SİGORTA RÜCU DAVASI – TRAFİK KAZASI

TCK m. 249 nedir?

SİGORTA RÜCU DAVASI – TRAFİK KAZASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

 

../../….

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                  :

                                                

 

DAVALI                               :

KONU                   : Sigortalıya yapılan ödemenin davalılardan tahsiliyle davalılara ait mallar üzerine ihtiyati tedbir konulması talebimizdir.

 

OLAYLAR                           :

 

                                                                               1- Davalı ………………’nin sahibi ve ……………….‘in sürücü olduğu .. .. …. plakalı vasıta, müvekkil şirket nezdinde …………. nolu sigorta poliçesi ile sigortalı .. .. .. …. plakalı vasıtaya ../../…. tarihinde çarparak hasara uğramasına sebep olmuştur.

2- Kaza sonucu sigortalı vasıtada meydana gelen hasar için ../../…. tarihinde ……………….TL sigortalıya ödenmiştir. Araç pert olmuş ve …………………TL’ye satılmıştır. Davalıların trafik sigorta poliçesini yapmış olan ………… Sigorta A.Ş.’den ……………………TL‘lik ibraname gelmiştir.

3- Hasarın ödenmesi ile mukavele şartlarına ve Ticaret Kanununun 1472. maddesi hükmüne göre şirketimiz sigortalısının yerine halef olmuş ve sigortalının zarara sebebiyet verenler aleyhine mevcut her türlü hakları şirketimize intikal etmiştir.

4- Hadise ile ilgili olarak tanzim edilen tutanaklara göre kazanın oluşundan …..-……plakalı vasıta sürücüsünün kusurlu olduğu tesbit edilmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TTK.m.1472, Karayolları Trafik Kanunu ve sair mevzuat.

DELİLLER                           :  Poliçe, tespit tutanağı, bilirkişi tetkikatı ve her türlü kanuni delil.

CEVAP SÜRESİ  : İki haftadır.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda belirtildiği gibi öncelikle taraflara tebligat yapılmasına ve … …. …..- …. …. ….. plakalı araçların trafik kaydına tedbir konulmasına, ayrıca davalıların menkul, gayrimenkul ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına ve subut bulacak davamız sonucunda ………..TL‘nın ../../…. ödeme tarihinden itibaren banka reeskont faizi, masraflar ve vekalet ücreti ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

DAVACI VEKİLİ

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat