2021 YILI İÇİN İSTİNAF & TEMYİZ - PARASAL SINIRLAR VE SÜRELER

Ses Veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu Nedir? Cezası Ne Kadar?

MADDE 286.- Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI SUÇU SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:

Bu suç tanımıyla korunmak istenilen hukuksal yarar, adliyenin ve kişilik hakla­rının korunması ve adil yargılamanın sağlanmasıdır.

SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI SUÇU SUÇUN KONUSU:

Bu suçun maddi konusu, soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasında yetkisiz olarak kayda alınan veya nakledilen ses veya görüntülerdir.

Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne ka­dar geçen evreyi ifade eden soruşturma evresinde yapılan usul işlemleri, savunma hakkına zarar vermemek koşuluyla kural olarak gizlidir. Gizlilikten maksat, soruş­turma işlemlerinde ilgililerden başka kimsenin hazır bulunmaması ve yapılmış olan araştırma sonuçlarının kamuya açık olmamasıdır. Soruşturma işlemleri, olay yeri görgü ve tespiti, şüphelilere yaptırılan yer gösterme işlemleri, teşhis işlemi, olay yeri keşif, otopsi işlemleri, şüpheli, tanık ve bilirkişinin dinlenmesi gibi işlemlerdir. Suç şüphesinin öğrenilmesiyle birlikte başlayan bu işlemlerde yetkili makam C.savcısıdır. Bu nedenle iddianamenin kabulüne kadar devam eden soruşturma iş­lemlerinde yetkisiz olarak ses veya görüntü alınması veya nakledilmesi yasaktır. Yasağa aykırı davranışlar 286.maddenin konusuna dahil olan suçu oluşturur.

SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI SUÇU SUÇUN FAİLİ:

Bu suçun faili, soruşturma veya kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden herhangi bir kimse olabilir.

SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI SUÇU SUÇUN MADDİ UNSURU:

Suçun maddi unsurunu oluşturan seçimlik hareketler, soruşturma ve kovuştur­ma evrelerindeki işlemlerin yapılışı sırasındaki ses ve görüntülerin yetkisiz olarak kayda alınması veya nakledilmesidir. Soruşturma işlemini yapan Csavcısının veya kovuşturma işlemini icra eden hâkimin uygun görmesi (izin vermesi) halinde ses veya görüntülerin kayda alınması veya nakledilmesi suç oluşturmaz. Soruştur­ma işlemlerine başlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması C.savcısının yetkisin­de bulunduğundan adli kolluk amirleri ve görevlilerinin bu kayıt ve nakletme iş­lemlerine izin verme yetkileri bulunmamaktadır.

Ses veya görüntünün ya da her ikisinin kaydedilmesi veya bunların başka kişiye ya da yere gönderilmesi (nakledilmesi) işlemlerinden birinin veya tümünün yetkisiz olarak soruşturma veya kovuşturma sırasında gerçekleştirilmesi 286.maddeye uyan tek suçu oluşturur. Kaydın veya naklin gerçekleştirilmesinde kullanılan teknik ale­tin suçun oluşumuna bir etkisi yoktur. Ses veya görüntülerin yayınlanması halinde unsurları varsa 285.madde hükmünün uygulanması gerekir.

SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI SUÇU SUÇUN MANEVİ UNSURU:

Bu suç ancak doğrudan kastla işlenebilir. Olası kastla veya taksirle işlenmesi mümkün değildir. Failin kaydetme veya nakletme fiilini hangi saikle gerçekleştirdi­ği önemli değildir.

SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI SUÇU KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI:

Kovuşturma: Bu suçun soruşturma ve kovuşturması C.savcılığınca genel hü­kümlere göre re’sen yapılır.

Görevli Mahkeme: Bu suç dolayısıyla açılan davaya bakma görevi, 5235 sayı­lı Kanunun 10.maddesi uyarınca sulh ceza mahkemesine aittir.

Suçun Yaptırımı: Bir aydan (49/1.md.) altı aya kadar hapis cezasıdır.

Dava Zamanaşımı: TCK’nun 66/1-e bendi uyarınca bu suçun dava zamana­şımı süresi sekiz yıldır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat