Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası İlgili Yasa

MEDENİ YASA MADDE 935 – Alakadarlar tahriren muvafakatlerini beyan etmedikleri halde mahkeme kararı olmadıkça tapu sicil memuru hiçbir tashih icra edemez. Tashih, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin icrası sureti ile dahi yapılabilir. Adi yazı hataları, nîzamnamei mahsusunda muayyen usul mucibince re’sen tashih edilir:

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Açıklama

Tapu kaydındaki yanlışlıklar, mahkeme kararı olmadıkça düzeltilemez, ancak adi yazı hataları bunun dışındadır. Örneğin: Tapu kütüklerindeki hak sahiplerinin veya taşınmazın sınırlarındaki kişilerin adının yahut taşınmazın yüz ölçümünün düzeltilmesi mahkemeden alınacak kararla sağlanır.

Tapu kaydı düzeltilmesi davaları açılış nedenlerine göre değişik türdedir. Örneğin: Tapuda isim (ad) düzeltilmesi, soyadı düzeltilmesi, yüzöçümü düzeltilmesi, sınırlarındaki kişilerin adlarının düzeltilmesi, sınırların düzeltilmesi gibi.

Bu tür davalar taşınmazın değerine göre sulh veya asliye hukuk mahkemesinde görülecektir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Görevli Mahkeme

Değere göre saptanır. Taşınmazın değeri ……- liradan fazla ise asliye Hukuk Mahkemesi, …..- lira veya daha azsa sulh hukuk mahkemesi görevli olacaktır.

Ancak, bu değer ……..’den itibaren …………. liraya çıkarılacaktır.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Yetkili Mahkeme

Düzeltilmesi istenilen tapu kaydının ait olduğu taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkili mahkemedir. Taşınmazlar birden fazla ise, birinin bulunduğu yer mahkemesi de yetkili olacaktır.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Davacı

 1. Taşınmazın veya taşınmazların maliki veya malikleri (bunlar gerçek veya tüzel kişi olabilir.)
 2. Tapu Sicil Müdürü (Muhafızı) veya memuru

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Davalı

 1. Tapu sicil Müdürlüğü (Muhafızlığı)
 2. Taşınmazın bulunduğu yerde Hazine Avukatı varsa tapu sicil müdürlüğüne izafeten Hazine avukatı
 3. Taşınmazın hudutlarının düzeltilmesi davasında, huduttaşlar.
 4. Taşınmaz tapuda hisseli ise, davacı hissedar dışındaki diğer hissedarlar
 5. Belediye Hudutları içindeki taşınmazların hudut düzeltilmesi isteklerinde hudutlarda yol, meydanlık gibi yerler mevcut olduğu takdirde belediye başkanlığı, (yüzölçümü düzeltilmesi de aynı)
 6. Köy hudutları içerisindeki taşınmazların hudut ve yüzölçümü düzeltme isteklerinde de köy muhtarlığı hazine vekilinin yanında davalı, olarak gösterilecektir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Göz Önünde Tutulacak Hususlar

 1. Tapu kayıtları getirtilecektir.
 2. Davanın niteliğine göre inceleme yapılacaktır.
 3. Dava hertürlü delille ispatlanabilir.
 4. Yüz ölçümü ve hudut düzeltilmesi davalarında taşınmaz başında keşif yapılacak, tapu kaydı taşınmaza uygulanacak, Bilirkişi veya bilirkişilerden rapor alınacaktır. Ayrıca yere) bilirkişiler dinlenecek taşınmaza tapunun uyup uymadığı tespit olunacaktır.
 5. Tapu fen memuru taşınmazın krokisini düzenliyecektir.
 6. Yüzölçümü ve hudut düzeltilmesi davalarında taşınmazların hudutlarında sonradan bir değişiklik olup olmadığı, hudutların sabit ve değişmez olduğu tespit edilecek, taşınmaz başında tanıklar da dinlenecektir.
 7. Tapuda ad düzeltilmesi davalarında ayrıca nüfus kayıtları da getirtilecek, tapudaki ismin, nüfustaki isme benzerliği araştırılacaktır.
 8. Taşınmazın hudutlarında yol, dağ, ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin bulunması halinde bunlara bir tecavüzün söz konusu olup olmadığı araştırılacaktır, (hudut ve yozölçümü davalarında)
 9. Yüzölçümü ve hudut düzeltilmesi davalarında taşınmaz başında keşif sırasında huduttaşlar dinlenecek, taşınmazlarına bir el atmanın bulunup bulunmadığı sorulacaktır. Bunun gibi hudutta }’ol dağ gibi yerler bulunduğu takdirde hazine temsilcisi ile belediye hudutlarında belediye başkanı veya yetkilisi duruşmaya çağrılıp diyecekleri sorulacaktır.
 10. Tapu kaydındaki isim (ad) düzeltilmesi davalarında ayrıca keşfe gerek yoktur. Tanıklar dunışmada dinlenecek, tapuda yazılı adın, davacıya ait olup olmadığı veya murisine ait bulunup bulunmadığı sorulacaktır.
 11. İskan Yasasına göre tesis edilmiş tapu kayıtlarının düzeltilmesi öncelikle idari mercilere aittir. İdari mercilerde gerekli düzeltme yapıldıktan sonra adli yargı yerinde dava açılması mümkün olacaktır.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Dava Türleri

 1. Tapu kaydı isim (ad) düzeltilmesi davaları
 2. Tapu kaydı soyadı düzeltilmesi davaları
 3. Tapu kaydındaki yüzölçümü düzeltilmesi davaları
 4. Tapu kaydındaki mevkii ve hudutların düzeltilmesi davaları.

Olmak üzere tapu kaydı düzeltilmesi davalarının birkaç türü bulunmaktadır.

Mahkemece davanın türüne ve niteliğine göre araştırma ve işlem yapılacaktır.

Bundan başka Tapu sicil müdürleri veya memurları (muhafızları) tapu kayıtlarındaki dayanılan evraklara (müstenidata) uygun olmayan basit hataları, tapu kaydı maliklerinin izinleriyle düzeltebilirler ancak, tapu kaydı sahipleri izin vermez veya hatalar önemli bulunursa mahkemeden düzeltme talebinde bulunabilirler. Görevli mahkeme yine taşınmazın değerine göre tâyin edilecektir. …… liradan yukarı değerli olanlar asliye hukukta, ……liradan az değerli olanlar da sulh hukuk mahkemesinde görülüp karara bağlanacaktır. Gözönünde tutulacak husus yukarda açıklanan düzeltme davalarınınki gibidir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat