Tahliye Taahhüdü İle Tahliye Nasıl Yapılır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Tahliye Taahhüdü İle Tahliye Nasıl Yapılır?

İmza ve Tarihin İnkar Edilmesi Hali

Kiracı tahliye taahhüdündeki imzasını inkar ederse, kiralayan, itira­zın kaldırılması için icra mahkemesine başvurmalıdır. Ancak elinde İİK md.275/2 deki belgeler yoksa, genel mahkemede dava açmalıdır. Kirala­yan, kanunda belirtilen belgelerle tahliye taahhüdünü ispat ederse, kiracı, sözleşmenin daha yenilendiğini veya uzatıldığım, aynı tür belgelerle ispat edebilir.

Yargıtay’a göre, tahliye taahhüdü, kira akdinin ika ettiği sırada verilmişse, 6570 sayılı yasa, kamu düzenini düzenleyen bir yasa olması sebebiyle, bu taahhütte kamu düzenine aykırı bulunmakta ve kiracının da bu taahhüdü zorla kabul ettiği düşünülerek, batıl sayılmaktadır.

Kiracının imza inkarı dışındaki, maddi hukuka ilişkin itirazlarını, örn: Taahhüdün hata hile veya tehdit sonucu alındığını, icra mahkemesi inceleyemediğinden, kiracının genel mahkemede dava açması gerekir.

Kiracı tahliye emrine, yasal süresinde taahhütteki imzayı ve tarihi açıkça inkar ederse, kiralayan icra mahkemesinden, itirazın kaldırılmasını isteyemez.İcra mahkemesinin imza ve tarih üzerinde inceleme yapma yetkisi yoktur. Çünkü dar yetkili icra mahkemesinde, imza incelemesi yapılamaz.

Noterlikçe doğrudan doğruya düzenlenmeyen yada tarih ve imzası onanmamış, yahut ikrar edilmeyen boşaltma taahhüdünü içeren belgeler­deki ve aynı nitelikte bulunan kira sözleşmelerindeki imzalar, kiracı tara­fından itiraz edilerek inkar olunmuşsa, icra mahkemesi hakimi;icra ko­vuşturmasının durdurulmasına, alacaklının ilgili mahkemeye başvurmada serbest olduğuna, itirazın kaldırılması isteminin reddine karar verir.

HGK, Boşa imza atılması hali olan, davalının, imzası inkar edilme­yen taahhütnameyi boş olarak davacı tarafa vermesi halinde, bunun iste­nildiği gibi doldurulabileceğini peşinen kabul ettiğinden, bunun sonucuna da katlanılması gerekir.

Kiralananda otururken verilen taahhüt ise geçerli olup, bu durumda tahliyeye karar vermek gerekir.

İmza ve Tarihin İnkar Edilmemesi Hali

Kiracı tahliye emri üzerine yaptığı itirazında, taahhütteki imza ve tarihi açıkça inkar etmez ise, bu taktirde kiralayan, icra mahkemesinden, itirazın kaldırılmasını isteyebilir.Aksi halde, icra mahkemesindeki yargı­lamada kiracı, artık imza ve tarihi inkar edemez. Zira kiracı, itirazın da ileri sürdüğü sebeplerle bağlıdır. Nitekim İİK’nun 63.maddesi gereğince, kiracı itirazlarını somadan değiştiremez ve genişletemez.

Takibin Noterlikçe Düzenlenmiş veya Onaylanmış Taahhüde Dayanılarak Yapılması

Kiralayan takibi, noterlikte düzenlenmiş veya onaylanmış taahhüde dayanarak yapmış olması halinde, artık kiracı imza ve tarihe ilişkin iti­razda bulunamaz. Bu taktirde, icra mahkemesi itirazın kaldırılmasına karar verir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat