TAKSİRLİ İFLAS NEDENİYLE ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAKSİRLİ İFLAS NEDENİYLE ŞİKAYET DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ                             : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET

 EDİLEN                                :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Taksirli İflas Eden Kişinin Cezalandırılması Talebidir.
SUÇ                                       : Taksiratlı İflas, Taksirli İflas
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Müvekkilim bankanın …….Şubesi’ne Genel Nakdi ve Gayrı nakdi Sözleşmesinden dolayı borçlu …… İnş. ve Tur. Ltd. Şti. aleyhinde ……(…) İcra Müdürlüğünün …../…. E. sayılı, ……(…). İcra Müdürlüğü’nün …../…. –………-………-…….-……. sayılı dosyaları ve ………(…). İcra Müdürlüğü’nün …../…. sayılı dosyası ve şirket ortağı ……… hakkında ………(…). İcra Müdürlüğü’nün …../….  sayılı dosyası üzerinden icra takiplerine geçilmiştir.
  2. …….(…). Asliye Ticaret Mahkemesi’nin …/…./…… tarih ve …../…. …../….  K. sayılı ilâmı ile şirketin iflasına karar verilmiştir. Ancak, şirket yetkilileri ya da vekili  …/…./……tarihli birinci alacaklılar toplantısına iştirak etmemiş, müflis sorguya gelmemiş, beyanı alınamamıştır. Bu sebeple de ticari defterler ibraz edilmediğinden alacak talepleri defterlerden kontrol edilememiştir.
  3. İcra ve İflas Kanunu’nun 310. maddesinde taksiratlı iflas suçunun oluşturan haller sayılmıştır. Böylece, iflas takibi sırasında mahkeme, iflas idaresi veya iflas dairesi tarafından çağrıldığı halde makbul bir mazeret olmaksızın gelmeyen müflisin Türk Ceza Kanunu’nun 162. maddesi gereğince cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.
  4. Yukarıda belirtilen gerekçelerle taksirli iflas/taksiratlı iflas suçu sebebiyle şirket yetkilisi şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmamız zorunlu olmuştur.

DELİLLER                           :  ……… İflas Müdürlüğünün…../….  E. sayılı dosyası, Müvekkil bankanın alacaklı,….. İnş. ve Tur. Ltd. Şti. nin borçlu olduğu icra dosyaları, ( ……(…).  İcra Müdürlüğü’nün …../….  E. sayılı, ……(…).  İcra Müdürlüğü’nün …../…. –……..-………-…….-……. sayılı, ……(…).  İcra Müdürlüğü’nün …../…. –…… E. sayılı dosyaları), Borçlu şirkete ait ticaret sicil gazetesi ve tüm yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Türk Ceza Kanunu md. 162, İİK, HMK. ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda belirtilen sebeplerle müvekkil bankaya borçlu ….. Ltd. Şti. Yetkilileri hakkında taksirli iflas/taksiratlı iflas suçu sebebiyle Türk Ceza Kanunu’nun 162. maddesi ve İcra ve İflas Kanununun 310.maddesi gereğince ceza davası açılmasını, sanıklar hakkında tutuklama kararının çıkarılmasının sağlanmasını, takipsizlik kararı verilmesi halinde karara itiraz edebilmemizi teminen takipsizlik kararının bir örneğinin tarafımıza tebliğini, dava açılması halinde davaya müdahil olarak katılmamızı teminen tarafımıza duruşma gününün tebliğ edilmesini vekâleten talep ederim.

… Bankası A.Ş.
Vekili
Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat