SAĞLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

2021 YILI İÇİN İSTİNAF & TEMYİZ - PARASAL SINIRLAR VE SÜRELER

SAĞLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR :

1.İşbu sözleşmede kısaca … olarak anılacaktır.

  1. İşbu sözleşmede kısaca … Hastanesi olarak anılacaktır.
  2. KONU

İşbu sözleşme ……… Hastanesi tarafından ………..’un otel misafirlerine ihtiyaç olması halinde ambulans, sağlık ekibi veya doktor gönderilmesini kapsamaktadır.

III. …….. HASTANESİ’nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

…… Hastanesi, ……..’dan telefon ile yapılan çağrı üzerine ilgili ambulans, sağlık ekibi veya doktorun ……..’a gelmesi ve müşteriye ilk müdahalenin yapılması ve gerekli görülmesi halinde ……… Hastanesi’ne nakil edilmesi.

  1. DEVİR YASAĞI:

…… Hastanesi, ……..’un önceden yazılı iznini almaksızın bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve alacaklarını, borç ve yükümlülüklerini üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişiye devir ve temlik edemez.

Şüpheye mahal vermeksizin her ne nedenle olursa olsun, …… Hastanesi, ……..’un yazılı ön onayını almaksızın işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini taşeronu olarak üçüncü bir kişi ya da firmaya yaptıramaz.

  1. TEBLİGAT:

İşbu sözleşmeden doğacak tüm ihbar ve ihtarlar için taraflar yukarıdaki adreslerini tebligat adresi olarak kabul ederler ve bu adreslere yapılacak tebligatları peşinen geçerli tebligat olarak kabul etmeyi ve bu husustaki def’i ve itirazlarından feragati peşinen taahhüt ederler.

  1. SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESHİ:

İşbu sözleşme .…/…./20…. tarihinden başlamak üzere …./…./20…. tarihine kadar geçerlidir. Müzakere edilmek suretiyle ve Tarafların anlaşması halinde yeni bir sözleşme akdedilerek taraflar arasındaki ticari ilişki süresi uzatılabilir.

İşbu sözleşme süresi içerisinde, ….. Hastanesi ve …. tarafından herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğu olmaksızın … gün öncesinden ihbar olunmak kaydıyla tek taraflı olarak feshedilebilir.

VII. ÜCRETLENDİRME:

TTB (Türk Tabipler Birliği Fiyatları)

Bedeller Türk Lirası olup KDV dahil değildir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat