İŞÇİ SAKAL TIRAŞI OLMADI DİYE İŞ AKDİ İŞVERENCE HAKLI NEDENLE FES EDİLEMEZ

SULH VE İBRA SÖZLEŞMESİ

İşbu protokol ile bir tarafta ….. SİGORTA A.Ş adına Av. ….., (protokolde Sigorta olarak anılacaktır), diğer tarafta ….. vekili Av. ….. (protokolde davacı olarak anılacaktır. ….. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ….. E. sayılı dosyası ile ilgili olarak aşağıdaki koşullarla anlaşmaya varmışlardır.

….. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ….. E. sayılı dosyası ile davacı tarafından, sigortalı ….. plakalı araç ile .. / .. / …. tarihinde ….. maluliyetine neden olunması sonucu, ….. poliçe numaralı Trafik Zorunlu Mali Mesuliyet sigorta poliçesi kapsamında açılan tazminat davası derdesttir.

Bu aşamada davacı ile sigorta arasında aşağıdaki koşullarla anlaşmaya varılmıştır. Bu protokol ile ….. SİGORTA A.Ş tarafından davacı vekili Av. ….. aşağıda belirtilen tarafların mutabık kaldıkları miktarda ödeme yapılacaktır.

…..-TL Ana Para

…..-TL Faiz

…..-TL Vekalet ücreti

…..-TL Masraf

…..-TL Toplam

Yukarıda belirtilen toplam …..-TL’nin (….. Türk Lirası), ….. Sigorta A.Ş tarafından ….. sayılı sigorta poliçesi çerçevesinde ceman davacı vekili Av. ….. adına, ….. Bankası ….. Şubesi IBAN ….. numaralı hesabına yatırılması halinde adı geçen şirketten işbu poliçe kapsamında her ne nam altında olursa olsun başkaca bir maddi tazminat, faiz vb. talebimiz olmayacaktır.

İşbu ödemenin yapılması ile birlikte davacı vekili Av. ….. yukarıda numarası belirtilen dosyadaki ….. SİGORTA A.Ş’ ye karşı olan davadan ve dava kapsamındaki maluliyet tazminatı, bağlı sağlık giderleri ve diğer tüm talepleri ile ferilerinin tamamından feragat edecek ve dava ….. SİGORTA A.Ş adına feragatle sonlandırılacaktır. ….. SİGORTA A.Ş. vekili de mahkemeye hitaben yazacağı dilekçe ile feragati kabul ettiğini ve yargılama gideri ve vekalet ücreti talep etmediğini bildirecektir.

Davacı yanın ….. Sigorta A.Ş.’nden sigortalı araç sürücüsü ve işletenini/malikinden de ödenen maddi tazminat ve ferileri yönünden munzam zarar, masraf, faiz ve feriler dahil olmak üzere her ne nam altında olursa olsun başkaca bir talebi kalmamaktadır.

Ödemenin yapılması ile birlikte davacı ve vekili, asıl alacak (maddi tazminat alacağı) ve tüm ferileri, yargılama gideri ve vekalet ücreti de dahil olmak üzere davaya konu talep nedeniyle ….. SİGORTA A.Ş.’ni gayrikabili rücu ibra etmiş olup, her ne nam altında olursa olsun başkaca bir alacağı kalmadığını ve HMK 313 vd.maddeleri gereği hüküm doğuracağını beyan etmektedir.

İşbu protokol .. / .. / …. tarihinde iki nüsha olarak taraflarca tanzim ve imza edilmiştir.

….. Sigorta A.Ş.                                               Davacı Vekili

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat