Şirketin İhyası Davası

0
572

ŞİRKETİN İHYASI DAVASI

MAHKEME KARARININ GEREKÇESİNDE DAYANILAN DELİLLERİN TARTIŞILIP DEĞERLENDİRİLMESİNDE USUL VE YASAYA AYKIRI BİR YÖN BULUNMAMASI – BÜTÜN TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİYLE USUL VE KANUNA UYGUN BULUNAN HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 14756
Karar: 2017 / 2266
Karar Tarihi: 19.04.2017

ÖZET: Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, tüm temyiz itirazları yerinde değildir. Bu nedenlerden dolayı, bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanması gerekir.

(6102 S. K. m. 541) (6762 S. K. m. 34) (Ticaret Sicili Tüzüğü (MÜLGA RGT: 26.04.2013 RG NO: 28629) m. 28)
Taraflar arasında görülen davada … … 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 11/03/2015 tarih ve 2014/815-2015/172 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı (… Ticaret Sicil Müdürlüğü) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili müvekkili …’nin tasfiye edilen şirket olan … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne Endüstriyel Tasarımın Hükümsüzlüğü ile terkinine yönelik olarak … 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2007/286 Esas sayısı ile 04.12.2007 tarihinde dava açıldığını, davanın şirket lehine 11.12.2012 tarihinde karara çıktığını ve kesinleştiğini, Mahkeme tarafından verilen ilam ile 04.03.2013 tarihinde … … 24. İcra Müdürlüğü’nün 2013/4226 Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, şirketin vekili tarafından şirketin 04.01.2013 tarihi itibariyle Tüzel Kişiliğinin sona erdiğine ilişkin bir dilekçe sunulduğunu, açılan davanın devamı sırasında 04.08.2011 tarihinde tasfiye olması kararlaştırıldığını tüm bunlardan habersiz olan Mahkemenin yargılamaya devam ettiğini ve nihai kararını verdiğini, Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan 04.01.2013 tarihli ilanda tasfiye kararının 28.12.2012 tarihinde tescil edildiği ve 04.01.2013 tarihinde tasfiyenin sona erdiğinin anlaşıldığını, şirket tasfiyesinin dava açıldıktan sonra tamamlandığını, 6102 sayılı TTK’nın md. 541/3 ve ilgili hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerinin eksiksiz olarak yapıldığının kabulünün mümkün olmadığını ileri sürerek …Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ticaret siciline yeniden yazılmasını talep ve dava etmiştir.
Davalı … Müdürlüğü vekili müvekkili sicil müdürlüğünün davaya konu olayın cereyan ettiği dönemde yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.34 ve Ticaret Sicil Tüzüğü m 28 hükümleri çerçevesinde işlem yapıldığını, tasfiye sürecinde yetki ve sorumluluğun şirket tasfiye memurunda olduğunu, müvekkilinin davanın açılmasına sebep olmadığını, bu nedenle yargılama giderlerinden ve vekalet ücretinden sorumlu tutulamayacağını savunarak müvekkili yönünden davanın reddini savunmuştur.
Diğer davalı tasfiye memuru yargılamaya katılmamıştır.
Mahkemece; iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu şirket aleyhine açılan … 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2007/286 Esas sayılı dosyası derdest iken, sicil kaydının silindiği, şirket aleyhine devam eden bir yargılama bulunduğundan şirketin ihyasının istenmesinin haklı olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı (Ticaret Sicil Müdürlüğü) vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve kararın hüküm fıkrasının 6. bendindeki harç ve yargılama giderlerine ilişkin hükmün “davalı … Müdürlüğünün harç ve yargılama giderlerinden sorumlu tutulmamasına” yine hüküm fıkrasının 3. ve 5. bendindeki “davalıdan tahsiline” ibaresinin de “davalı tasfiye memuru …’den tahsiline” şeklinde anlaşılacağının tabii bulunmasına göre, davalı … Müdürlüğü vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı … Müdürlüğü vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 19.04.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...