Elatmanın Önlenmesi Davası Nasıl Açılır?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Elatmanın Önlenmesi Davası Nasıl Açılır?

MEDENİ YASA MADDE 618 – Bir şeye malik olan kimse, o şeyde kanun dairesinde dilediği gibi tasarruf etmek hakkını haizdir; haksız olarak o şeye vaziyed eden herhangi bir kimseye karşı istihkak davası ikame ve her nevi müdahaleyi menedebilir.

MADDE 619 – Bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütün mütemmim cüzülerine de malik olur. Mahalli örfe göre bir şeyin esaslı bir unsurunu teşkil eden o şey telef veya tahrip, yahut tağyir edilmedikçe ondan ayrılması kabul olmayan cüzüler o şeyin mütemmim cüzüleridir.

MADDE 620 – Bir şeye malik olan kimse o şeyin tabi semerelerine de maliktir. Bir şeyin muayyen zamanlarda hasıl ettiği ve örfün o şeyden sureti tahsisine göre istihsalini tecviz eylediği mahsuller, o şeyin tabii semereleridir. Tabii semereler, ayrılıncaya kadar asıl şeyin mütemmim cüzüleridir.

MADDE 623 – Birden ziyade kimseler şayian bir şeye malik olur ve hisseleri bilfiil taksim edilmemiş bulunursa onlar, o şeyin hissedarıdırlar.

Hissedarların şayi hisseleri birbirine müsavi olmak asıldır.

Hissedarlardan her biri kendi hissesi hakkında malik hak ve mükellefiyetlerini haiz olup hissesini temlik veya terhin edebilir. Alacaklıları da bu hisseyi haczedebilirler.

MADDE 629 – Kanun mucibince veya bir mukavele ile iştirak teşkil eden kimseler bir şeye malik olursa her birinin hakkı o şeyin tamamına sari olur.

Elatmanın Önlenmesi Davası Açıklama

Medeni Yasamızın 618.nci ve devam eden maddeleriyle bir şeyin malikine, o şeye elatana karşı, dava açmak hakkını tanımış ve maliki korumak istemiştir. Malik; sahip olduğu taşınır veya taşınmaz malda istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Üçüncü şahısların elatmalanın önlenmesini isteyebilir. Uygulamada geniş bir yer tutmakta ve mahkemelerin işlerinin çoğunu bu tür davalar kapsamaktadır. Genellikle taşınmaza elatma davaları olarak görülmekte, dava değerine göre de görevli mahkeme belirlenmektedir.

Elatmanın Önlenmesi Davası Görevli Mahkeme

Taşınmazın davanın açıldığı gündeki değerine göre tâyin edilir. Taşınmazların veya taşınmazın kıymeti ….. liradan fazla ise Asliye Hukuk.Mahkemesi, …………… lira veya daha az ise Sulh Hukuk Mahkemesi görevli mahkemedir. Ancak, ……’den itibaren bu değer ….. lira olacaktır.

Elatmanın Önlenmesi Davası Yetkili Mahkeme

 1. Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi,
 2. Taşınmazlar birden fazla ise, bunlardan birinin bulunduğu yer mahkemesidir.

Elatmanın Önlenmesi Davası Davacı

Taşınmazın veya taşınmazların maliki,

Taşınmazı veya taşınmazları malik gibi kullanan,

Müşterek mülkiyete bağlı taşınmazların paydaşlarından herbiri,

İştirak halinde mülkiyete bağlı taşınmazlarda, pay sahibi olanların tamamı;

Taşınmazı kira ile kullanan yani kira sözleşmesi ile elinde bulunduran veya bulunduranlar.

Elatmanın Önlenmesi Davası Davalı

 1. Taşınmaza veya taşınmazlara el atan kişi veya kişiler,
 2. Taşınmaza veya taşınmazlara el atan tüzel kişiler.

Elatmanın Önlenmesi Davası Açma Koşulları

 1. Taşınmaza haklı bir neden olmadan el atılmış olmalı,
 2. Taşınmazda hak iddia eden malik veya malik gibi kullanan kişi bulunmalı,
 3. Taşınmaz kira sözleşmesi ile kiralanmış ve kullanılmakta iken el atılmış olmalı

Elatmanın Önlenmesi Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Davada taşınmazın değerine göre görevli mahkeme belirlenecektir. ….. liradan daha fazla değerli taşınmazlara el atmanın önlenmesi davaları Asliye Hukuk mahkemesinde görülecektir.
 2. Duruşma tensibi kararı ile, tarafların varsa tapu kayıtları kroki suretleri getirtilecektir.
 3. Tapu kayıtlarının ilk tesis gününden itibaren tüm değişiklik kayıtları ile son malikin ve pay durumunun sorulmasına karar verilecektir.
 4. Tapusuz taşınmazların kullanımı tanıkla ispatlanacaktır. Vergi kayıt, varsa kullanımın (zilyedliğin) devri sözleşmeleri de istenecektir.
 5. Tarafların tüm delillerinin dosyaya sunulması için ilk oturumda 10 günlük kesin süre verilecektir. Taraflar dava dilekçesi ve cevap dilekçeleriyle delil listesini vermişlerse ayrıca süre verilmesine gerek yoktur.
 6. Tüm deliller toplandıktan sonra, taşınmaz başında keşif yapılmasına karar
 7. Keşif gün ve saati duruşmada verilecektir. Uygun günde keşif yapılmasına karar verilemez. Aksine durumda savunma hakkı kısıtlanmış olur.
 8. Taşınmaz başında, yerel bilirkişi veya bilirkişiler üzerinde taraflar anlaşamamışlarsa, malıkemece doğrudan doğruya hazır bulunanlar arasından taşınmazı iyi bilen yaşlı kişilerden 1 veya 3 kişi seçilecektir. Seçimde, davanın ağırlığı, taşınmazların durumu gözönünde tufulacak bir veya üç kişinin seçimi yapılacaktır.
 9. Taşınmaz, kişi ile köy arasında uyuşmazlık konusu ise, bilirkişilerin komşu köylerden yaşlı kişilerden seçilmesi gereklidir.
 10. Bundan başka mahkemece, fenni bilirkişi de taşınmazın başına götürülecektir. Fenni bilirkişinin seçimi de yerel bilirkişi seçimi gibidir. Taraflar anlaşamamışlarsa veya taraflardan birisinin duruşma gıyabmda yapılıyorsa, bilirkişi veya bilirkişiler yine mahkemece doğrudan doğruya seçilecektir.
 11. Fenni bilirkişiler, tapu fen memuru olduğu gibi, kadastro ve harita yüksek mühendisleri de olabilir.
 12. Taşınmaz tarla veya arsa olmadığı takdirde yani bina ise, inşaat mühendisleri, mimar mühendisleri de bilirkişi olarak seçilebilir.
 13. Bilirkişi, işin ağırlığına göre 1 veya 3 kişi olacaktır. İşin ağırlığını Hakim takdir edecektir.
 14. Bilirkişilerin kimlikleri, keşif tutanağına yazılacaktır. Bilirkişilere keşfe başlamadan önce usulüne uygun yeminleri de verilecektir.
 15. Taşınmaz, arsa ve tarla olmayıp bina ise, bu durumda da tapu uygulaması bilirkişi aracılığı ile yapılacak, binanın gerçek sahibi araştırılacaktır.
 16. Binanın değeri saptanacaktır. Bu değer, dava günündeki değer olacaktır. Binanın yıkılması ile elatmanın önlenmesi isteniyorsa, binanın yıkımının ağır bir zararı doğurup doğurmayacağı da araştırılacaktır. Fenni bilirkişiler bu hususta rapor düzenleyip, bildirimde bulunacaklardır.
 17. EI atma davaları uygulamada geniş bir yer kaplamaktadır. Bu bakımdan keşif, bu tür davaların çözümü için çok önemlidir. İyi bir keşif ve bilirkişi incelemesi davayı kısa zamanda çözümleyecektir.
 18. Tapuya dayanılarak açılan elatmanın önlenmesi davalarında ayrıca tanık dinlenmeyeccktir. Tapuların ve varsa ölçümlü krokilerinin taşınmaza uygulanması uyuşmazlığı çözülecektir.
 19. Taraflar kullanıma (zilyedliğe) dayanıyorlarsa, hangisinin korunmaya değer bir hakkı olduğu tanık dinlenmek suretiyle saptanacaktır. Yerel bilirkişiler, taşınmazın hudutlarını ve tapu uygulamasında kolaylık sağlanmasını sağlarlar.
 20. Her iki tarafın da tapusu uyduğu takdirde, en eski tesis günlü tapu kaydı geçerli kabul edilecektir.
 21. Taşınmazlara ilişkin davalarda talimatla tanıkların ifadeleri alınamaz, kesinlikle taşınmaz başında dinlenilmeli veya taşınmaz başında bulunmasa bile taşınmaz başında bulunmuş gibi taşınmazı tanıkların iyi bilmesi halinde duruşmada tanıkların dinlenilmesi zorunludur.
 22. Görevli mahkemeyi tespit yönünden de bilirkişilere taşınmazın dava günündeki değeri tespit ettirilecektir. Taşınmaz üzerinde bina varsa, onun değeri de ayrıca hesaplanacaktır. Bina değeri ile arsa değerinin toplanması dava değerim ortaya çıkaracak ve ona göre görevli mahkeme belirlenecektir. Bu husus çok önemlidir. Ayrıca, değerin saptanması, alınacak nisbi harç yönünden de zorunludur.
 23. Taşınmazın üç hududuna tapu uyuyorsa, 4.ncü hudut için tanık dinlenebilir. Bilirkişi beyanı açrk seçik değilse, yine tanık dinlenecektir.
 24. Davanın türüne göre, Hakim; gerekli inceleme ve araştırma yapmak yolunu gözönünde bulunduracaktır.
 25. Zilyetliğe dayanılarak açılan davada, taraflardan hangisinin zilyedliğinin daha eski olduğu, araştırılacaktır.
 26. Taşınmaza tecavüzün haksız olduğu anlaşıldığı takdirde davanın kabulüne, dolayısiyle davalıların tecavüzünün yani müdahalesinin (elatmanın önlenmesi) men’ine karar verilecektir. Taşınmazın bir kısmına tecavüz edilmişse, tecavüz edilen kısımdan davalı men edilecektir.
 27. Davanın kabul edildiği kısmın kıymetine isabet eden mahkeme masrafları tespit edilerek, davalıdan alınmasına karar verilecektir.
 28. Dava, taşınmaza el atmanın önlenmesi ile birlikte işgal tazminatını kapsıyorsa, taşınmaz başında işgai tazminatı incelemesi de yapılacaktır. Ayrıca davalı bina yapmışsa; yıkılması istenmişse, yıkımında aşırı zarar olup olmayacağı da bilirkişilere tespit ettirilecektir. Aşırı zarar varsa binanın yıkımına gidilmeyecektir.
 29. Taşınmaz, başkasından Davalı tarafından satılmamışsa, hapis hakkı karar verilirken davalı hakkında gözönünde tutulacaktır.

Elatmanın Önlenmesi Davası Zamanaşımı

 1. Tapuya dayanan davacı her zaman el atmanın önlenmesi davası açabilir.
 2. Zilyedliğe dayanarak dava açabilmesi için, (20 yıllık bir zilyedliği yoksa). davalının tecavüzünü öğrendiği günden itibaren bir yılı geçirmemesi gereklidir. Yani bu halde bir yıl içinde davasını açmış olmalıdır (M.Y. 897).

Elatmanın Önlenmesi Davalarının Türleri

 1. Mütemmim Cüzlere elatmanın önlenmesi (MY. 619)
 2. Tabii Semereler’e el atmanın önlenmesi (M.Y. 620)
 3. Taşınmaz iktisabı nedeniyle el atmanın önlenmesi (MY. 633)
 4. Mülkiyeti nakleden akitler nedeniyle elatmanın önlenmesi (MY. 634)
 5. İşgai nedeniyle elatmanın önlenmesi (MY. 635)
 6. Yeni Arazi teşekkülü nedeniyle elatmanın önlenmesi (MY. 636)
 7. Arazinin kaymasından doğan elatmanm önlenmesi (MY: 637)
 8. Adi Zamanaşımı nedeniyle elatmanın önlenmesi (MY. 638)
 9. Fevkalade zamanaşımı nedeniyle elatmanın önlenmesi (MY. 639)
 10. Sahipsiz şeyler ve umuma ait mallar hakkında elatmanın önlenmesi (MY. 641)
 11. Kaynak ve dikili şeylere elatmanın önlenmesi (MY. 644)
 12. Taşınmaz sınırlarına elatmanın önlenmesi (MY. 645)
 13. Duvar, çit, parmaklık gibi iki taşınmazı birbirinden ayıran şeylere elatmanın önlenmesi (MY. 647)
 14. Başkasının arsası üzerine yapılan binaya elatmanın önlenmesi (MY. 648)
 15. Başkasının arsasına tecavüz eden inşaattan dolayı elatmanın önlenmesi (MY. 651)
 16. Mecralar nedeniyle elatmanm önlenmesi (MY. 653)
 17. Taşınır inşaat nedeniyle elatmanm önlenmesi (MY. 654)
 18. Fidan dikilmesinden doğan elatmanın önlenmesi (MY. 655)
 19. Komşuluk hakkından doğan elatmanın önlenmesi (MY. 661)
 20. Kendi kendine akan suların doğurduğu elatmanın önlenmesi (MY. 666)
 21. Su yolu, gaz ve elektrik boruları geçirilmesi nedeniyle elatmanın önlenmesi (MY., 668)
 22. Geçit hakkı nedeniyle elatmanın önlenmesi (MY. 671)

ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARININ DEĞİŞİK TÜRLERİ

Bundan başka, 1331 sayılı Yasanın 7.nci maddesi, 1371 sayılı Yasa, 2290 sayılı Yasa, 213 sayılı Yasanın 22/H maddesi, 2510 sayılı Yasanın 23.ncü maddesini değiştiren 3367 sayılı Yasanın 3.ncü maddesi, 1312 sayılı Yasa, 431 sayılı Yasa, 3527 sayılı Yasa, Noter Yasasının 44.ncü maddesi, 6830 sayılı usul ve araştırma biçimleri birbirinden az çok değişik olan bu tür davalardan bir kısmı önemine göre ileriki konularda incelenmiştir. Bu sebeple burada ayrıca üzerinde durulmamıştır.

Mütemmim Cüzler Hakkında Elatmanın Önlenmesi Davası

Medeni Yasamızm 619.ncu maddesine göre, bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütün mütemmim cüzülerme de malik olur. Mahalli örfe göre bir şeyin esaslı bir unsurunu teşkil  eden  o  şey telefveya tahrip,   yahut tağyir edilmedikçe ondan ayrılması kabil olmayan cüzüler o şeyin tümemmim cüzüleridir.

Tabii Semereler Hakkında Elatmanın Önlenmesi Davası

Medeni Yasamızın 620.nci maddesine göre, bir şeye malik olan kimse, o şeyin tabii semerelerine de maliktir. Bir şeyin muayyen zamanlarda hasıl ettiği ve örfim o şeyden sureti tahsisine göre istihsalini arzuladığı mahsuller, o şeyin tabii semereleridir.

Tabii semerelere tecavüz halinde, tabii semerelerin ait olduğu taşınmazın maliki, tecavüz eden hakkında müdahalenin men’i davası açabilir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat