Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi

0
2677

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi


HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :-(adına kayıtlı bulunan)
-Hazine
-……….Köyü hükmi şahsiyetine izafeten Köy Muhtarlığı.(köy sınırları içinde ise)
-………..Belediye Başkanlığ(belediye sınırları içinde ise)
 

  1. KONUSU :Tapu iptali ve tescil talebidir.

(Değeri       …….  TL.dir)
 
OLAYLAR                       :
1-müvekkilimin maliki bulunduğu  …. ili …..ilçesi …..mevki ada….parsel…..pafta…….sayılı gayrimenkul yanlışlıkla davalı adına tescil edilmiştir.
2-(niye tescilin yanlış olduğu)
3-Dava konusu gayrimenkul üzerinde davalı ………….’den hariç diğer davalılar hazine ve ………….köyü tüzel kişiliğinin(……….Belediye başkanlığının)da her hangi bir hakkı yoktur.
4-Açıklanan sebeplerle işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER :T.M.K.,H.U.M.K., ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :Tapu kaydı,Vergi kayıtları,Keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık,ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle talebimizin kabulü ile;
1-Öncelikle dava konusu gayrimenkulün devrinin önlenmesi yönünde ihtiyati tedbir konulmasına,
2-Dava konusu gayrimenkulün davalı ……….. adına olan tapu kaydının iptali ile müvekkil adına tesciline,
3-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı vekili
Av.
 
EKİ      .
1-tebliğ zarfı ve pulu,
2-onanmış vekaletname sureti,

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...