Suç Eşyasının Müsaderesi Veya İadesine Dair Hükmün İnfazı Nasıl Yapılır?

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Suç Eşyasının Müsaderesi Veya İadesine Dair Hükmün İnfazı Nasıl Yapılır?

5237 sayılı TCK.nun 54 ve 55. maddesi veya özel kanunlar uyarınca verilen müsadere hükmünün nasıl infaz edileceği bu bölümde inceleme konusu yapılacak­tır.

Daha önce de vurgulandığı gibi; suç eşyasının müsaderesi veya iadesi ancak mahkeme kararı ile yapılır. Suç eşyasının müsaderesi veya iadesine dair hükmün infaz edilebilmesi için kural olarak, mahkeme kararının kesinleşmesi şarttır. Bu ne­denle duruşma yapılmaksızın evrak üzerinde verilen veya yargılama sonucu müsa­dereye veya iadeye ilişkin mahkeme hükmünün temyiz veya itiraz üzerine veya sü­resinde kanun yoluna başvurulmaması nedeniyle kesinleştiğinin mahkeme kararma şerh verilmesi gerekir.

Hükmün kesinleşmesinden önce iadesine veya elden çıkarılmasına karar veri­len suç eşyasına ilişkin işlemler Yönetmeliğin 14. maddesinde hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre; Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından emanet eş­yasının iadesine veya elden çıkarılmasına ilişkin verilen kararlar, dosyadaki emanet makbuzu ile birlikte en geç iki gün içerisinde Cumhuriyet başsavcılığına tevdi edi­lir. Cumhuriyet başsavcılığınca bu kararlar, suç eşyasının iadesi ya da elden çıkarılmasının temin amacıyla emanet memurluğuna gönderilir. Suç eşyasının iadesine veya elden çıkarılmasına, teminat ya da rayiç değerinin ödenmesi karşılığında karar verilmiş ise, bunun mahallin en büyük mal memurluğuna yatırıldığına dair makbuz ya da belge evraka eklenir. Emanet memuru, bu kararların tarih ve numaraları ile niteliklerini suç eşyası esas defterindeki özel sütunlarına işler ve kararları kartonlarında saklar.

Mahkemelerce, emanet eşyasının müsaderesine veya sahibine iadesine ilişkin kesinleşen karar örneklerinden biri, dosyadaki emanet makbuzu ile birlikte bir haf­ta içerisinde Cumhuriyet başsavcılığına tevdi edilir (Suç Eşyası Yön. m. 15,1).

TCK.nun 5237 sayılı TCK.nun 70. maddesi uyarınca, müsadereye ilişkin hü­küm, kesinleşmeden itibaren yirmi yıl geçtikten sonra infaz edilemez.

Anayasa’nın 153/5. Maddesine göre, iptal kararlarının geriye yürümeyeceği uygulandığı zaman yürürlükte olan bir yasa hükmü gereğince zoralımına karar verilen ve hükmün infazı ile de mülkiyeti Hâzineye geçmiş bulunan mallar, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı dayanak yapılarak iadesine karar verilemez.

Müsadereye ilişkin mahkeme kararları adli sicile bildirilmesine gerek bulun­mamaktadır.

Suç eşyasının müsaderesine veya iadesine dair mahkeme kararının infazı, 01.06.2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Suç Eşyası Yö­nenetmeliği” ile değişik kurumlarca çıkarılan genelge ve mütalaalar doğrultusunda, yerine getirilir.

Suç Eşyasının Müsaderesine Dair Hükmün İnfazı

Silahların Müsaderesine Dair Hükmün İnfazı

Müsaderesine karar verilen ve bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde sayılan eşyalar hakkında, 15/2/1984 tarihli ve 18313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahkemelerce Zoralımına Karar Verilen veya Güvenlik Kuvvetlerince Herhangi Bir Şekilde Ele Geçirilen Ateşli Silah, Mermi, Her Türlü Patlayıcı Madde, Bıçak, Kesici ve Öldürücü Alet İle Benzerlerinin Milli Savunma Bakanlığına Teslimi İşle­rine Ait Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır (Yön. m. 16/1- h).

Silahlardan kasıt, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamına giren silahlar ile silâhlara ait mermi­lerle her türlü patlayıcı maddeleri, kesici veya delici bıçakları ifade eder (Yön. m. 10, I). Başka bir ifade ile zoralım yoluyla ele geçirilen ve 6136 sayılı Kanunun kapsamına giren ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öl­dürücü aletler ile benzerleri; Tekniğin gelişmesi ile aynı amaçlarla icat edilen ateşli silah, mermi, patlayıcı madde alet ve benzerleri de bu tarifin kapsamına girerler.

Kesin hükümle sonuçlanmış bulunan veya özel bir Kanun gereğince ya da bu­luntu olması nedeniyle kovuşturulamayan veya muhakeme edilemeyen zoralım ve buluntu ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, kesici veya delici bıçaklar Cumhuriyet Savcılığınca ilgili hakim veya mahkemeden alınacak bir kararla en ya­kın Kara Kuvvetleri Komutanlığı ordu donatım teşkillerinden birine teslim edilerek irada alınır. Ancak, zor alım yoluyla veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şe­kilde ele geçirilen silahlardan, mahkemelerce sahiplerine iadesine karar verilen si­lahların; cumhuriyet savcılıklarına en yakın bakım birliklerine kadar şevkinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı sorumluluğunda kalmak üzere, ilgili cumhuriyet savcılığı­nın adli emanet memurluğu aracılığı ile bakım birliklerinden alınması sağlanır.

Teslim edilen silahları teslim alan ordu donatım teşkili tarafından hemen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığına gönderilir. Ordu donatım teşkillerine teslim edilen ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü aletler ile benzerlerinin ihtiyaca uygun olarak depolanmasından, bakımından, Genelkurmay Başkanlığının tespit edeceği esaslar dahilinde dağıtımından, kullanılmasından Kara Kuvvetleri Komutanlığı sorumludur. Bu ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü aletler ile benzerleri teslim anından itibaren ordu malı olarak işlem görürler.

Uygulamada ilgili Ordu Donatım Komutanlıklarınca, Cumhuriyet savcılıklarınca silah ve mühimmat teslim edebilmesi için yılda asgari iki gün belirlendiği, belirlenen bu günlerde ilgili Cumhuriyet savcılıklarınca silah ve diğer mühimmatların teslim edilmektedir.

Ordu Donatım Komutanlıkları, mahkemelerce müsaderesine karar verilen silah ve diğer malzemeler Cumhuriyet savcılıklarından “kesinleşmiş mahkeme kararı ile teslim alınmaktadır. Bu nedenle müsadere edilen silah ve diğer malzemelerin her biri için karar istenmesi yerine, dosya içeriğindeki suç aletleri miktarına bakılmaksızın her dava ile ilgili mahkemeye ait kesinleşmiş kararlardan birer suret yazılacak müzekkereye eklenmesi gerekir.

Müsaderesine karar verilen ateşli silahların mümkün olduğunca çap, model, marka ve seri numaralarının kesinlemiş mahkeme kararlarında bulunması ya ila bu bilgilerin yer aldığı “emanet makbuz numaraları”nın mahkeme kararlarında bulunması şarttır. Bu nedenle silah tesliminden önce bu bilgilerin kararda veya emanet makbuzunda bulunup bulunmadığının incelenmelidir.

Silah Dışında Kalan Eşyanın Müsaderesine İlişkin Kararın İnfazı

Müsaderesine karar verilen diğer bilimum (silah veya silah sayılan) eşya, mahallin en büyük mal memurluğuna veya ilgileri dolayısıyla ait olduğu dairelere gönderilir. Başka bir  ifade ile müsaderesine karar verilen ve askeri makamlara teslim edilemeyen eşya mal müdürlüğüne teslim edilir.Örneğin 6136 sayılı Kanunun  kapsamına giremeyen kesici, delici aletler ile bıçaklar, av tüfekleri, değeri olan diğer eşyalar mal müdürlüğüne teslim edilir. Yapılacak teslim işlemleri sonucunda, ilgili merci ve dairelerden alınacak alındı yazısının gün ve sayıları suç eşyası esas defte­rine yazılmak suretiyle kaydı kapatıldıktan sonra sözü geçen alındı yazıları karto­nunda saklanır.

Mal müdürlüğüne teslim edilecek eşyanın yeniden kullanılmasının mümkün olması gerekir. Müsaderesine karar verilen basılı kağıt, dergi ve kitapların maddi değerinin bulunmaması halinde bunların imhasına karar verilmesi gerekir.

Paraların Müsaderesine İlişkin Mahkeme Kararının İnfazı

Bankaya yatırılmış olan para hakkında verilen müsadere ve iade kararları aşa­ğıdaki şekilde yerine getirilir:

 1. Paranın sahibine iadesi, ilgilinin müracaatı hâlinde Cumhuriyet başsavcılı­ğınca bu hususta bankaya yazılacak yazı üzerine banka tarafından yapılır, karşılı­ğında gönderilecek dekonta istinaden reddiyat makbuzu düzenlenerek kaydı kapatı­lır.
 2. Müsadere hâlinde, yine reddiyat makbuzu düzenlenerek, para, imza karşılı­ğında mahallin en büyük mal memurluğuna yatırılır; alınacak makbuzun numarası, suç eşyası esas defterindeki özel hanesine işaret edilir ve makbuzlar kartonunda saklanır.

Yapılacak teslim işlemleri sonucunda, ilgili merci ve dairelerden alınacak alındı yazısının gün ve sayıları suç eşyası esas defterine yazılmak suretiyle kaydı kapatıldıktan sonra sözü geçen alındı yazıları kartonunda saklanır.

Müsaderesine karar verilen sahte madenî para ve sikkelerin imha edilmek üze­re Darphaneye gönderilir. Ayrıca sahteliği mahkeme kararı ile kesinleşen sahte madenî para ve sikkeler, imha edilmek üzere kesinleşmiş karar örneğinin onaylı bir lireti ile birlikte en kısa sürede Darphane sahtecilik birimine gönderilir. Bu şekilde gönderilen sahte madenî para ve sikkelerin içerisinden inceleme raporunda gösteri­len ve Darphane tarafından üretim özelliği bakımından önemli bulunan sahte ma­denî para ve sikkeler ayrılarak saklanabilir. Diğer sahte madenî para ve sikkeler ise mıha edilir veya para olarak kullanılmayacak hale getirilir.

Uyuşturucu Maddelerinin Müsaderesine Dair Kararın İnfazı

Müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddelerle ilgili işlemler, 21/11/1982 tarihli ve 17875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2313 sayılı Uyuşturucu Mad­delerin Murakabesi Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve 1/5/1988 tarihli ve 19804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satın alınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Uyuşturucu maddelerin kesin olarak raporları alındıktan sonra, bu maddelerin muhafazasına gerek görülmemesi halinde, yönetmelikte belirlenen usule uygun olarak alınacak örneklerin saklanması kaydıyla müsaderesine ilgili mahkemece so­ruşturmanın her safhasında karar verilebilir. Soruşturma veya kovuşturma esnasın­da müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler gereği yapılmak üzere mühürlü olarak mahalli mülki amirliğe teslim edilir.Soruşturma veya kovuşturma esnasında müsaderesine karar verilmiyenler ile örnek olarak alman uyuşturucu maddeler ancak hükmün kesinleşmesinden sonra, sahibi belli olmayan cins, vasıf ve miktarları tespit edilmiş uyuşturucu maddeler ise müsadere kararı verildikten sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilir (2313 sayılı K. m. 20, III, IV ve V)

Müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler, valinin görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığındaki ve il savcısının veya yardımcısının nezaretçi olarak katıldığı heyet huzurunda imha edilir (2313 sayılı K. m. 21, I)

Müsaderesine karar verilen maddeler ile müsadere kararından sonra yapılacak işlemlerin neler olduğu 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 13 ve 14. maddelerinde hükme bağlanmıştır.

Söz konusu maddelere göre; mahkemeler, soruşturma ve kovuşturma sırasın­da uyuşturucu madde ve müstahzarların müsaderesine ilişkin olarak verdikleri ka­rarın iki örneğini dosyadaki emanet makbuzu ile birlikte hemen Cumhuriyet Savcı­lığına tevdi ederler. Bu karar üzerine Cumhuriyet Savcılığınca keyfiyet zapt olunan eşya defterine kaydedilir. Karar örneği uyuşturucu madde ve müstahzarın imhasını temin için emanet memurluğuna gönderilir. Şu kadar ki esasa ilişkin kararın kesin­leşmesine kadar ambalaj içindeki örnek emanet dairesinde muhafaza edilir. Emanet memuru bu kararın tarih ve numarası ile özetini emanet esas defterindeki ilgili sü­tuna işler ve bu kararı özel kartonlarında saklar. Uyuşturucu madde ve müstahzar­lar ile suç eşyasının müsaderesine, esasa ilişkin hüküm ile birlikte karar verilmiş ise, karar örneği hükmün kesinleşmesinden itibaren en geç bir hafta içinde bu mad­de ve örneğin tasfiyesini temin maksadıyla dosyadaki emanet makbuzu ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına verilir. Soruşturma ve kovuşturma sırasında müsaderesine karar verilen uyuşturucu madde ve müstahzarlar hakkında sonradan verilen esasa ilişkin kararın kesinleşmesini müteakip iki örneği aynı süre içinde numunenin im hası için Cumhuriyet Savcılığına tevdi edilir, karara emanet makbuzu da eklenir.

Yapılan bu işlemlerden sonra uyuşturucu madde ve müstahzarlar emanet memurluğunca gereği yapılmak üzere mahalli mülki amirliğine teslim edilir ve işlem emanet eşyası esas defterin ilgili bölümüne yazılır. Mülki amirliğin alındı yazısının gün ve sayısı, emanet esas defterine işaret edilir. Kaymakamlığa teslim edilen koliler imha için vilayet makamına gönderilir.Uyuşturucu madde ve müstahzarlar dışında kalıp müsaderesine karar verilen suç eşyası da merciine teslim edildikten sonra emanet esas defteri kaydı kapatılıp alındı belgeleri kartonunda saklanır.

Taşınmaz Malın Müsaderesine Dair Kararın İnfazı

Müsaderesine karar verilen taşınmaz malın maliki üzerindeki tapu kaydının iptal edilerek Hazine adına tescil edilebilmesi için, taşınmazın müsaderesine dair kesinleşmiş mahkeme kararma dayanılarak, taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde “tapu iptali ve tescil” davası açılması ve bu yönde karar verilmesi şarttır. Söz konusu dava Hazine tarafından açılır. Cumhuriyet savcılığının bu yönde yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle, taşınmazın müsaderesine dair kesinleşmiş mahkeme kararı gereği yapılmak üzere yetkili mal müdürlüğüne gönderilir.

Suç Eşyasının Sahibine İadesine Dair Hükmün İnfazı

Tedavül etmeyen paralarla suç eşyası ve malvarlığı değerleri hakkında verilen müsadere ve iade kararları aşağıdaki şekilde yerine getirilir (Suç Eşyası Yön. m 16):

 1. Sahibine iadesine karar verilen eşya, kimliğini ispatlamaya yeterli bir belgeye dayanılarak suç eşyası esas defterindeki kayıt hanesine, imza, mühür veya parmak izi alınmak suretiyle sahibine, yasal temsilcisine veya vekiline teslim olu nur.
 2. Bu işlemler, Cumhuriyet savcısının huzurunda yerine getirilir ve esas del terine Cumhuriyet savcısı, emanet memurunun imzaları ile şerli verilir.
 3. Eşyanın verileceği yer resmi bir kuruluş ise, yazı ile o dairenin amirine yahut yetkili memuruna alındı karşılığında teslim edilir.
 4. İadesine karar verilen suç eşyası, yabancı uyruklu bir kimseye ait ise, müracaatı halinde kendisine veya yabancının uyruğu bulunduğu devletin sefaret veya konsolosluklarına gönderilir. belgesi kartonunda saklanır.
 5. Emanete alınmakla birlikte mahiyetleri itibarıyla müsadereye konu edile­meyen eşyalar, yargılama sonunda verilen bu yöndeki karar doğrultusunda, ilgili dosyasında delil olarak muhafaza edilmek üzere mahkemesine gönderilir. Mahke­meden alınacak alındı yazısının gün ve sayısı suç eşyası esas defterine işlenmek su­retiyle, kaydı kapatıldıktan sonra alındı yazısı kartonda saklanır.
 6. Müsadere konusu eşya veya maddî menfaatlere el konulamadığı veya mer­ciine teslim edilmediği hâllerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin müsade­resine ilişkin verilen kesinleşmiş karar örneği mahkemesince doğrudan bulunduğu yerin en büyük malmemurluğuna gönderilir. Bu kararların infazı, 21/07/1953 tarih­li ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılır.

Yapılacak teslim işlemleri sonucunda, ilgili merci ve dairelerden alınacak alındı yazısının gün ve sayıları suç eşyası esas defterine yazılmak suretiyle kaydı kapatıldıktan sonra sözü geçen alındı yazıları kartonunda saklanır.

Suç eşyası ve malvarlığı değerleri ile ilgili işlem sonuçlarının takibi ise Suç Eşyası Yönetmeliği’nin 18. maddesinde hükme bağlanmıştır. Bu madde hükmüne göre; suç eşyası ve malvarlığı değerleri ile ilgili işlem sonuçlarının araştırılması, lakibi ve kontrolü aşağıdaki şekilde yerine getirilir:

 1. Emanet memuru, emanet dairesine teslimi tarihinden itibaren bir yıl içeri­sinde, hakkında herhangi bir karar verilmemiş olan eşya veya paraları, ilgili mah­kemeden sorulmak üzere, Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma veya esas defteri sa­yısını ihtjva eden bir yazı ile Cumhuriyet başsavcılığına bildirir. Mahkeme yazı iş­leri müdürü ile Cumhuriyet başsavcılığı yazı işleri müdürü en geç onbeş gün içinde bu eşya ve paraların ilgili bulundukları iş veya davaların karara bağlanıp bağlan­madıklarını, hakkında bir karar verilmiş ise, kararın bir suretini de eklemek suretiy­le aynı yoldan durumu emanet memurluğuna bildirirler.
 2. İlgili oldukları iş veya davalar karara bağlanmış olup da eşya, mal varlığı değerleri veya paralar hakkında müsadere yahut iadeye ilişkin bir karar verilmemiş olduğunun anlaşılması hâlinde, ilgilisi veya Cumhuriyet savcısı, davayı gören ya da görmeye yetkili mahkemeden eşya, malvarlığı değerleri ve paralar hakkında bir ka­tar verilmesini ister.
 3. Müsaderesine, iadesine ya da elden çıkarılmasına karar verilen eşyanın tür, cins, nitelik, marka, sayı ve sair vasıflarında tereddüt doğduğu takdirde, Cumhuri­yet savcısı ilgili mahkemeden bu konuda ek bir karar verilmesini istenir; müteakip işlemler yukarda açıklanan hususlara göre yapılır.
 4. Merciine teslim edilmeyen ve derdest bulunan davalarla ilgili suç eşyası­nın, yıl sonlarında esas defterine ve bu deftere eklenecek listelere, emanet sıra nu­marası gösterilmek suretiyle devirleri yapılır. Daha sonra tasfiye edildiğinde, bu listelerle defter kayıtlarına bu hususta şerh verilir.

Ulusal Yargı Ağı Projesinin (UYAP) uygulanmasına başlanılan emanet me­murluklarında bu Yönetmeliğe göre tutulan defterler ve kartonlar bir yıllık deneme ailesinin bitiminden sonra kaldırılır. Ancak bu defter ve kartonlarla aynı özellikleri taşıyan raporlar (bilgisayar çıktıları) buna mahsus kartonlarda muhafaza edilir.

Sahipleri tarafından alınmayan eşya, Yönetmeliğin 19. maddesine göre tasfiye edilir. Bu hüküm gereğince; geri verilmesine karar verilmiş olup da sonuçları açıklanan usulüne uygun meşruhatlı tebligata rağmen sahipleri tarafından bir ay içinde alınmayan veya kendilerine tebligat yapılamayan kimselere ait eşya en geç iki ay içeresinde satılarak bedeli milli bankalardan birinde ilgilisi adına açılacak faizli bir hesaba yatırılır. Satışa karar verecek merci suç eşyasının bulunduğu yer sulh ceza hakimidir. Satışın şekli ve satış için emanet memuru yanında kimlerin görevlendirildiği kararda gösterilir. Satış için yapılan tüm masraflar satış bedelinden karşılanır. Satılacak suç eşyasının değerinin satış masraflarını karşılamayacağının bu işlemler sırasında anlaşılması hâlinde, satışa karar veren hâkimin kararı üzerine eşyanın imhası işlemi yapılır.

İadesine karar verilmiş olup da yapılan tebligata rağmen sahipleri tarafından bir ay içerisinde alınmayan veya kendilerine tebligat yapılamayan kimselere ait olan ve ekonomik değeri bulunmayan eşyanın, Cumhuriyet savcısı başkanlığında, emanet memuru ve iki zabıt kâtibinden oluşan komisyonca imhasına karar verilir. İmha, komisyon huzurunda yapılır ve buna dair bir tutanak tanzim olunur. İmha komisyonuna hangi zabıt kâtiplerinin katılacağı, adalet komisyonlarınca, bulunma­yan yerlerde kıdemli hâkim tarafından belirlenir.

İadesine karar verilmiş olup da sahibi ölmüş veya hakkında gaiplik kararı alınmış bulunanlara ait eşya, yetkili sulh hukuk hâkimliğine tevdi olunur.

Cumhuriyet başsavcılığı zapt olunan eşya defterinde ve emanet memurluğu esas defterinde kaydı olmayan, üzerinde herhangi bir soruşturma veya kovuşturma ile ilgisini gösteren etiket ya da yazı bulunmayan ve yapılan tüm inceleme ve araştırmalara rağmen sahibi tespit edilemeyen suç eşyalarının tür, nitelik, miktar ve sair evsafını gösteren listeleri Cumhuriyet savcısı ve emanet memuru tarafından hazırlanır. Bu listeler o yer adliyesinde herkesin görebileceği bir yerde onbeş gün sürey­le asılır. Askı süresini müteakip, üzerinde herhangi bir hak talep edilmeyen eşyaların, sulh ceza hâkimliğinden alınacak karar doğrultusunda bu Yönetmelik hükümle rine göre tasfiyesi gerçekleştirilir (Yön. Geçici madde 1).

Araçların Müsaderesine İlişkin Mahkeme Kararının İnfazı

Müsadere edilen taşıtlar, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 73 üncü maddesi uyarınca satılmak suretiyle tasfiye edilir. Söz konusu madde hükümlerine göre; çe­şitli nedenlerle zapt ve müsadere edilen taşıt üzerindeki mülkiyet ve tasarruf hakkı, sahibinin elinden alınmış olacağından;

 1. Taşıtın, zapt ve müsadere edildiğinden bahisle kaydının silinmesine dair vaki olacak müracaatlarda, tescil kuruluşunca ilgili yargı organlarından durum resmen sorulmak suretiyle;
 • Zapt tarihi ve devam edip etmediği,
 • Müsaderesine karar verilen hallerde, zapt tarihi ile müsadere kararının infaz edildiği tarihler ve bu iki tarih arasında taşıtın yediemin ve sair suretlerle trafiğe çıkmasına izin verilip verilmediği,

öğrenilir.

Taşıtın müsadere edildiğinin anlaşılması halinde, nitelikleri (plakası, cinsi, markası, modeli, rengi, motor ve şasi numaraları) belirtilerek ilgili mahkemeden plakaları ve belgeleri istenir ve zapt edildiği tarihten geçerli olmak üzere tescili silinir.

 1. Taşıt sahibinin tasarruf hakkının elinden alındığı tarihten itibaren kaydının silindiği,bağlı bulunduğu vergi dairesine bir yazı ile bildirilir.
 2. Aynı taşıtın sahibine iadesi veya başkasına satılması halinde buna dair ibra/ edilecek belge ile yeniden tescil veya kayıt silme işlemi yapılır.”

Yukarıda belirtilen hükümlere göre; hurda olan, ekonomik ömrünü dolduran, zapt ve müsadere edilen taşıtların, satış işleminden önce tescil kuruluşlarındaki kayıtlarının sildirilmesi, daha sonra satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmekledir.

Zapt ve müsadere edilen taşıtlardan bazıları “ticarî taşıt” niteliğinde bulunmaktadır.Bunların plakaları, bazı illerimizde yüksek bedelle satılmaktadır.Gerekli araştırma yapılarak, alım-satım bedeli olan “ticari plakaların” değer tespiti yapıldıktan sonra. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması gerekmektedir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat