SIRA CETVELİNE ŞİKAYET DAVASI

KARARIN DAYANDIĞI DELİLLERLE GEREKTİRİCİ SEBEPLER – DELİLLERİN TAKDİRİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMAMASI – TÜM TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİYLE USUL VE KANUNA UYGUN BULUNAN KARARIN ONANMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
23.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 9239
Karar: 2017 / 930
Karar Tarihi: 27.03.2017

ÖZET: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, şikayet olunan Maliye Bakanlığına izafeten Hazine vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Bu nedenlerle, şikayet olunan Maliye Bakanlığına izafeten Hazine vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan İcra Mahkemesi kararının onanması gerekir.

(2004 S. K. m. 366)
Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan Maliye Bakanlığına izafeten … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Karar: Şikayetçi, İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararı ile yürüttüğü kayyımlık görevi nedeniyle hak kazandığı kayyımlık ücretlerinin ödenmemesi nedeni ile … İcra Dairesinde takip yaptığını, dava dışı borçlunun taşınmazının satışı üzerine icra müdürlüğünce düzenlenen sıra cetvelinde alacağına ikinci sırada yer verildiğini, birinci sırada yer verilen vergi dairesinin borçlusunun Limited şirket olduğunu, vergi dairesinin, borçlu şirketin ortak ve yöneticilerinin sorumluluğuna gitme şartlarının oluşmadığını savunarak, sıra cetvelinin iptalini talep etmiştir.
Şikayet olunan vergi dairesi vekili, şikayetçi alacağının imtiyazlı alacak olmadığını, bu nedenlerle sıra cetvelinin usul ve yasaya uygun olarak düzenlendiğini savunarak, şikayetin reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre şikayet olunan vergi dairesinin borçlusunun … Uluslararası Taşımacılık Ltd. Şti. olduğu, vergi dairesinin, borçlu şirketin ortak ve yöneticilerinin sorumluluğuna gidebilmesi için, borçlu şirket hakkında takip yapmış olması, şirketin aciz halinde olmasının ve alacağın şirket malvarlığından tahsilinin mümkün olmadığının belirlenmesi gerektiği, şikayet olunan tarafından şirket adına kayıtlı çok sayıda vasıtaların kayıtlarına haciz konulduğu ve yakalama şerhi bulunduğu, ancak araçların yakalanıp satışının yapıldığına dair bir kaydın bulunmadığı, hacizlerin devam ettiği, şirketin acziyetine dair bir tespit, tutanak bulunmadığı, şirketin aciz halinde olduğuna ve alacağın şirket malvarlığından tahsilinin mümkün olmadığına ilişkin de delil ileri sürülemediği gerekçesiyle şikayetin kabulü ile … İcra Müdürlüğü’nün 2008/205 E. sayılı dosyasında düzenlenen 27.03.2015 tarihli sıra cetvelinin iptali ile yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.
Kararı, şikayet olunan vergi dairesi vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, şikayet olunan Maliye Bakanlığına izafeten … vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayet olunan Maliye Bakanlığına izafeten … vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan İcra Mahkemesi kararının İİK’nın 366. maddesi uyarınca ONANMASINA, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat