İŞE GİRMEK NAFAKANIN KALDIRILMASINA ENGEL DEĞİLDİR

SULH SÖZLEŞMESİ – 1

Bir tarafta, merkezi … adresinde bulunan (bundan böyle … olarak anılacaktır) … şirketi ile diğer tarafta merkezi … adresinde bulunan (bundan böyle … olarak anılacaktır) ve … adresinde mukim … arasında aşağıdaki şart ve koşullarda bir sözleşme imzalanmıştır.

1- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Bu sözleşmenin konusu; … tarafından …’den ithal edilmiş olan … ilişkin satım sözleşmesinden kaynaklanan …’in …’ye olan ….-€ anapara ve ….-€ gecikme faizi olmak üzere toplam …- € borcun ödeme şartları ve sona erdirilmesine ilişkindir.

2- SÖZLEŞMENİN ŞARTLARI:

… muhtelif tarihlerde düzenlenmiş faturalarla …’den 2. kalite … satın almış ve işbu faturalara konu olan …, … tarafından teslim alınmasına rağmen bu güne değin fatura bedelleri ödenmemiştir.

… işbu satış sözleşmesinden doğan ve muaccel olmuş olan borcunu aşağıdaki şekilde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

…, tişbu protokolün tanzim ve imza edildiği anda, toplam borç tutarı olan 83.092.-€’ya karşılık gelmek üzere aşağıdaki tarih ve vadelerde hamiline olarak düzenlenmiş, tanzim yeri İstanbul olan dört adet çeki, … tarafından bu hususda yeddiemin sıfatıyla tam yetkili kılınmış olan merkezi……..adresindeki ………..Şirketine vermeyi kabul ve taahhüt eder.

Çekler … tarafından keşide edilecek ayrıca …’in kurucu ortağı olan … tarafından arkası ciro edilmiş olarak bir teslim tesellüm tutanağı ile birlikte …’a ibraz edilecektir.

İşbu çeklerin bir tanesi bankaya ibraz edilerek karşılıksız çıktığı takdirde … kalan tüm çekleri süresinden önce tahsil etmeye yetkili kılınmıştır.

…’nin tahsilatda mükerrerlik olmamak koşulu ile aynı anda hem çekleri hem de işbu sözleşme ve faturalardan doğmuş olan borcu temerrür faizi ve sair hakları ile birlikte icra takibine konu ederek, müşterek ve müteselsilen sorumlu olarak hem … şirketinden hem de …’den tahsil etme hakkı vardır.

Sözleşme konusu olan borç yukarıdaki şartlara uygun olarak ödendiği takdirde … Şirketi … tarafından ibra edilmiş sayılacaktır.

3- TEBLİGAT ADRESİ

Taraflar işbu sözleşmede yazılı olan adreslerinin tebligata elverişli adresleri olduğunu ve işbu adreslerde değişiklik olduğu takdirde adres değişikliğini karşı tarafa iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirmeyi aksi takdirde sözleşmede yazılı bulunan adreslere gönderilen tebligatın geçerli olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

4- Taraflar işbu sözleşme ile aynı taraflarca bu hususda daha önce yapılmış olan sözleşmelerin geçersiz ve iptal edilmiş olduğunu kabul ederler

5- YETKİ

İşbu sözleşmeden doğan anlaşmazlıkları çözmeye İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İki sayfa ve iki nüsha olarak düzenlenmiş olan bu sözleşme taraflarca imzalanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. …/…/…

Firma                                                         Firma

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat