T.C.

YARGITAY

  1. CEZA DAİRESİ

ESAS NO:2015/10689

KARAR NO:2015/3802

KARAR TARİHİ: 11.08.2015

Ödeme şartının ihlâli suçundan sanık C.. Ç..’in, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Alanya 2. İcra Ceza Mahkemesinin 13/11/2014 tarihli ve 2014/1003 esas, 2014/1563 karar sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 29/06/2015 gün ve 42807 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 09/07/2015 gün ve KYB.2015-245842 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre sanığın, 15/11/2013 tarihinde ödeyeceğini taahhüt ettiği dosya borcunu ödemediğinin alacaklı müşteki vekili Avukat ………..in 19/03/2014 tarihinde icra dosyasında yaptığı işlemle öğrenilmiş sayılmasına rağmen, alacaklı müşteki vekilinin 24/07/2014 tarihli dilekçesi ile yaptığı şikâyet üzerine, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun “Şikâyet Süresi” başlıklı 347. maddesinde yer alan, “Bu Bapta yer alan fiillerden dolayı şikâyet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer.” hükmü gözetilmeksizin, müştekinin şikâyet hakkının düşürülmesi yerine, yazılı şekilde sanığın cezalandırılmasına karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Alanya 2. İcra Ceza Mahkemesinin 13/11/2014 tarihli ve 2014/1003 esas, 2014/1563 karar sayılı kararının CMK’nın 309/4-d. maddesi uyarınca BOZULMASINA, kabahatli hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsi cezasının kaldırılmasına, 11.08.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat