OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAKİP TALEBİNİN REDDİNE DAİR KARARIN İPTALİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA  ESAS   NO :
TAKİP TALEBİNİN REDDİNE

DAİR KARARIN İPTALİNİ

TALEP EDEN ALACAKLI:

 

 

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                     :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KARŞI TARAF                      :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                      :Takip Talebinin Reddine Dair Kararın İptali Talebimizdir
AÇIKLAMALAR                   :

  1. İcra Müdürlüğünün adı geçen icra dosyasında keşide edenlerin isimlerindeki farklılık nedeniyle takip talebimi reddetmesi usul ve yasaya aykırıdır. İcra ve İflas Kanununun 168/1. maddesine göre icra müdürü, senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir amir hükmüne rağmen takibe konu çeklerin ikisinde …….bankası’na ait çeklerde ……. isminin yazılı olduğu gerekçesi ile takip talebini reddetmiştir.
  2. Oysa icra müdürünün bu hususu irdeleme yetkisi İcra ve İflas Kanununun 168/1. maddesine göre bulunmamaktadır. Yine Türk Ticaret Kanununun 780. maddesinde bir senedin çek vasfında bulunması için o belgenin “çek kelimesini, kayıtsız şartsız muayyen bir bedelin ödenmesi için havaleyi, ödeyecek kimsenin muhatabın ad ve soyadını (TTK. md. 815’ye göre ödenecek çeklerde muhatap olarak ancak Türkiye de bir banka gösterilebilir), ödeme yerini, keşide günü ve yerini, çeki çeken kimsenin imzasını ihtiva eder” hükmüne göre sunduğumuz çekler yasanın aradığı şartlara sahip olduğu halde ve icra müdürünün imza incelemesi yapma hakkı bulunmadığı halde takip talebimizi reddi yasal değildir.
  3. Kaldı ki Türk Ticaret Kanununun 783. maddesine göre, çeki imzalayan kişi çek hesabı kendisine ait olmasa veya müşterek bulunsa dahi çek bedelinden sorumludur. Çek hesabı sahibinin çekte imzası yoksa sorumlu tutulması mümkün değildir. Diğer çeklere imza atan borçlu ……..’nün kardeşine ve iş ortağı olan …….. çek hesabına çek çeken kişi olarak sorumlu gördüğümüzden ve…..çekteki imzada birbiri ile ilk bakışta bile uyumlu olduğundan takip talebimin reddedilmeyip borçluya ödeme emri gönderilmesi gerekirdi.
  4. Müvekkilim kendisine verilen bu çeki imzalayanın ……..olduğunu bildiği için bize de bu konuda takip yapmamızı bildirmiştir. Müvekkilimizin alacağının sürüncemede kalmaması ve icra inkâr tazminatı ödememek için gerçekte çeki imzalayanın kişi aleyhine takip yapmamız son derece doğaldır ve borçlu ………. adına karşılıksız çek vermekten savcılığa suç duyurusunda bulunmuş durumdayız. Böylece takibimiz yasal olmayan bir biçimde reddedildiği için müvekkilimiz mağdur edilmiştir.

DELİLLER                                     :  Her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER                   :  İİK. md. 168/1 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                         :  Yukarıda kısaca sunmuş olduğumuz nedenlerle, şikâyet talebimizin dosya üzerinden incelenmesine ve ………..İcra Müdürlüğünün ……./……….no.lu icra dosyasında verdiği takip talebimizin reddine dair kararın iptaline, borçluya ödeme emri çıkartılmasına, avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi saygıyla talep ederim.

Şikâyet Eden Alacaklı Vekili

                                                                                                                              Av.

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat