T.C DANIŞTAY

1.Daire

Esas: 2009 / 1597

Karar: 2010 / 38

Karar Tarihi: 06.01.2010

ÖZET: Dosyanın incelenmesinden, hakkında soruşturma izni istenen kişinin vali yardımcısı olarak görev yaptığı, vali yardımcılarının müşterek kararla atandıkları ancak merkez teşkilatında görevli olmayıp atandıkları il dahilinde görev yaptıkları, ilde görevli memurlar hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda karar vermeye yetkili merciin vali olduğu, vali tarafından verilen kararlara karşı yapılan itirazlara ise yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesince bakılacağı anlaşıldığından, soruşturma izni verilmemesine ilişkin vali kararına şikayetçiler tarafından yapılan itirazın görev yönünden reddine, karar verilmiştir.(4483 S. K. m. 3, 9) (5442 S. K. m. 5) (2451 S. K. m. 2)

İtiraz Edilen Karar: Hakkında ön inceleme yapılan … için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Denizli Valisinin 8.10.2009 tarih ve 2009/103 sayılı kararı

Karara İtiraz Edenler : Şikayetçiler …, …, …, …, …, …, …, …, …, … ve … ile … vekili Av. …

Soruşturulacak Eylem: Denizli İdare Mahkemesinin 30.3.2009 tarih ve E:2008/1186, K:2009/240 sayılı kararını uygulamamak

Eylem Tarihi: 2009 yılı

Denizli Bölge İdare Mahkemesinin 9.11.2009 tarih ve 1143 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, Denizli Valisinin 8.10.2009 tarih ve 2009/103 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi N. S. D.’ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi.

Hakkında Soruşturma İzni İstenen Kişinin Vali Yardımcısı Olması

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un izin vermeye yetkili merciler başlığını taşıyan 3 üncü maddesinin (b) bendinde, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında valinin, (e) bendinde de Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya Başbakanın soruşturma izni vermeye yetkili olduğu; 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ise, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararlara karşı yapılan itirazlara 3 üncü maddenin (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde sayılanlar için Danıştayın idari dairesince, diğerleri için yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesince bakılacağı hükme bağlanmıştır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 5 inci maddesinde, illerde, valilerin tayin ve tesbit ettiği işlerde yardımcılığını ve valinin bulunmadığı zamanlarda vekilliğini yapmak üzere vali muavinlerinin görevlendirileceği belirtilmiş, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’un 2 nci maddesinde ise vali muavinlerinin müşterek kararla atanacağı hüküm altına alınmıştır.

Vali Tarafından Verilen Kararlara Karşı Yapılan İtirazlara Yetkili Merciin Yargı Çevresinde Bulunduğu Bölge İdare Mahkemesince Bakılacağı

Dosyanın incelenmesinden, hakkında soruşturma izni istenen …’in Denizli Vali Yardımcısı olarak görev yaptığı, 2451 sayılı Kanun uyarınca vali yardımcılarının müşterek kararla atandıkları ancak merkez teşkilatında görevli olmayıp atandıkları il dahilinde görev yaptıkları, 4483 sayılı Kanun uyarınca da ilde görevli memurlar hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda karar vermeye yetkili merciin vali olduğu, vali tarafından verilen kararlara karşı yapılan itirazlara ise yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesince bakılacağı anlaşıldığından, adı geçen hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin Denizli Valisinin 8.10.2009 tarih ve 2009/103 sayılı kararına şikayetçiler tarafından yapılan itirazın görev yönünden reddine, dosyanın itiraza bakmakla görevli ve yetkili Denizli Bölge İdare Mahkemesine, kararın bir örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine 06.01.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat