süresi dolmuş olduğundan, malik ben …………… bizzat hareketle, Tapu Sicil Tüzüğünün 78. Maddesine istinaden yukarıda yazılı kira şerhinin sicilden terkini arz ve talep ederim. ../../2012

HUKUK MUHAKEME KANUNU(HMK)

Sulh hukuk mahkemelerinin görevi

MADDE 4- (1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;

a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları,

b) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları,

c) Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları,

ç) Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği davaları,

görürler.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ HALİNDE ŞERHİN TERKİNİ

Sözleşmenin feshi halinde şerhin terkini ile ilgili şu durumlar ortaya çıkmaktadır:

a) Taraflar birlikte veya ayrı ayrı notere giderek önceden imzalamış oldukları kat karşılığı inşaat sözleşmesini feshetmişlerse, gayrimenkul maliki veya sözleşme lehtarı tapudaki şerhin terkinini isteyebilir.

b) Gayrimenkul malikinin kendisi tek taraflı olarak sözleşmeyi feshederek, şerhi terkin ettiremez.

c) Sözleşmenin lehtarı sözleşmeyi tek taraflı feshetmişse, gayrimenkul maliki bu fesihname ile gelerek terkini yaptırabilir.

d) Şerhten yararlanan kimse dilediği zaman (fesih olsun veya olmasın) şerhi terkin ettirebilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat