Kira Bedelinden Yapılan Masraf Kesintileri

SANAL ORTAM ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

….. adresinde mukim ….. San. ve Tic. A.Ş. ile ….. adresinde mukim ….. arasında aşağıdaki koşullarla bir satış sözleşmesi akdolunmuştur.

2- Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, ………..’nın çeşitli marka ve logoyla sattığı ürünlerinin on-line/sanal ortamlarda alım satımı ve satılan ÜRÜNLER’in teslimi ve tahsilatı da dahil olmak üzere, bu amaca yönelik tüm iş ve işlemler ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti ve işbu sözleşmenin tatbik ve tevsirinden doğacak uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesidir.

3- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

………, taahhüt ettiği emtiayı siparişin alınmasından itibaren taahhüt ettiği tarihte teslim edecektir. ……….. teslim süresinde mücbir sebep halleri hariç olmak üzere gecikmede bulunamaz. Emtianın teslimi …….. bildirdiği adreste yapılacaktır. Kargo şirketinden kaynaklanan gecikmeler ………’nın sorumluluğunda değildir.

Buna karşılık kargo şirketi ürünlerin ………’ye zamanında ve hasarsız tesliminden sorumludur.

Teslimatın kısmen veya tamamının sevk edilememesi durumunda ………., ………… bilgi verecektir.

Siparişin ……….’nın deposunda teslimi halinde …….. emtiayı teslim almaya yetkili kişiyi yazılı olarak ……..’ya bildirecektir. Bu durumda emtiayı teslim almaya ancak bu kişiler yetkilidir.

………., ……..’dan satın aldığı emtiayı teslim mahallinde …… tarafından ………. teslimiyle yetkilendirilmiş ………… personeli veya Kargo şirketi personeli nezaretinde muayene etmek hakkına sahiptir. Bu hususla ilgili şikayetlerini teslim mahallinde emtiayı teslim etmekle sorumlu kişilerinde imzasını taşıyan bir tutanak ile yapmak zorundadır. Aks-i takdirde teslim edilen emtiaya itiraz hakkı bulunmamaktadır. Emtianın değişik . eksik ya da arızalı olması halinde yukarıda belirtilen itiraz koşulu yerine getirilmek kaydı ile ……. eksiklik ya da hatayı derhal yerine giderecektir.

……..’nın stoğunda bulunmayan emtiaların tesliminde emtianın üreticisine bağlı olarak teslim konusunda ……. , ……..’ye bilgi verecektir. Yurt dışı siparişlerinde ………. ile …….. arasındaki sipariş sözleşmesi esas alınır.

…….. alım satımı ile ilgili ödemeler ……….’nin Kredi kartı ile yapılacaktır. Kredi kartından kaynaklanan sorunlarda ………..’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. Alım-satımlarda kullanılacak kredi kartı numarası ………. Bankası’nın Sanal Pos’undan geçirilecektir. Tüm Kredi Kartı işlemleri …….. ile …………. Bankası’nın arasında olup teknolojik olarak yüksek güvenlik sağlanmıştır.

Kredi kartı dışındaki satın almalarda kredi kontrol departmanının onayı gerekmektedir.

……. , satışını yaptığı emtialarla ilgili faturayı emtianın teslimi ile birlikte …….. ye ibraz edecektir. ……. faturalara varsa itirazlarını en geç sekiz gün içerisinde yazılı olarak ……..’ya bildirmekle mükelleftir. Aksi takdirde faturada belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılır.

……. , …… ya sipariş vermeye yetkili olacak kişi/kişilerin isimlerini bildirmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ aşağıda belirttiği kişilerin değişmesi durumunu önceden yazılı olarak …….. kredi kontrol departmanına bildirmekle yükümlüdür.

5- Genel Hükümler

İş bu sözleşme uyarınca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ’in T.T.K, T.B.K. ve ilgili diğer mevzuat uyarınca on-line satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak sureti ile, tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, teslim tarihinden itibaren yasal süreler içinde iade ettiği emtea ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade ettiği emtea, ……. tarafından geri alınacak olup. bu maddede sözü edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan zararlardan …… kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Taraflar birbirlerine ait her türlü sır ve ticari bilgileri üçüncü şahıslara bildirmemeyi kabul ve taahhüt eder.

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak hesap uyuşmazlıklar ……… nın bilgisayar kayıtları ve ticari defter ve bu defterlerdeki kayıtları esas alınacak olup, bu kayıtlar delil niteliğindedir.

6- Tebligat Adresi

Tarafların bu sözleşmede yazılı adreslerinde yapılacak tebligatlar geçerlidir. Bu adreslerde bir değişiklik vaki olduğu takdirde, adres değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu işlem yapılmadığı takdirde eski adrese yapılacak tebligat kanunen her halükarda geçerli sayılacaktır.

7- Mücbir Sebepler

Tabii afetler, yangın, salgın hastalık, grev, lokavt, sivil ve askeri idare kısıtlamaları, ihtilal veya isyan, dahili kargaşa, ambargo, kötü hava şartları ve Tarafların kontrolü dışındaki nedenlerle oluşan hadiseler mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebep oluşması halinde maruz kalan taraf diğer tarafı gecikmeksizin haberdar edecek ve Taraflar ne şekilde hareket edileceği konusunda müştereken karar vereceklerdir.

8- Uyuşmazlıklar

Bu sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıkların hal mercii ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

………..                                                       Müşteri

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat