Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir? Unsurları Nelerdir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir? Unsurları Nelerdir?

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Suçun Tipiklik Unsuru

Türk Ceza Kanunu’nun 104/1. maddesinde “Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bi­tirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunmak” şeklinde ifade edilmiştir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Korunan Hukuki Yarar, Fail ve Mağdur

Korunan hukuki yarar temelde “çocuğun cinsel istismar” suçundakiyle aynıdır. Burada da aslında her ne kadar 15 yaşını tamamlamış bir ÇOCUK rızası ile cinsel ilişkiye girmekte ise de kanun koyucu onun çocuk olması münasabetiyle, bu iradesine değer vermemiş ve kendisinin henüz bu olgunluğa ulaşmadığını düşünmüştür.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçuyla 15 ya­şını tamamlamış ancak 18 yaşını doldurmamış kişilerin cinsel bütünlüğü korunmaktadır. Yasa koyucu bu suç tipinde 15 yaşını tamamlamış çocuğun temyiz kudretine sahip olup olmadığı­nı dikkate almamıştır. Bu nedenle çocuk temyiz kudretine sahip olsa bile 15 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel bütünlüğü yasa koyucu tarafın­dan korunmak istenmiştir.

Öte yandan, yasa koyucu cinsel ilişki sevi­yesine varmayan cinsel davranışlar açısından mağdurun cinselliği üzerinde tasarruf özgürlüğü­nü korumuştur.

Suçun faili kadın veya erkek olabilir. Ayrıca cinsel ilişkiye girenlerin her ikisinin erkek veya ka­dın olması durumunda da suç oluşabilir. Bununla birlikte bazı yazarlara göre, suçun maddi unsuru arasında yer alan hareket unsuru için yasa koyu­cu “cinsel ilişkiyi” aramış olduğundan kadının ka­dına karşı bu suçu işleyebilmesi mümkün değil­dir. Oysa TCK’nın 102 ve 103. maddelerinde yer alan suçların oluşabilmesi için illa vücuda erkek cinsel organının sokulması aranmadığına göre bizce kadının kadına karşı da reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu işleyebilmesi mümkündür. Bu bağlamda olmak üzere, lezbiyen bir ilişkinin de cinsel ilişki olarak değerlendirilmesi gerekir.

Öte yandan cinsel ilişkiye girenlerin her iki­sinin de 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını doldurmamış olması durumunda kimin suçun faili kimin suçun mağduru olacağı hususu tartışmalı­dır. Kanaatimizce bu yaş grubundaki iki çocuğun rızasıyla cinsel ilişkiye girmesi 104. maddenin ilgi alanına girmemektedir.” Kaldı ki bir suçta aynı kişinin hem fail hem mağdur olması da ceza hu­kuku prensipleriyle bağdaşmamaktadır. Esasın­da uygun olan, yasa koyucu tarafından bir dü­zenleme yapılarak failin ancak 18 yaşını tamam­lamış kişiler olabileceğinin belirtilmesidir.

Evlenme yoluyla reşit olan kişilerin Türk Me­deni Kanunu’nun 11. maddesi, mahkeme kara­rıyla reşit kılınanların ise aynı Kanun’un 12. mad­desi gereğince suçun mağduru olamayacakları­nı kabul etmek gerekir. Zira bu durumda salt Ceza Kanunu’nun lafzından hareket etmek hu­kuk bütünlüğü açısından uygun düşmeyecektir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Suçun Maddi Unsuru

Onbeş yaşını bitirmiş bir çocukla ve iradeyi etkileyen herhangi bir sebep olmaksızın tama­men onun rızasıyla cinsel ilişkide bulunmaktır. Cinsel ilişki deyiminden ise erkeğin, bir kadına vajinal ya da anal yoldan veya başka bir erkeğe anal yoldan penisini sokmasını anlamak gerekir. Oral yoldan cinsel tatmin ise Yargıtay tarafın­dan cinsel ilişki olarak kabul edilmemiştir (Yar­gıtay 14. Ceza Dairesi, 16.01.2013 tarih ve E. 2011/7214, K. 2013/240).

Öte yandan, cinsel ilişki seviyesine varma­yan öpme, okşama, sürtünme ya da vajina veya anüse cinsel organ dışında başka bir organ so­kulması bu suça vücut vermeyecektir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Suçun Manevi Unsuru

Ancak kasten işlenebilen bir suçtur. Kast hem cinsel ilişkiye hem de mağdurun yaşına yönelik olması icap eder. Failin mağdurun yaşı konusundaki yanılgısı ise TCK m. 30/1 hükmü gereğince kastı ortadan kaldırır.

104 üncü maddenin 2 nci fıkrasında düzen­lenen ağırlaştırıcı sebebin fail hakkında uygula­nabilmesi için failin, mağdur ile arasında evlen­me yasağı olduğunu da bilmesi gerekir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda hu­kuka uygunluk sebebinin gerçekleşmesi zor görünmektedir. Zira bu suçta mağdurun rızası­nın bulunması zaten suçun unsuru olarak kabul edilmiştir. Mağdurun rızasının bulunmaması durumunda ise 103/2. maddede düzenlenen suç gerçekleşmiş olacaktır.

Başka bir ifadeyle, bu suçta kanun koyucu bir hukuka uygunluk sebebi olan mağdurun rıza­sını suçun unsuru hâline getirmiş, failin cezalan­dırılmasını ise cinsel ilişkiye rıza gösteren mağ­durun akabinde yapacağı şikâyete bağlanmıştır. 

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Suçun Nitelikli Hâlleri

  1. Suçun mağdur ile arasında evlenme ya­sağı bulunan kişi tarafından işlenmesi
  2. Suçun evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koru­ma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bu­lunan kişi tarafından işlenmesi

Yasa koyucu tarafından ağırlaştırıcı sebep­ler olarak öngörülmüştür.

Failin mağdurdan beş yaştan daha büyük olması da ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlenmişken, bu düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından eşitlik ilkesine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Teşebbüs

Suç, yukarıda izah ettiğimiz anlamda “cinsel ilişki”nin gerçekleşmesiyle tamamlanır. O hâl­de bu seviyeye varmayacak ancak bu amaçla yapılan birleşmeler durumunda suça teşebbüs oluşur. Örneğin, erkeğin kızın vajinasına girmek amacıyla pantolonunu indirdiği sırada kızın ba­basının gelmesi durumunda suça teşebbüs söz konusu olacak, ancak erkeğin baştaki amacının vajinaya girmek olmadığı, yalnızca sürtünmek amacıyla pantolonunu indirdiği sırada kızın ba­basının gelmesi durumunda bu suça teşebbüs söz konusu olmayacaktır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda İçtima

Aynı kişiye yönelik olarak değişik aralıklar­la gerçekleştirilen her bir cinsel ilişki ayrı bir suç oluşturur. Bunlar aynı suç işleme kararına bağ­lı ise zincirleme suç hükümlerinin uygulanması yoluna gidilir. Ancak bu hükümlerin uygulanması için suçların aynı kişiye karşı işlenmesi zorunlu­luğuna bağlı olarak değişik kişilere karşı işlenen aynı suç işleme kararına bağlı olsa bile zincir­leme suç kuralları uygulanmaz ve her bir kişiye karşı işlenen suçtan fail ayrı ayrı cezalandırılır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda İştirak

Suça azmettirme veya yardım eden sıfatıy­la suça katılma mümkün ise de cinsel birleşme ancak her bir failin kendisi tarafından yapılabi­leceğinden müşterek fail sıfatıyla birden fazla kişinin aynı anda suçu işleyebilmeleri mümkün olmaz. Böyle bir durumda her bir failin kendisi başlı başına fail olarak değerlendirilmelidir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Muhakemeye İlişkin Kurallar

Suçun temel hâlinde (TCK m. 104/1) soruş­turma ve kovuşturma şikâyete bağlı olup, şikâyet hakkı da kendisiyle cinsel ilişkiye girilen mağdura aittir.

6545 sayılı Kanun ile eklenen 104/2. ve 104/3. fıkralara giren durumlarda ise şikâyet ko­şulu aranmaz.

Öte yandan, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253/3. maddesi uyarınca, soruştu­rulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda uzlaş­tırma yoluna gidilemeyeceği unutulmamalıdır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat