T.C.

YARGITAY

  1. CEZA DAİRESİ

2013/22419

2015/31276

25.11.2015

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Sanığın aşamalardaki istikrarlı savunmalarında kendisinin ilçe tarım müdürlüğüne yaptığı ilk başvuruda … köyü 116 ada 8 parsel sayılı taşınmazını 8400 m2 olarak beyan ettiğini ancak görevlilerce bu beyanının üzeri çizilerek tapudaki yüzölçümü değerinin yazıldığını, kendisinin de daha sonraki beyanlarını bu şekilde yaptığını beyan ettiği; dosyada onaylı örneği bulunan söz konusu 116 ada 8 parsel için 2002 yılına ait ekiliş belgesi ve aynı yıla ait arazi bilgileri formunun da bu beyanı doğrular nitelikte olduğu anlaşılmakla mahkemece suça konu belge asılları getirtilip özellikleri duruşma tutanağına yazılıp, belge üzerindeki sonradan yapılan düzeltmelerin sanığın eli ürünü olup olmadığı hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılıp sonucuna göre suç kastı değerlendirildikten sonra sanığın ekim yaptığı taşınmazın yüzölçümünü fazla beyan etmesinden ibaret eyleminin TCK’nun 206. maddesinde yer alan resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunu oluşturduğu da gözetilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi yasaya aykırı,

2- Kabule göre; 5237 sayılı Yasanın 53. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan haklardan sanığın sadece kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverilme tarihine kadar uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi ve ayrıca Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 gün 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile birlikte yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 25/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat