Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi

……………….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : N….. K…… TC:……………..

VEKİLİ : Av. M…….. – adres

DAVALILAR : 1) İsim Soyisim………… TC ve Adres

2) İsim Soyisim………… TC ve Adres

KONU : Tapu İptali ve Tescil – Tescil Olmadığı Takdirde Satılan Taşınmazlarının Bedelinin İadesi Talebidir. (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmuştur.)

DAVA DEĞERİ : 2.000,00TL (Harca esas bedel, keşif sonucu tespit edileceğinden eksik harç gerçek değerin tespitinden sonra tamamlanacaktır.)

Açıklamalar :

Davacı müvekkilim ile davalılar kardeştirler. Davalılar …… İli ……… İlçesi ……. Köyü … Parsel sayılı taşınmazdaki tüm hak ve hisselerini taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile müvekkilime devretmişler ve satış bedelini almışlardır.

Davalılardan ……………. , ……………… Noteri tarafından düzenlenen ../../.2014 tarih ve 6679 yevmiye nolu Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile, …… İli ……… İlçesi ……. Köyü … Parsel sayılı taşınmazdaki hissesini bedelini de peşin alarak müvekkilime satışını yapmıştır. Diğer davalı ……… da, ……………. Noteri tarafından düzenlenen ../../.2014 tarih ve 11560 yevmiye nolu Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile, …… İli ……… İlçesi ……. Köyü … Parsel sayılı taşınmazdaki hissesini bedelini de peşin alarak müvekkilime satışını yapmıştır.

Satıcı olan davalılara alacakları ödenmiş ve taşınmazdaki zilyedlik müvekkilime teslim edilmiştir. Ancak, anılan taşınmazdaki davalıların hisseleri satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesinden bu güne kadar müvekkilime devredilmemiştir. Bu nedenle dava konusu taşınmazdaki satış vaadi sözleşmesinde satıcı olarak yer alan davalıların adına kayıtlı olan hisselerin iptali ile müvekkilim adına tapuya tesciline, bu mümkün olmadığı takdirde satış vaadine konu taşınmazların rayiç bedelinin tespit edilerek müvekkilime ödenmesi için huzurdaki davayı açma zaruretimiz hasıl olmuştur.

Ayrıca, dava konusu taşınmazda davalıların hisselerinin 3. Kişilere devretme olasılıkları bulunmaktadır. Bu nedenle dava konusu taşınmaz üzerine davalıların hisselerinin 3. Kişilere devrinin önlenmesi için tedbir konulmasına ya da davalıdır şerhi konulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

DELİLLER : Tapu Kaydı, Veraset İlamı, Satış vaadi sözleşmeleri, Bilirkişi, keşif ve sair yasal deliller.

SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile,

– Öncelikle ihtiyati tedbir talebimizin kabulü ile dava konusu …… İli ……… İlçesi ……. Köyü … Parsel sayılı taşınmazdaki davalıların hisselerinin 3. Kişilere devrinin önlenmesi için tedbir konulmasına ya da davalıdır şerhi işlenmesine,

– Davamızın kabulü ile, …… İli ……… İlçesi ……. Köyü … Parsel sayılı taşınmazdaki davalılar adına kayıtlı bulunan hisselerin iptali ile müvekkilim adına tapuya kayıt ve tescilinin yapılmasına,

– Tapu iptali ve tescil yönündeki talebimiz uygun görülmez ise, davaya konu satış vaadi sözleşmesindeki, davalıların hisselerinin rayiç bedelleri tespit edilerek dava tarihinden itibaren faizi ile birlikte, rayiç bedel belli olmadığı takdirde satış bedelinin satış vaadi sözleşmesinin düzenlenme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte günümüz değerine güncellenerek ve değiştirilerek davalılardan hisseleri oranında alınarak müvekkilime verilmesine,

– Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımız ile arz ve talep ederiz. ../../2015

Davacı Vekili
Av. ………………………..

Eki: Vekaletname, Veraset İlamı, Tapu Kaydı, Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat