SİGORTA RÜCU DAVASI – HIRSIZLIK

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

SİGORTA RÜCU DAVASI – HIRSIZLIK

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                  :

                                                

 

DAVALI                               :

KONU                   : Sigorta bedelinin rücuan tahsili talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                :

 

1- Müvekkilimiz şirket nezdinde ……………… sayılı sigorta poliçesi ile ………….. adına sigortalı işyerinde ../../…. tarihinde hırsızlık vakıası meydana gelmiştir.

2- Davalılardan …………… eylemi gerçekleştirmiş, ………… ise velayeti altındaki küçüğü (…………….. ‘i) gerektiği gibi bakıp gözetmeyerek müvekkilimizin zarara uğramasına sebep olmuştur. Şirketimiz ve davalılar aleyhine Sigortalımız ………………….. tarafından ……………. Mahkemesinin ……./…… E. Sayı ile dava açılmış ve sonuçlanan dava ile ilgili olarak ../../…. tarihinde ………………….TL yatırılmış, ayrıca ../../…. tarihinde de …………………TL olmak üzere toplam ………………..TL sigortalımıza ödenmiştir.

3- Hasarın ödenmesi ile mukavele şartlarına ve Ticaret Kanunu’nun 1472. maddesi hükmüne göre şirketimiz sigortalısının yerine halef olmuş ve sigortalının zararına sebebiyet verenler aleyhine mevcut her türlü hakları şirketimize intikal etmiştir.

4- Hadise ile ilgili olarak tanzim edilen tutanak ve Mahkeme Kararına göre meydana gelen olaydan davalıların sorumlu olduğu belirlenmiştir. Davalılar sigortalımıza ve dolayısı ile onun yerine kaim olan Şirketimize karşı sorumlu bulunduğundan işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : TTK.m.1472, TBK, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                           : Poliçe, ………………Asliye Hukuk Mahkemesinin …./…. E., …./…. K. sayılı ilamı ve her türlü kanuni delil.

CEVAP MÜDDETİ              : İki haftadır.

 

TALEP SONUCU                : Yukarıda belirtildiği gibi taraflara tebligat yapılmasını ve subut bulacak davamız sonucunda ………………TL’nin ../../…. tarihinden, ……………TL‘nin ../../….  ödeme tarihinden itibaren -fazlaya dair talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla- reeskont faizi, masraflar, vekalet ücreti ile birlikte davalılardan  tahsiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat