BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRA KADININ BAŞKA ERKEKLE GÖRÜŞMESİ

SATICILIK SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

….. Ltd. Şti. (kısaca ŞİRKET olarak anılacaktır) ….. adresinde mukim.

….. Ltd. Şti (kısaca SATICI olarak anılacaktır)

2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ŞİRKET in ürettiği ve patentine sahip olduğu’ thermo-sim’markalı ve diğer üreteceği izolasyon malzemelerinin SATICI tarafından satışı ve pazarlamasının yapılması ile sürümünün artırılmasına yönelik faaliyetleri içermektedir.

3- Amaç

İşbu sözleşmenin birincil amacı, ŞİRKET mamullerinin pazarlama ve satış faaliyetlerinin yapılması ve sürümünün artırılmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak tarafların öncelikli vazifesidir. Bu nedenle,

SATICI, iş bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren sözleşmeye konu mamullerin sürümünün artırılması için işletmesinin elverdiği ölçüde her türlü tanıtım materyallerini kullanmayı taahhüt eder.

SATICI, müşteri ilişkilerinde dikkat ve özenli davranacak, mamullerin kalitesine ve ŞİRKET’in itibarına zarar verecek eylemlerden kaçınacaktır.

4- Teminat

SATICI, işbu sözleşmeden doğacak her türlü vecibenin ifasını temin zımmında, ŞİRKET defter ve kayıtlarına tahakkuk eden ve edecek her türlü borçlarını karşılamak üzere ŞİRKET’e, keşidecisinin SATICI, ortaklarının ciranta, lehdarının ŞİRKET olduğu, keşide tarihi boş bırakılmış bir adet ……..  TL tutarında çek’i ŞİRKET’e verecektir.

İşbu çek verilmedikçe sözleşme hükümleri yürürlüğe girmez. Şirket zaman içerisinde SATICI’nın artan riski oranında bu teminata ilave teminat isteme hakkına sahipdir.

İşbu çek sözleşmenin sona ermesi ile birlikte, SATICI’nın ŞİRKET defter ve kayıtlarına göre herhangi bir borcu olmadığı tespit edildikten ve taraflar da birbirlerini karşılıklı olarak ibra ettikten sonra SATICI’ya iade edilir.

ŞİRKET ürünün tanımlanan özelliklerinin süreye göre garantisi ve ürün kalitesinden kaynaklanan reklamasyon ödemelerinin ŞİRKET’e ait olduğunu peşinen ve zimmen (?) kabul eder.

5- Satış ve Satıcının Kazancına İlişkin Hükümler

SATICI’nın brüt kazancı ürünün toptan fiyatı ile, perakende fiyatı arasındaki farktan oluşur.

Toptan fiyat ŞİRKET’in SATICI’ya bildirmiş olduğu Euro bazındaki tutardır. Faturada mamulün satış fiyatı, keşide tarihinde Euro’nun T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden TL karşılığı + KDV üzerinden belirtilir. Şirket, savaş, enerji darboğazı veya imalında kullandığı ürünlerdeki sürpriz fiyat artışlarına dayanarak satış fiyatlarını artırma yoluna gidebilir veya SATICI’nın mutabakatıyla fiyatları artırır.

Mamulün perakende satış fiyatını belirleme yetkisi ŞİRKET’e aittir. ŞİRKET’in belirleyecek olduğu bu fiyat, mamulün taban fiyatı olup, SATICI, ŞİRKET’in yazılı muvafakati olmadıkça, bu fiyatın altında satış yapamayacağını şimdiden kabul eder ve taahhüt eder. Buna karşılık SATICI taban fiyatın üzerinde satış yapma hususunda tam bir selahiyete sahiptir. Aksinin oluştuğu durumlarda ilgili satıcının sözleşmesi devre dışı bırakılacaktır.

ŞİRKET’in fatura ettiği tutar mamulün fabrika (depo) teslim tutarı + KDV olup, bunun dışındaki tüm nakliye yükleme vb. masraflarının tümü SATICI tarafından karşılanacaktır. Hasarlı (eksik ürün) reklamasyon sonucu ortaya çıkan tüm nakliye masraflarını ve bundan dolayı oluşan tüm zararlar ŞİRKET tarafından ödenir.

Taraflar ayrı bir ek sözleşme ile satışta belli bir ciroya ulaşılması halinde SATICI’nın belirli bir prime hak kazanmasını kararlaştırabilirler. Bu rakam, 2005 sonuna kadar olan satışlarda hedefin gerçekleşmesi durumunda, hedef fazlası miktarlar için %5 oranında ilave prime hak kazanılacak olup, bu primler kotaların aşılması durumunda hemen devreye girecektir

6- Ödemeler

Ödemeler ŞİRKET tarafından sirkülerle SATICI’ya bildirilecektir. Ürün bedelinin ödenme şekli, sevk tarihini takip eden 7 iş gününde %20 si peşin ödenecek olup kalan bakiye için ortalama vade 80 gündür.

Ödemeler Euro çeki veya TL olabilecektir. Yalnız Euro’nun TL karşılığının hesaplanmasında ödeme gününde Euro’nun T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerindeki TL karşılığı dikkate alınacaktır.

Borcun tamamı ödendikten sonra, kur farkından kaynaklanan fatura bedeli fazlası tahsilatlar, ŞİRKET tarafından ayrıca kur farkı faturası kesilmek suretiyle tevsik edilecektir. Aynı şekilde kur düşmesinden kaynaklanan azalmalar da fatura karşılığı ŞİRKET tarafından SATICI’ya ödenecektir.

SATICI’nın vermiş oldukları çeklerin karşılıksız çıkması ve keşide gününden itibaren 10 gün geçmesine rağmen karşılığının ödenmemesi veya kısmı olarak ödenmesi halinde hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın borcun tümü muaccel hale gelecek, SATICI temerrüde düşecek ve gecikilen her gün için tüm Euro borç bedeli üzerinden aylık %2, 5 oranında gecikme faizi ödeyecektir. Bu durumda ayrıca ŞİRKET’in sözleşmeyi derhal feshetme ve alacağının tahsili ve zararlarının tazmini amacıyla teminatı nakde çevirme, mallarını geri alma ve/veya bakiye kalan alacağını tahsil etme hakları saklıdır.

7- Kota

SATICI, sözleşme konusu mamullerin satışında yaptığı faaliyetleri ve görüşmeleri ŞİRKET’e bildirerek tam bir işbirliği içinde çalışmalarını sürdürecektir.

Savaş, kıtlık, doğal afet, ekonomik kriz gibi durumlarda kota devre dışıdır.

SATICI’nın, yıl sonunda belirlenen hedeflere ulaşamaması halinde ŞİRKET muhayyerdir. Dilerse sözleşmeyi derhal feshederek mevcut alacağının tahsilini sağlamak için sözleşmede belirlenmiş yollara başvurulur. Dilerse kota rakamını daha aşağı bir seviyeye çekerek sözleşmenin devamını temin eder.

ŞİRKET hedef rakamın gerçekleşmemesinden dolayı sözleşmeyi feshetmek isterse, SATICI’nın kurduğu ilişkiler ve pazarlarla olan bağlantıları ve verdiği tekliflerle ilgili oluşacak satışları gerçekleştirecek veya bunlarla ilgili SATICI karını ŞİRKET’ten talep edebilecektir. Ancak SATICI sözleşme bitim tarihinden sonra yeni teklifler oluşturmayacaktır.

SATICI bu sözleşmeyle birlikte sözlü anlaşması daha önceden yapılan HAZAL İNŞAAT’ın uygulayıcı firma ve direkt satıcı olarak faaliyetine ŞİRKET’le direkt ilişkisine ve satışlarına şimdiden mutabakat etmiştir. ŞİRKET’in belirlediği fiyatın altında uygulamada bulunursa sözleşmesi iptal olur.

SATICI ürünle ilgili olarak satış koşullarını kendisinin oluşturduğu bayi sözleşmesi ile ŞİRKET’e bilgi vermek koşuluyla yurtiçinde, ve yurt dışında ise Amerika, Kanada, Meksika, Almanya, Avusturya ülkelerinde satış yapma yetkisi SATICI’dadır.

8- Tarafların Diğer Hak ve Yükümlülükleri

ŞİRKET, üretim koşulları elverdiği ölçüde SATICI’nın siparişlerini karşılamak arzusundadır. Ancak ŞİRKET, üretimin yetersizliği, ekonomik durumda yaşanan olumsuzluklar vb. nedenlerle SATICI’nın siparişlerini hedef /süre sonucu oluşan miktarın üstündeki siparişleri tam olarak karşılayamama hakkını saklı tutar.

ŞİRKET bu sözleşme tarihi itibari ile SATICI ve uygulayıcı bayi HAZAL ve ….. dışında yurtiçinde hiçbir firma ve hiçbir gruba yurtiçi pazarı için direk satış gerçekleştirmeyecek, (şimdi bu yukarıda 6 nolu bentle çelişiyo, ….. ve Hazal ile ilgili istisanaları 6 nolu bende yazmak lazım.) fason veya başka bir isim ve marka altında üretim yapmayacaktır. Görüşmelerini yürüttüğü veya sonuçlandırdığı konuları SATICI ile paylaşarak direk bağlantı veya satış yapabilecektir. SATICI bu tür konularla ilgili olarak her zaman ürünün gelişmesini sürümün arttırılmasını gözetmek ve basiretli bir firma gibi davranmak zorundadır. SATICI bu tür konuların satışlarından %1’den az ve %5’i geçen bir gelir elde edemeyecektir. SATICI, sözleşmeye konu ürünleri kendi nam ve hesabına satacak olup, bu konu kendisine ŞİRKET’çe yazılı olarak yetki verilmedikçe ŞİRKET’i bağlayıcı hiçbir mukavele yapmayacaktır ve hiçbir suretle taahhütte bulunmayacak veya garanti vermeyecektir.

SATICI, ŞİRKET tarafından mamullerin tanıtımına ilişkin olarak hazırlanan her türlü broşür, katalog vs. reklam malzemelerini dağıtmakla yükümlüdür. SATICI adına hazırlanan her türlü mahalli reklam ve satış malzemelerini yayınlanmadan önce ŞİRKET’e sunacaktır. SATICI, ŞİRKET’in yazılı muvafakatini almaksızın bu tip reklam veya tanıtım malzemelerini yayınlamayacaktır.

SATICI iş bu sözleşme gereğince yapacağı tüm tanıtım, satış ve pazarlama faaliyetlerinde özenli hareket etmek ve ŞİRKET menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür.

SATICI, ŞİRKET mamullerine duyulan güven ve itibarı sarsacak faaliyetlerden özellikle kaçınacaktır.

SATICI, ŞİRKET’in yazılı muvafakati bulunmaksızın iş bu sözleşmeyi üçüncü şahıslara devir veya temlik edemez. İşbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini bizzat yerine getirecek olup üçüncü bir şahıs eliyle gördüremez. ŞİRKET payının en küçük birimini bile 3. şahıslara deviriyle birlikte, SATICI’nın hesabını belgeleriyle kapatması ve riskin ortadan kalkmasıyla aynı anda, ŞİRKET teminat çekini iade edecektir. SATICI’nın risklerinin ortadan kalkmasından sonra teminat evrakları ŞİRKET’çe iade edilmez ise, ŞİRKET mevcut teminat tutarı kadar ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

SATICI işbu sözleşmenin devamı sırasında öğrenmiş olduğu ŞİRKET’e ait tüm ticari sırları (ürünlerin imaline ilişkin teknik bilgiler, şirketin ekonomik durumu, promosyon projeleri, hesapları, yazışmaları, müşteri portföyleri vs.) sözleşme sona erdikten sonra dahi saklamakla mükelleftir. SATICI öğrenmiş olduğu bu sırları kendi yararına kullanamayacağı gibi, üçüncü kişilerle de paylaşamaz. SATICI, ŞİRKET’in gizli tutulmasını istediği ve kendisine bildirdiği hususların yanı sıra, herhangi bir şekilde öğrenmiş olduğu bilgileri ve üçüncü kişilere açıklanmaları şirkete zarar verebilecek diğer olayları da saklı tutmakla yükümlüdür.

ŞİRKET her sene enaz 4 yurt dışı ve 2 yurt içi fuara katılarak prestijine uygun alanları kiralayacaktır. Katılınan Yurtiçi fuarların ve SATICI’nın bayilerinin bulunduğu Yurtdışı fuarların stand kira giderlerine SATICI 1/3 oranında iştirak edecektir. Stantlarda ŞİRKET ve SATICI, ürünleri ve markayı birlikte tanıtacaklardır.

9- Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme gayrimuayyen müddetle akdedilmiş olup 6 (altı) ay önceden taahhütlü bir mektupla ihbar etmek kaydıyla taraflardan her biri mukaveleyi feshetmek hakkına haizdir. Bu dönemden önce verilmiş tekliflerle ilgili faaliyet devam edecektir.

Bununla birlikte SATICI’nın işbu mukavele ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı herhangi bir eylemi halinde, ŞİRKET mukaveleyi evvelce ihbara lüzum olmaksızın veya hiçbir kanuni merasim icrasına hacet kalmaksızın derhal feshedilebilir. ŞİRKETİN bu durumda uğramış olduğu zararları tazmin hakları saklıdır.

ŞİRKET’in veya SATICI’nın tüzel kişiliğinin son bulması, tasfiye süresince girmesi, iflası, konkordato ilan etmesi, hacir altına alınması, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hakkında açılan kamu davasından mahkum olması gibi hallerde sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Aynı haller ŞİRKET ve SATICI’nın ortaklarından birinin başına gelmesi halinde, sözleşme kendiliğinden fesholmayacak, taraflardan herhangi birinin ihbar önelini gerek olmaksızın yazılı olarak fesih bildiriminde bulunması ile birlikte sona erecektir.

SATICI’nın hisse paylarındaki değişiklik, devir, hisse satışı gibi hususlar ŞİRKET’e sözleşmeyi feshetme hakkını doğurur.

10- Sona Ermenin Hükümleri

Sözleşme taraflardan birinin kusurundan kaynaklanan bir nedenle feshedildiği taktirde diğer taraf kusurlu olan taraftan uğramış olduğu tüm zararların tazminini talep eder.

Bu durumda ayrıca sözleşmenin haksız surette feshedilmesinde kusuru olan taraf diğer tarafa iş bağlantılarından kaynaklanan alacaklarının dışında minimum ……. Euro cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme hangi nedenle olursa olsun sona erdiğinde SATICI’nın muaccel (müeccel olacak) olan (vadesi gelmemiş) borçları hiçbir ihtar veya başkaca kanuni merasime gerek bulunmaksızın muaccel hale gelecektir. Bu durumda ŞİRKET dilerse sözleşmenin sona eriş tarihinde SATICI’nın stoklarında bulunan ürünlerin tamamı veya herhangi bir kısmını geri alabilir veya kendisinin tayin edeceği üçüncü bir şahsa bu stokları alma hakkını verebilir. ŞİRKET, SATICI’nın stoklarında bulunan ürünleri geri almak istemezse ya da geri alırda ürünlerin bedeli SATICI’nın borcunu karşılamaya yetmez ise sözleşme gereğince alınmış olan çek hiçbir ihtar veya ihbara hacet kalmaksızın bankaya ibraz edilerek tahsil yoluna gidilir. Eğer çek’in karşılığı bulunmaz veya karşılığı bulunurda bu tutar borcu tamamen kapatmaz ise ŞİRKET’in yapacağı ihtar üzerine SATICI, bir hafta içerisinde bakiye borcu defaten ödeyecektir. Aksi taktirde ŞİRKET’çe derhal icra takibine girişilecek olup, gecikme faizi ve bu takip nedeni ile doğacak icra giderleri ve avukatlık ücretlerini ödemeyi SATICI şimdiden kabul ve beyan eder.

ŞİRKET’in her halukarda SATICI’dan alacağı olmasa dahi (ki bu teminat paraya çevrildikten sonrada gerçekleşebilir) SATICI’nın stoklarında bulunan ürünlerin tamamı veya herhangi bir kısmını geri satın alma veya kendisinin tayin edeceği üçüncü bir şahsa bu stokları satın alma hakkını verme hakkı saklıdır. Bu durumda ŞİRKET söz konusu stokların bedelini SATICI’ya ödeyecek veya ödenmesini sağlayacaktır. Stokların bedeli her halukarda fatura bedeli olup, nakliye, taşıma ve KDV’den kaynaklanacak masraf ve giderler SATICI’ya aittir.

11- Rekabet Yasağı

SATICI, iş bu sözleşme geçerli bulunduğu sürece münhasıran ŞİRKET’e ait mamullerin satış ve pazarlamasını yapacak olup, başka bir firmanın ŞİRKET mamullerine muadil olan ürünlerini kesinlikle işyerinde barındırmayacak ve satışını yapmayacaktır.

ŞİRKET, SATICI’nın kendisine daha önceden bildirimde bulunduğu firmalarla, SATICI’nın yazılı mutabakatı olmadan görüşüp iş bağlantısı yapamaz.

SATICI, ŞİRKET mamullerine muadil olan ürünleri doğrudan doğruya kendisi veya başkasının hesabına üretemeyeceği gibi, bunu üreten veya satışını yapan bir firma yahut ticari işletmeye ortak sıfatıyla girmeyecektir.

Aksi halleri sözleşmenin feshi nedeni olup, ŞİRKET’in bu nedenle doğacak tazminat hakları saklıdır.

12- Münhasır Delil Şartı

İhtilaf halinde ŞİRKET’e ait defter ve kayıtlar esas olup, taraflar kendi aralarındaki alacaklılık ve borçluluk münasebetlerinin tayininde ŞİRKET defter ve kayıtlarından başka delil kabul olmayacağını şimdiden kabul ve beyan eder.

13- Yetki Şartı

İşbu sözleşmeden mütevellit ihtilafların halinde …. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14- Taraflar Arasındaki Bildirimler ve Tebligat Adresleri

Bu sözleşmeden kaynaklanan her türlü ihtar, ihbar vs. bildirimler taahhütlü bir mektupla ya da noter marifetiyle keşide edene ihtarname ile ve yahut telgrafla yapılır.

İşbu sözleşmenin bir no’lu bendinde belirtilen adresler tarafların tebligat adresleri olup, buraya yapılacak her türlü tebligat kendilerine yapılmış addolunur.

15- Uygulanacak Hukuk

İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde TTK’un acenteye ilişkin hükümlerin kıyasen tatbik edilecektir.

İşbu sözleşme tarafların serbest iradeleriyle ….. tarihinde 2 nüsha olarak tanzim edilmiş olup altı hep birlikte imza altına alınmıştır.

     Şirket                                                 Satıcı

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat