SİGORTALILIK SÜRELERİNİN TESPİTİ İSTEMİ

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİYLE BİLDİRİMLERİ YAPILIP BİLGİ VE GÖRGÜSÜNE BAŞVURULAN TANIKLARIN AYDINLATICI VE NET ANLATIMLARI – TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK KONUSU DÖNEMDE ÇALIŞMA OLGUSUNUN VARLIĞININ KANITLANDIĞI – BAŞVURUNUN ESASTAN REDDİ GEREĞİ

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
10. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 88
Karar: 2016 / 69
Karar Tarihi: 23.11.2016

ÖZET: Davayla ilgili olarak toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, aylık prim ve hizmet belgeleriyle bildirimleri yapılıp bilgi ve görgüsüne başvurulan tanıkların aydınlatıcı ve net anlatımları karşısında, taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu dönemde çalışma olgusunun varlığının kanıtlandığı belirgindir.Sonuç itibarıyla, istinaf kanun yoluna başvuranın dilekçesinde yer verdiği ihrazların, sıralanan gerekçeler ışığında yerinde olmadığı, ayrıca, kamu düzenine ilişkin konularda da kararın esasına etkili bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

(5510 S. K. m. 86) (6100 S. K. m. 353)

Balıkesir 1. İş Mahkemesi’nden verilen 06.10.2016 tarihli, 2015/540 E. 2016/475 K. numaralı hükmün, istinaf başvurusu yoluyla incelenmesi feri müdahil SGK Başkanlığı Avukatı tarafından istenilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

İSTEM: Davacı vekili, davacının davalı işverene ait temizlik bezi dikiminin yapıldığı terzi niteliğindeki işyerinde hizmet akdine tabi olarak çalıştırılmasına karşın feri müdahil konumundaki Kuruma bildirilmediğini ileri sürerek 11.11.2013 – 09.10.2014 dönemi yönünden zorunlu sigortalılık sürelerinin tespitini talep etmiştir.

YANITLAR: Feri müdahil Kurum vekili, iddianın yazılı belgeyle kanıtlanması gerektiğini, davalı işveren vekili, iddianın doğru olmadığını belirterek davanın reddini istemişlerdir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: Mahkemece yapılan yargılama sonunda, istem aynen hüküm altına alınmıştır.

İSTİNAFNEDENLERİ: Feri müdahil Kurum vekilince, davanın hak düşürücü sürede açılmadığı, çalışma iddiasının kanıtlanamadığı ileri sürülmüştür.

GEREKÇE: İşveren adına tescilli … sicil sayılı işyerinden 09.10.2014 -15.07.2015 tarihleri arasında adına sigortalılık bildirimleri gerçekleştirilen davacının uyuşmazlık konusu dönemde herhangi bir kayıtlı sigortalılığının bulunmadığı anlaşılmakta olup mahkemece yapılan ve yazılı kanıtın sunulmadığı yargılamada, aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalıların tanık sıfatıyla anlatımları esas alınmıştır.

Davanın yasal dayanağı 5510 sayılı Kanun’un 86/9.ncu maddesi olup Anayasal haklar arasında yer alan sosyal güvenliğin yaşama geçirilmesindeki etkisi gözetildiğinde, sigortalı konumunda geçen çalışma sürelerinin saptanmasına ilişkin bu tür davalar kamu düzeni ile ilgili olduğundan özel bir duyarlılıkla ve özenle yürütülmeleri zorunludur. Bu bağlamda, hak kayıplarının ve gerçeğe aykırı sigortalılık süresi edinme durumlarının önlenmesi, temel insan haklarından olan sosyal güvenlik hakkının korunabilmesi için, tarafların gösterdiği kanıtlarla yetinilmeyip gerek görüldüğünde kendiliğinden araştırma yapılarak delil toplanabileceği açıktır.

Yukarıdaki yasal düzenleme ve açıklamalar ışığında inceleme konusu davayla ilgili olarak toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, aylık prim ve hizmet belgeleriyle bildirimleri yapılıp bilgi ve görgüsüne başvurulan tanıkların aydınlatıcı ve net anlatımları karşısında, taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu dönemde çalışma olgusunun varlığının kanıtlandığı belirgindir.

Sonuç itibarıyla, istinaf kanun yoluna başvuranın dilekçesinde yer verdiği ihrazların, sıralanan gerekçeler ışığında yerinde olmadığı, ayrıca, kamu düzenine ilişkin konularda da kararın esasına etkili bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun esastan reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm fıkrası oluşturulmuştur.

HÜKÜM: 1- Balıkesir 1. İş Mahkemesi’nin 06.10.2016 tarihli, 2015/540 E., 2016/475 K. numaralı hükmüne yönelik feri müdahil SGK Başkanlığı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353/1-b.1’ncü maddesi gereğince esastan REDDİNE.

2- İstinaf kanun yolu yargılama giderlerinin feri müdahil Kurum üzerinde bırakılmasına,

dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 23.11.2016 gününde, kararın tebliğ tarihinden itibaren 8 günlük yasal sürede temyiz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...