TAHSİS HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ

OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAHSİS HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ

Devir Eden :

Adresi        :

Devir Alan :

Adresi        :

Devir Bedeli          :

Ben tahsis hakkını devir eden sıfatıyla hareket ve imza eden ……, hiç bir belge ibraz etmeksizin … Vekili …… Bankası Genel Müdürlüğü tarafından tahsil edilmiş bulunan …… İli, …… İlçesi, …… Mahalle/Köyü …… mevkiinde toplu konut uygulamasına dair …… konuttan oluşan …… İli, …… İlçesi, …… mahalle/köyü, …… mevkiinde yer alan …… Ada, …… Parsel’de yer alan …… Blok, …… Kat, …… no.lu daire ile ilgili tahsis hak ve hissemin tamamını ve bu hakkımın tarafıma bahşettiği veya bahşedeceği bilumum hak ve alacaklarımın tamamını bugünkü tarihi itibariyle tüm aktif ve pasifi ile birlikte gayri kabili rücu olmak kayıt ve şartıyla yukarıda yazılı bedel karşılığında ……’ya devir ve temlik ettiğimi, devir bedelinin tamamını nakten ve peşinen aldığımı herhangi bir hak ve alacağımın kalmadığını işbu tahsis hakkımdan dolayı ileride alıcının herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağımı beyan ve kabul ederim.

Ben tahsis hakkını devir alan sıfatıyla hareket ve imza eden ……, hiç bir belge ibraz etmeksizin ……’nın bu hak ve hissesinin tamamını bugünkü tarihi itibariyle tüm aktif ve pasifi ile birlikte gayri kabili rücu olmak kayıt ve şartıyla yukarıda yazılı bedel karşılığında devir ve temlik aldığımı devir bedelinin tamamını kendisine nakten ve peşinen ödediğimi kendisine herhangi bir borcumun kalmadığını işbu tahsis hakkında dolayı tarafımdan ileride her hangi bir hak ve talepte bulunamayacağını kabul ve beyan ederim.

Ayrıca, işbu işlemden dolayı tahakkuk edecek damga vergisini noter tarafından makbuz mukabili tahsil edilmesine rıza ve muvafakatımızın bulunduğunu kabul beyan ve ikrar ederiz.

Devir EdenDevir Alan

Ben devir eden ……, ../../…… tarihinde ihalesi yapılan …… adet özel toplu taşım hatlarındaki …… adet …… hattındaki hissemi rızai anlaşma sonunda gayri kabili rücu olmak kayıt ve şartı ile alıcısı bulunan ……’ya …… TL’sı bedel mukabilinde devir ettim.

Devir bedelini tamamen ve nakten aldım. Hiç bir hak ve alacak ve iştirakimin kalmadığını devir edenin tamamen tasarrufu ve işletmesine müracaat ederek kendi adına ayıt ve tescil ettirmesine de rıza ve muvafakatımın bulunduğunu, her türlü ihtilafların hallinde …… mahkeme ve icra dairelerinin selahiyetli olacağını devir eden sıfatıyla beyan ikrar ve kabul ederim.

Ben devir alan ……, yukarıda devir edenin beyanında yazılı olduğu üzere bende, devir edenin …… tarihinde …… Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve devir edenin uhdesinde kalan …… adet özel toplu taşım hatlarından …… adet …… hattını …… Genel Müdürlüğü’nün bila tarih ve sayılı muvafakatnamesine binaen devir edilmesine müsaade edildiğinden aramızdaki rızai anlaşma sonunda gayri kabili rücu olmak kayıt ve şartı ile ……TL’sı bedel mukabilinde devir aldım.

Devir bedelini kendisine nakten ve tamamen ödedim. Bu itibarla işbu mezkur hattaki tüm kanuni, hukuki, mali ve diğer sorumlulukların, her türlü yükümlülüklerin bu tarihten sonra bana ait olduğunu, ilgili birim ve makamlara müracaat ederek kendi adıma kayıt ve tescil ettireceğimi her türlü ihtilafların hallinde ….. Mahkeme ve icra dairelerinin selahiyetli olacağını alıcı sıfatıyla şimdiden beyan ikrar ve kabul ederim. …/…/…

Devir EdenDevir Alan

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat