SİNEMA FİLM GÖSTERİM SÖZLEŞMESİ

Açık Poliçe Nedir?

SİNEMA FİLM GÖSTERİM SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta Lisans Veren ….., diğer tarafta ….. Lisans Alan arasında işbu sözleşme akdedilmiştir.

2- Tanımlar

Sinema Filmi          :           Lisans Veren’in yapımcılığını üstlendiği ve tüm mali haklarına sahip olduğu, senaryosunu …..’un yazdığı, yönetmenliğini …..’ın yaptığı, başrollerini …..’ın oynadığı …. yılı yapımı olan “…..” isimli Eser’i,

Lisans Bölgesi       :           Lisans Veren, Lisans Alan’a filmle ilgili olarak, ….. bölgede/ülkede tüm sinema gösterim haklarını münhasır olarak devreder.

Lisans Süresi         :           Lisans Veren, filmin sinema gösterim haklarını, Lisans Alan’a ….. aylık bir dönem için devreder ve bu süre ülkedeki sinemalarda ilk gösterim tarihinde başlar.

Teslimat Tarihi:      Film kopyaları taraflarca daha sonra belirlenecek olan gösterim tarihinden en geç 15 (onbeş) gün önce Lisans Alan’a teslim edilmiş olacaktır.

3- Sözleşmenin Konusu

Lisans Veren, “…..” isimli sinema filminin belirlenen Lisans Bölgesi’nde tüm sinema gösterim haklarına, yegane hak sahibi sıfatıyla sahip olduğunu beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşmenin konusu, “Lisans Veren”in, aşağıda belirlenen bölgede filmin tüm sinema gösterimlerini, yine bu sözleşmede belirlenen sürede “Lisans Alan”a devretmesi ve elde edilecek gelirin dağılımı hususunda tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4- Tarafların Yükümlülükleri

Lisans Alan’ın Yükümlülükleri

Lisans Alan, işbu sözleşme ile üstlendiği edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmekle yükümlüdür.

Lisans alan, film’in gösterildiği sinemalarda elde edilen gişe hasılatını ilgili haftanın son günü, haftalık periodlar halinde ve yazılı olarak Lisans Veren’e raporlayacaktır.

Lisans Veren’in Yükümlülükleri

Lisans Veren, filmin işbu sözleşme çerçevesinde belirlendiği kapsamda Lisans Alan tarafından gösterime sunulabilmesi için gerekli olan tüm telif haklarının Lisans Veren’in elinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

5- Gelirlerin Dağılımı

Lisans Alan’ın tahsilatını yapacağı sinema gösterim gelirlerinin yüzde yüzünden Lisans Alan’a verilecek olan komisyon yüzde ….. (% …..) olarak kararlaştırılmıştır. Kalan yüzde ….. (% …..) Lisans Veren’in payıdır.

Gelir olarak; sinema gösterimlerinden sinemaların düştükleri payın ardından ve devletlerin vergi ve harçlarının düşülmesi ile Lisans Alan’ın Lisans Veren’in onayı ile yaptığı diğer harcamalar düşüldükten sonra elde edilen gelir kabul edilmektedir.

Faturalama

Lisans Veren’e düşen pay, Lisans Veren söz konusu tutara ait faturayı Lisans Alan’a gönderdikten sonra en geç ….. (…..) gün içerisinde, masrafını üstlenmek üzere Lisans Veren’in ….. Bankası ….. nolu banka hesabına havale eder.

6- Sözleşmenin Süresi ve Fesih

İşbu sözleşme, Lisans Süresi’nin sona ermesi ile kendiliğinden sona erecektir. Taraflar karşılıklı ve yazılı olmak kaydıyla işbu sözleşmeyi yenileyebileceklerdir.

Sözleşme süresi içerisinde taraflardan herhangi birinin bu sözleşme hükümlerine aykırı davranması, hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi sözleşmenin ihlali olarak değerlendirilecektir. Bu durumda, hakları ihlal edilen taraf, yazılı ihtar ile 30 (otuz) gün inde ihlalin giderilmesini talep edecek, … işgünü içerisinde ihlal giderilmezse sözleşme hükümlerini aynen yerine getiren taraf’ın tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır. Fesihten doğan maddi ve manevi zararların tazminini talep hakkı saklıdır.

7- Genel Hükümler

Gizlilik

Taraflar, işbu sözleşmenin ifası dosalıyıysa öğrendiği tüm bilgileri “Gizli Bilgi” olarak kabul eder. Bu Gizli Bilgiler gerek sözleşme süresi boyunca, gerekse sözleşmenin her hangi bir nedenle sona ermesinden sonra dahi yasal zorunluluklar hariç diğer tarafın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere açıklanamaz.

Bölünebilirlik

Bu sözleşmenin maddelerinden herhangi biri geçersiz kılınır, ya da kalırsa; bu durum, sözleşmenin diğer maddelerinin, sözleşmenin taraflar için geçerliliklerini yitirmelerine neden olmayacaktır.

Geçerlilik

Tarafların sözleşme ile sahip oldukları yetkilerden birinin ya da bir kaçının kullanılmamış olması, zımnen bu hükümden vazgeçildiği anlamında yorumlanamaz ve başvurulmayan hükmün geçerliliğini etkilemez.

Devir Yasağı

Lisans Alan, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini Lisans Veren’in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere, kurum veya kuruluşa devir ve temlik edemez, eserleri/ürünleri hiçbir şekilde kullandıramaz.

Tebligat Adresleri

Taraflar adres değişikliğini karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde sözleşmede yazılı olan adres, bilinen en son adres olarak kabul edilerek tebligatlar bu adrese çıkarılır.

Yetki

İhtilaf halinde ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Lisans Veren                                               Lisans Alan

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat