ŞÜFA DAVASI TEMYİZ DİLEKÇESİ

OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

ŞÜFA DAVASI TEMYİZ DİLEKÇESİ

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Sunulmak Üzere

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ………. HUKUK DAİRESİNE

 

 TEMYİZ TALEP EDEN

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :…….. Asliye Hukuk Mahkemesinin ………. E – ……….. K sayılı, ………. Tarihli kararına yönelen istinaf başvurusunun …… Bölge Adliye Mahkemesi ……. Hukuk Dairesi tarafından incelenmesi sonucunda istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararın bozulması istemidir.

 

İLKDERECE MAHKEMESİ

KARARININ ÖZETİ  :

 

 

 

 

 

 

 

BÖLGEADLİYE MAHKEMESİ

KARARININ ÖZETİ  : 

 

AÇIKLAMALAR     :

 

 

“… tapuda hissedar olan kişiler ve onların kiracılarının fiili taksim sureti ile kullanım halinde oldukları, ayrıca davacının davaya konu hisseyi davalıdan önce kendisinin dava dışı E.A. isimli şahsa sattığı sabit olup bu satışta gerek davacı gerekse dava dışı E.A. fiili kullanıma ve taksime konu dairenin satışını amaçladıklarında tereddüt olmadığından ve davalının da aynı amaçla fiili taksimi sabit olan daireyi mesken olarak aldığı anlaşıldığında bu tür yerlerde şufa hakkının kullanılması hakkın kötüye kullanılması kapsamında değerlendirileceğinden açılan davanın reddine …”karar verilmiştir.

 

 

Başvurunun esastan reddi.

 

…., ……………………adresindeki taşınmazda …/…. hisse davacı adına, …/… hisse ise davacının eşi …. adına kayıtlıyken davacı hissesinden …/…. hisseyi dava dışı ….’ya satmıştır.

Davaya konu …/… payın satım sözleşmesinde alıcı tapu kaydında mevcut şerhi aynen kabul ettiğini ve bu satış sözleşmesinin ifraza imkan vermediğini, zeminde yer kullanmanın mümkün olmadığını kabul ederek satın almıştır. Dava dışı ….. bu hisseyi ……. tarihinde ….. yevmiye numarasıyla davalıya satmıştır.

İlgili hisse dışında kalan bölümler diğer hisse sahipleri davacı …..’ın kullanımında olup bu yerlerin fiilen hangilerinin davacıya hangilerinin eşine ait olduğu belirlenmiş değildir. Dairelerin birkaçında davacı ve eşinin müşterek çocukları, yeğenleri oturmakta; …. dairede davacının kiracıları oturmakta ve … daireyi de davacı ve eşi kullanmaktadır. Müşterek kullanma bozulmamıştır.

Davacının davaya konu hisseyi daha önce dava dışı ….’ya satmış olması şufa hakkını kullanmaya engel değildir. Müşterek mülkiyete konu olan ve eşler arasında hisseli bulunan bir taşınmazda bir kısım hissenin satımı zarureti doğmuşsa da bunun telafisi mümkün olduğunda taşınmaza yabancı kişiyi sokmama amacıyla şufa hakkının kullanılması gereklidir.

………. tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere …. Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün …….. tarihli yazı cevabında dava konusu hissenin de içinde bulunduğu taşınmaz üzerinde yer alan binanın imara uygun olmayan, ruhsatsız ve onaylı projesi olmayan bir yapı olduğu belirtilmiştir. Ruhsatsız ve imara uygun olmayan bir yapıdaki fiili kullanıma dayanarak şufa hakkının kullanılamayacağını ileri sürmek hukuki dayanaktan yoksundur. Tapuda arsa vasıflı görünen taşınmaz bu haliyle kat mülkiyetine geçmek için de uygun değildir. Bu sebeple de ancak arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki hisselerden ve bu hisselerin satışı sebebiyle davacıya kullandırılması gereken şufa hakkından bahsedilebilecektir.

TALEP SONUCU     : Yukarıda açıklanan nedenlerle, yerel mahkeme tarafından verilen hükme yönelen istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararın bozulmasına ve dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine iadesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

 

TEMYİZ YOLUNA BAŞVURAN

DAVALI VEKİLİ

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat