OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI TAHLİYE TAKİBİ-İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

../../….

 

DAVACI                       :

 

VEKİLİ                        :

 

DAVALI                       :

 

KONU                          : İtirazın kaldırılması ve takibin devamı talebimizdir.

AÇIKLAMALAR            :

1- Davalı müvekkilimizin maliki bulunduğu …………………….. adresindeki taşınmazda …/…/…… başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile kiracı olarak oturmaktadır.

2- Davalı kira sözleşmesinin başlangıç tarihinden sonra ../../…. tarihli tahliye taahhüdü ile taşınmazı ../../…. tarihinde tahliye edeceğini taahhüt etmiştir. Davalının bu tahliye taahhüdüne rağmen ../../…. tarihinde taşınmazı tahliye etmemesi üzerine tarafımızdan borçlu aleyhine ’nün  E. Sayılı dosyası ile icra takibi yapılmıştır. Davalı tahliye emrine itiraz ederek takibi durdurmuştur.

3- Davalının tahliye emrine itirazı haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur. Zira davalının tahliye taahhüdünün geçerliliğine yönelik itirazları haklı değildir. Davalı kiracı her ne kadar tahliye taahhüdündeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia etmekte ise de yaptırılacak bilirkişi incelemesi ve imza karşılaştırmaları sonucu imzanın davalıya ait olduğu açıkça anlaşılacaktır.

4- Bu nedenlerle davalının itirazının kaldırılması ve kiralanandan tahliyesi için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : İİK.m.269/b ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                   :                  ’nün  E. Sayılı Dosyası, tanık, yemin ve sair deliller.

TALEP SONUCU         : Arz edilen nedenlerle davalının haksız ve hukuki dayanaktan yoksun itirazının kaldırılmasına, takibin devamına, davalının taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../….

DAVACI VEKİLİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat