Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Karara İtiraz

İİK.m. 100’e Göre Bilgi İsteme Talebi

Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin Karara İtiraz

DANIŞTAY
1. Daire 2008/960 E.N , 2008/951 K.N.

İlgili Kavramlar

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN KARARA KARŞI İTİRAZ
USULÜNE UYGUN OLMAYAN TEBLİGAT

Özet
İLGİLİSİNE, YETKİLİ MERCİ KARARININ METNİ YERİNE, SADECE KARARIN SONUCUNUN TEBLİĞ EDİLMESİNİN, USULÜNE UYGUN OLMAYAN TEBLİGAT OLDUĞU HAKKINDA.

İçtihat Metni

KARAR

Hakkında Soruşturma

İzni İstenen : …- Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili

İtiraz Edilen Karar : Hakkında soruşturma izni istenen için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Ulaştırma Bakanının 13.6.2008 günlü, 318 sayılı kararı

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi… vekili Av….

Soruşturulacak Eylem: Görevi kötüye kullanmak, rüşvet istemek, şikayetçinin sahibi olduğu Firmaya ait gizli bilgileri açıklamak

Eylem Tarihi:… yılları

Ulaştırma Bakanlığının 24.7.2008 günlü, 428 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, Ulaştırma Bakanının 13.6.2008 günlü, 318 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve| bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Tanju Kızılkuş’un açıklamaları dinlendikten sonra 4433 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Dosyanın incelenmesinden, şikayetçi tarafından, işletme ruhsatı karşılığında Genel Müdür Vekili tarafından kendilerinden … Amerikan Doları rüşvet istenildiği, Firmasının kurulduğu … tarihinden itibaren sürekli yıpratıldığı, ruhsat verilmesi için gerekli sürelerin kasıtlı t olarak uzatıldığı, diğer firmalardan farklı muamelelere maruz bırakıldığı, sonuçta işletme ruhsatının askıya alındığı, Genel Müdür Vekilinin düzenlediği basın toplantısında şirkete ait gizli kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğinin iddia edilmesi üzerine yapılan ön ineklemede, Firmaya ayrıcalıklı davranılmadığı, yapılan uygulamaların yerinde olduğu ve sonuçta da işletme ruhsatının iptal edildiği, tüm bu işlemler sırasında mevzuata uygun davranıldığı, rüşvet istenildiği iddiasının subuta ermediği, Genel Müdür Vekilinin basın toplantısında, Firma hakkında uçuş emniyetini ve uçuş güvenliğini birinci dereceden etkileyen çok önemli bilgi ve belgelerin Genel Müdürlükte olduğu yolundaki açıklamasının, yapılan denetimlerde nelerin eksik olduğu hususunda ayrıntılı bir açıklama ve sırların ifşası anlamına gelmeyeceği sonucuna varılarak soruşturma izni verilmemesinin teklif edildiği, yetkili merciin 13.6.2008 günlü, 318 sayılı kararıyla ilgili hakkında soruşturma izni verilmediği, şikayetçi tarafından verilen itiraz dilekçesinde ise, kendisine tebliğ edilen yazının ekinde yetkili merci kararının bulunmadığı, ancak konunun Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri dilekçeye istinaden yapılan bir soruşturmayla ilgili olduğu tahmininden yola çıkılarak itiraz yoluna başvurulduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde, yetkili merciin, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet Başsavcılığına, haklarında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlilerine ve varsa şikayetçisine bildireceği, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı haklarında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi, soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet Başsavcılığı veya şikayetçinin itiraz yoluna gidebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümdeki ilgililere tebliğ edilmesi öngörülen karar ibaresinden anlaşılması gereken, kararın sonucu değil, karar metninin kendisidir. Dolayısıyla karara karşı itiraz hakkı bulunan ilgiliye karar metninin tebliğ edilmemesi halinde, bu tebligatın usulüne uygun bir tebligat olarak kabul edilmesi olanağı bulunmamaktadır.

Dosyada bulunan, Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı başlıklı 26.6.2006 günlü, B-II.0.TKB.0.06/664-01/383 sayılı şikayetçi …’a hitaben yazılı, “Avukatınız … kanalıyla Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede yer alan, Sivil Havacılık Genel Müdürü … ile ilgili iddiaların tetkiki sonucunda, adıgeçenin üzerine atılı suçları işlediğine dair herhangi bir bilgi veya belge elde edilemediğinden hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma izni verilmemesi kararı alındığı, bu itibarla, 4483 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca mezkûr karara karşı şahsınıza ait itiraz hakkının takdir ve ifası amacıyla bilgi edinilmesini rica ederim” şeklindeki Teftiş Kurulu Başkanı imzalı belgenin adı geçen şikayetçiye tebliğ edildiği ve alındı belgesinde de bu yazıya ait 383 sayılı numaranın bulunduğu görülmektedir.

Bu durumda, yukarıda metnine yer verilen Kanun maddesi hükmü karşısında, ilgilisine yetkili merci kararının metni yerine, sadece kararın sonucunun tebliğ edildiği, usulüne uygun olmayan bu tebligatla ilgilinin itiraz hakkının kısıtlandığı anlaşıldığından, yetkili merci kararının metninin şikayetçisine tebliğ edilmesi, karara itiraz edilmesi halinde günlü ve imzalı bildirim alındıları ile itiraz dilekçesinin de eklenerek incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın Ulaştırma Bakanlığına iadesine kararın bir örneğinin şikayetçi vekili Av. …’ya tebliğine 10.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat