BİLİRKİŞİCE BELİRLENEN VE DAHA DÜŞÜK OLAN CİF DEĞERİ ESAS ALINIP HESAPLANACAK MİKTARIN KAMU ZARARI OLDUĞUNUN BİLDİRİLECEĞİ – HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞININ İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
7.Ceza Dairesi
Esas: 2014 / 28781
Karar: 2016 / 6995
Karar Tarihi: 09.05.2016

ÖZET: Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engel hali bulunmayan sanığa, dava konusu eşyanın bilirkişi tarafından belirlenen ve daha düşük olan Cif değeri esas alınarak hesaplanacak “eşyanın ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve diğer eş etkili vergiler ile mali yükler toplam tutarı” olan miktarın kamu zararı olduğunun bildirilmesi ve sonucuna göre, gerektiğinde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun …. fıkrası da gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken, gümrük idaresinin cevabi yazısında belirttiği gümrüklenmiş değerin kamu zararı olduğu bildirilerek, bu zararı ödemediğinden bahisle ve başka bir gerekçe gösterilmeden, tekrar suç işlemeyeceği hususunda oluşan olumlu kanaat nedeniyle verilen hapis cezası ertelenen sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi hükmün bozma sebebidir.

(5237 S. K. m. 53) (5271 S. K. m. 231) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

A) Gümrük İdaresi vekilinin temyizine göre yapılan incelemede;

Eylemin, suç tarihi ve ele geçen eşyanın niteliği itibariyle 5752 sayılı Yasa ile değişik 4733 sayılı Yasa kapsamında kaldığı cihetle, suçtan doğrudan zarar görmeyen gümrük idaresinin davaya katılma ve hükmü temyize yetkisi bulunmadığı gibi katılmasına karar verilmesi de hükmü temyiz yetkisi vermeyeceğinden, gümrük idaresi vekilinin vaki temyiz talebinin 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 317.maddesi gereğince REDDİNE,

B) Sanığın temyizine göre yapılan incelemede;

I) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engel hali bulunmayan sanığa, dava konusu eşyanın bilirkişi tarafından belirlenen ve daha düşük olan Cif değeri esas alınarak hesaplanacak “eşyanın ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve diğer eş etkili vergiler ile mali yükler toplam tutarı” olan miktarın kamu zararı olduğunun bildirilmesi ve sonucuna göre, gerektiğinde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/9. fıkrası da gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken, gümrük idaresinin cevabi yazısında belirttiği gümrüklenmiş değerin kamu zararı olduğu bildirilerek, bu zararı ödemediğinden bahisle ve başka bir gerekçe gösterilmeden, tekrar suç işlemeyeceği hususunda oluşan olumlu kanaat nedeniyle verilen hapis cezası ertelenen sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

II) 24.11.2015 günlü 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı ile 5237 sayılı TCK.nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

TCK’nın 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, mahkum olduğu kısa süreli olmayan hapis cezası ertelenen sanık hakkında anılan maddenin l. fıkrasının (c) bendinde yazılı hak yoksunluğunun, sanığın sadece kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet veya kayyımlık yetkileri açısından uygulanmasına yer olmadığına, altsoyu dışında kalanlarla ilgili bu hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,

Sonuç: Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görül

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...