TAPU KAYDINA YANLIŞ YAZILAN KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ

SAKLAMA SÖZLEŞMESİ

1- Bir taraftan aşağıda (aracı kurum) diye adlandırılacak olan … Menkul Değerler A.Ş., diğer taraftan yine aşağıda (Müşteri) diye adlandırılacak olan …………….. arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen maddeler ve şartlar dairesinde, hisse senedi; tahvil ve benzeri diğer menkul değerlerin aracı kurumca saklanması ve bunlarla ilgili bazı yasal işlemlerin aracı kurum tarafından yürütülüp sonuçlandırılması için, aşağıdaki şartlarla bir sözleşme düzenlenmiştir.

2- Müşteri tarafından, saklanması amacıyla aracı kuruma verilen veya müşterinin talimatıyla müşteri adına veya hesabına aracı kurum tarafından satın alınarak saklanan Menkul Kıymetler, kimin adına yazılı olursa olsun, müşteri adına açılan bir hesapta saklanır. Bu hesaba “Yatırım Hesap Numarası” verilir.

Saklanmak üzere aracı kuruma verilen Menkul Kıymetler için aracı kurum kıymetli kağıdın cins, adet ve nominal değeriyle birlikte, izlenecek Yatırım Hesap Numarası da gösteren bir makbuz düzenleyerek müşteri ya da yasal temsilcisine verir.

Saklanması için aracı kuruma verilen Menkul Kıymetlerin geri alınması kıymetin saklamaya alınmış olduğunu gösteren makbuzun ibrazıyla mümkündür.

Söz konusu bu belgenin ibrazının mümkün olmadığı takdirde, müşteri veya yasal temsilcisi tarafından imza edilecek ibranamenin bu belge mahiyetinde olmak üzere aracı kuruma verilmesinden sonra kıymetler iade olunur.

3- Müşteri tarafından aracı kuruma verilen Menkul Değerlerin saklanması, bu menkul değerlere ait kar payı, faiz ve ana paralarının tahsili, menkul değeri ihraç eden ortaklarca yapılacak sermaye artırımlarında rüçhan haklarının kullanılması, bedelli ve bedelsiz yeni pay senetlerinin müşteri dosyasına katılması işlemleri müşterinin, zamanında vereceği talimatlara uygun olarak aracı kurum tarafından sözleşme hükümleri çerçevesinde müşteri yararına yürütülür ve sonuçlandırılır. Aracı kurum, müşteri tarafından verilecek talimatları yerine getirip getirmemekte serbesttir.

4- Menkul Değerlerinin 3. Maddede yazılı işlemlerin yararına yürütülmesi amacıyla aracı kuruma veren müşteri bu işlemlerin gerektireceği masraf, komisyon, mevcut veya ileride konulacak tüm vergi ve talebi halinde rüçhan hakkı bedellerinin tahsiline imkân vermek üzere aracı kurumda bulunan Yatırım hesabından yapılır.

Müşteri hem bu hesabın ve hem de aracı kurum nezdindeki bütün Yatırım hesaplarının aracı kurumun bu sözleşme ve Müşteri’nin eğer varsa aracı kurumla yaptığı başka sözleşme ve aracı kuruma olan diğer taahhütleri nedeniyle doğmuş, doğacak her türlü alacağının teminatını teşkil etmek üzere aracı kuruma rehinli olduğunu ve aracı kurumun bütün alacaklarını bu hesaplardan mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5- Ödemelerin müşteri hesaplarına Şirket borç kaydı için ayrıca her işlemde ayrı ayrı müşteri talimatı aranmaz. Bu sözleşmenin imzalanmasıyla, müşteri ödemelerin bildirdiği hesabından ve şirket nezdindeki hesabından şirketçe mahsup edilmesini kabul eder.

6- Saklamaya verilen hisse senetleriyle ilgili ortakların, söz konusu hisse senetleri aracı kurumda bulunduğu sürede sermaye artırımı yapmaları halinde aracı kurum müşterinin her defasında zamanında vereceği talimata uygun olarak bedelli rüçhan hakkını kullanır. Bedelli sermaye artırımlarında, aracı kurum müşteriye ihbarda bulunarak gerekli meblağı müşterinin hesabından hazır bulundurmasını talep ettiği halde müşteri bunu zamanında sağlamazsa rüçhan hakkını kullanmaktan vazgeçmiş olacaktır. Bu hakların kullanılma sürelerinin 1 aydan kısa olması halinde aracı kurum müşteriye ihbarda bulunup bulunmamakta, müşteri için rüçhan hakkını kullanıp kullanmamakta serbesttir. Müşteri; hiçbir şekilde aracı kurumun bu yetkisini kullanıp kullanmamasından dolayı bir hak iddia etmeyeceğini ve rüçhan hakkının kullanılması halinde buna ilişkin olarak, hesabına resen borç kaydedilmesini kabul ve beyan eder.

7- Bedelli sermaye artırımlarında, ilgili ortaklığın hisse senedini saklamaya vermiş olan müşterinin aracı kurum tarafından yapılan ihbardan sonra hesaplarına yapılan rüçhan hakkı bedelli tutarındaki borç kaydının karşılığının bulunması müşterinin bedelli rüçhan hakkını kullanmak istediği anlamını taşır.

Müşterinin yatırım hesabına bu maksatla yapılacak borç kayıtları nedeniyle müşterinin başka kişilere karşı olan yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde aracı kuruma karşı hiçbir talep hakkı olmayacaktır.

8- Bedelli sermaye artırımlarında, rüçhan hakkını kullanmak isteyen müşterilerin edinecekleri yeni hisseler sermaye artırımını yapan ortaklıkça ilan edilen küpürler dikkate alınarak tam olarak hesaplanır, müşteri hesabından alınır. Oluşacak kesirler dikkate alınmaz ve bunun için müşteriden ayrıca bir tahsilat da yapılmaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında da müşteri yararına aynı işlem uygulanır.

9- Müşteri, Sözleşmede sözü edilen hususların yerine getirilmesi için aşağıdaki adresini, kendisine kolay ulaşılacak yer edinildiğini beyan ve sözü geçen yere yapılacak tebliğlerin şahsına yapılmış sayılacağını o yerde bulunmasa bile, tebligatın iade edilmeyip Tebligat Kanununun 21. maddesi uygulanmasını kabul eder.

Yine müşteri sözü edilen işlemler gereği beyan ettiği aşağıda numarası yazılı yatırım hesabını ve adresini değiştirse bile derhal bu değişikliği aracı kuruma bildirmeyi taahhüt eder.

Müşteri yazılı olarak doğrudan imza karşılığı ya da iadeli taahhütlü mektupla adres değişikliğini bildirmedikçe, bundan doğacak sorumluluk ve sonuçlardan aracı kuruma sorumlu tutulmayacaktır.

10- Saklamaya verilen Menkul Değerler nedeniyle müşteri yararına yapılan tahsilatlar, yatırım hesabına havale edilir.

11- Saklama için verilen menkul değerlerle ilgili diğer işlemlerin yapılmaması da yine müşterinin yazılı talimatını gerektirir.

12- Müşteriye ihbarda bulunmaksızın aracı kurum, işbu sözleşme gereğince yürütülecek hizmetler karşılığında, yetkili merciler tarafından tespit olunan veya sonradan değiştirilecek olan azami hadleri geçmemek kaydıyla, aracı kurumun tayin edeceği oranlarda komisyon, gider vergisi ve diğer vergiler tahsil edecek, tahsilatlar müşterinin hesabından peşin olarak ve her yılın ilk ayında tahsil edilecektir. Komisyon, gider vergisi ve diğer vergilerin yatırım hesabından alınması halinde aracı kurum, bu sözleşmede yer alan işlemleri yerine getirme sorumluluğu taşımayacaktır.

13- Müşteri vekil tayin ettiği takdirde, vekil veya vekillerin adlarını Noterden tasdikli vekâletname ile aracı kuruma bildirmek zorundadır.

Müşteri, vekâletin sona erdirildiğinin kendisi veya ölümü halinde mirasçıları tarafından aracı kuruma bildirilmediği sürece, vekil tarafından yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder.

14- Müşteri aracı kurumun doğmuş ve doğacak bütün alacakları için kendi adına saklanan bütün menkul kıymetlerin aracı kuruma rehinli olduğunu ve aracı kurumun bunlar üzerinde hapis hakkının bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

15- Müşteri, bu sözleşme nedeniyle her ne sebeple olursa olsun aracı kurumun uğrayacağı doğrudan ve dolaylı zararları aracı kuruma tazmin etmeyi, aracı kurumun uğradığı bu tür zararları hesabına borç kaydetmeye yetkili olduğunu ve bunların da mahsup ve menkul kıymet rehni kapsamında olduğunu kabul ve taahhüt eder.

16- Müşteri, Şirkete verdiği vereceği bütün menkul kıymetlerin aracı kurum tarafından kullanılmasını onaylar.

17- Müşteri, aracı kuruma verdiği vereceği bütün menkul kıymetlerin hasara uğramasından, kaybından, değer değişikliğinden ve diğer kaybından dolayı aracı kurumun hiçbir sorumluğunun olmayacağını kabul eder.

18- Müşteri, verdiği Menkul Kıymetlerin kendisine iade edilmesini, ancak bunların iadesi için uygun olan zamanda isteyebilir. Aracı kurum, dilediği zaman müşteriye ait menkul kıymetleri müşteriye iade ederek bu sözleşmeyi feshetme yetkisini haizdir.

Aracı kurum, müşterinin verdiği menkul kıymetleri teslim aldığı yerde iade edebileceği gibi bunların iadesi için tek taraflı olarak uygun göreceği yerde iade edebilir. Bütün iade masrafları müşteriye aittir.

19- Müştereken, teslim edilen hamiline yazılı menkul kıymetler, ancak birlikte teslim edenlerin ve/veya vekillerinin müşterek imzalarıyla iade edilecektir. Aksi takdirde Mahkeme kararı olmadıkça teslim edenlerin hiçbirine iade yapılmaz.

20- Aracı kurumun, müşteriye ait menkul kıymetleri postayla iade etmesi gerektiğinde, işlem masrafı müşteriye ait olmak üzere taahhütlü mektupla yapılacaktır. Bunların postada kaybolmasından banka sorumlu olmayacağı gibi aracı kurumun iptal davası açma yükümlülüğü de olmayacaktır.

21- Müşteri talimatı gereği aracı kurum kasalarında saklanan kıymetlerin İMKB’ye teslimindeki gecikmeden doğan temerrüt faizi müşteriden tahsil edilir.

22- Müşteri saklama hizmeti ücreti olan …………………………… TL’yi saklama işleminin gerçekleşmesi sırasında ödemeyi taahhüt eder.

23- Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflar için ….. Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Bu Saklama Sözleşmesi ……/…../………. tarihinde taraflarca kabul ve imza edilmiştir.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat