NOKSAN HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE YASAL DÜZENLEMEYE UYGUN DEĞİL İSE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI

Taksirle Yangına Neden Olma Suçu

TAKSİRLE YANGINA NEDEN OLMA SUÇU

ZARARIN KARŞILANMAMIŞ OLMASI VE SUÇUN TARİHİ BİR BİNAYA KARŞI CİDDİ BİR İHMAL SONUCU İŞLENMİŞ OLMASINDAN BAHİSLE YASAL VE YETERLİ OLMAYAN GEREKÇE İLE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2014 / 38282
Karar: 2015 / 19736
Karar Tarihi: 22.06.2015

ÖZET: Sabıkasız olan sanıklar hakkında “…suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık” durumu irdelenmeden, kişilik özellikleriyle duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurulup, yeniden suç işleyip işlemeyeceği hususunda bir kanaat açıklanmadan “Zararın karşılanmamış olması ve suçun tarihi bir binaya karşı ciddi bir ihmal sonucu işlenmiş olmasından” bahisle yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile TCK.nun 50 ve 51 inci maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi, yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekmiştir.

(5237 S. K. m. 50, 51)

Dava ve Karar: Gereği görüşüldü:

I- Sanıklar A. K. vd. haklarında kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat kararları usul ve yasaya uygun bulunduğundan katılan vekilinin, bir sebebe dayanmayan temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükümlerin oybirliğiyle ONANMASINA,

II- Sanıklar H. D., H.K. ve Z. A. hakkında kurulan hükümlerin incelenmesinde ise;

Yapılan yargılamaya, toplanan kanıtlara, hükmün dayandığı gerekçe ve takdire göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak:

1- Sabıkasız olan sanıklar hakkında “…suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık” durumu irdelenmeden, kişilik özellikleriyle duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurulup, yeniden suç işleyip işlemeyeceği hususunda bir kanaat açıklanmadan “Zararın karşılanmamış olması ve suçun tarihi bir binaya karşı ciddi bir ihmal sonucu işlenmiş olmasından” bahisle yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile TCK.nun 50 ve 51 inci maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

2- Adli emanette kayıtlı eşyaların akıbeti hususunda bir karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Sonuç: Yasaya aykırı, sanıklar müdafiinin ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1 inci maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321 inci maddesi gereğince BOZULMASINA, 22.06.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.