Şantaj Suçunun Cezası Ne Kadar?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Şantaj Suçunun Cezası Ne Kadar?

Şantaj Suçu TCK.nun 107 inci maddesinde;

(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır

(2) (Ek fıkra: 29/06/2005-5377 S.K./14.mad) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Korunan Menfaat: Bu suçun cezalandırılması ile irade özgürlüğü korunmaya çalışılmaktadır.

Suçun Unsurları

Fail ve Mağdur: Fail ve mağdur herkes olabilir. Her hangi bir özellik aranmamaktadır.

Hareket: Şantaj suçunun oluşması bakımından kişinin bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlanması gerekmektedir.

Şantaj suçunda kişi, hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle mağduru belli şekilde hareket etmeye zorlamaktadır.

Şantaj suçu ile tehdit suçunun farkı; tehdit suçunda; haksız olarak doğrudan kişisel değerlere saldırıda bulunulacağı veya herhangi bir kötülük yapılacağından bahisle bir zorlama söz konusu olmasıdır. Oysa şantaj da doğrudan haksız bir saldırı değil de yükümlü olunan bir şeyi yapacağı veya yapmayacağına ilişkin bir eylem vardır. Ve bu eylem mağdura doğrudan yönelik değildir. Mağdurdan bu zorlama ile HAKSIZ BİR ÇIKAR elde etmek amaçlanmaktadır.

Madde gerekçesinde de ifade edildiği üzere; “Kişinin, suç işlemiş olan bir kimseyi ihbar edeceğinden bahisle, kendisine bir menfaat temin etmeye zorlaması hâlinde, şantaj suçu oluşur. İşlenmiş olan bir suçu ihbar etmek, kişiler açısından hem bir haktır hem de bir yükümlülüktür.

Aynı şekilde, bir gazetecinin, bir siyasî şahsiyeti, kendisine muayyen miktar para verdiği takdirde, hakkında ileri sürülen yolsuzluk iddialarını haber konusu yapmayacağından bahisle, menfaat teminine zorlaması hâli de bu suça örnektir”.

Şantaj suçunun oluşabilmesi için, mağdurun zorlanması yeterlidir. Bu zorlama karşısında, mağdurun isteneni yapması suçun oluşması için gerekli değildir. Buradaki zorlama maddi nitelikte bir zorlama değildir, manevi bir zorlamadır. Eğer maddi zorlama olur ise bu halde cebir ya da kasten yaralama suçları söz konusu olur.

Maddenin ikinci fıkrasında Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur denilmek suretiyle şantaj suçunu işlenebileceği ikinci tür hareket açıklanmıştır.

Örnek. Kendisine belirli bir miktar para vermez ise müstehcen görüntülerinin basına verileceği yönündeki bir hareket de ŞANTAJ SUÇUNU OLUŞTURUR.

Suçun Özel Görünüş Biçimleri

Teşebbüs: Hareket ve netice ayrılabiliyorsa teşebbüs söz konusu olur.

İştirak: İştirakin her türlüsü mümkündür.

İçtima: Bu suçu kapsamından başka suçlar işlenir ise her bir suç için ayrıca ceza verilir. ( Gerçek içtima kuralları uygulanır. )

KOVUŞTURMA

Bu suç re sen soruşturulan KAMU DAVASI usulüne tabi bir suçtur.Re’sen soruşturulur. Bu suç bir tüzel kişi faaliyeti kapsamında işlenmiş, şantaj suçu nedeniyle bir tüzel kişi yararına haksız menfaat elde edilmişse ayrıca tüzel kişi hakkında da tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur ( T.C.K. m. 111 )

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat