Sendika Şubeleri Sendika Üyelerini Temsil Edemez

T.C.

D A N I Ş T A Y

Beşinci Daire

Esas No : 2005/7280

Karar No : 2008/481

Özeti : Sendika şubelerinin, sendika üyelerini temsil yetkisinin bulunmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacılar) : … adına … Sendikası … Şubesi

Vekili : Av. …

Karşı Taraf : Sağlık Bakanlığı (S.S.K. Başkanlığı)

İsteğin Özeti : SSK Bursa Şevkat Yılmaz Hastanesi’nde sözleşmeli olarak görev yapan personelin 2002/2003 yıllarına ilişkin giyecek yardımlarının verilmesi istemiyle yaptıkları başvurunun reddine ilişkin 11.8.2004 günlü işlemin iptali ve giyecek yardımının faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açtıkları davanın, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 19. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde sendika ve konfederasyonların kuruluş amaçları doğrultusunda üyelerinin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirascılarını, her düzeydeki ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil edeceği veya ettireceği, dava açabileceği ve bu nedenle açılan davalarda taraf olabileceği düzenlendiği halde, bu yetkinin sendika şubelerince kullanılabileceğine dair bir hükme yer verilmediği gerekçesiyle ehliyet yönünden reddi yolunda Bursa 3. İdare Mahkemesi’nce verilen 26.10.2004 günlü, E:2004/954, K:2004/301 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : İstemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi :

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı :

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi’nce işin gereği düşünüldü:

19.1.2005 günlü, 25705 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığı’na Devredilmesine Dair Kanun’un 4/1-C bendi uyarınca, SSK Başkanlığı davalı konumundan çıkarılıp dava Sağlık Bakanlığı’nın husumetiyle incelenerek işin esasına geçildi.

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Bursa 3. İdare Mahkemesi’nce verilen 26.10.2004 günlü, E:2004/954, K:2004/301 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacılar üzerinde bırakılmasına, 4.2.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat