REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ II

Türk Borçlar Kanununda Süreler

REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ II

1- Taraflar

Bir tarafta ….. adresinde faaliyet gösteren ….. ile; Diğer tarafta ….. adresinde mukim …….. aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

2- Konu

Taraflar arasından akdedilen .. / .. / …. tarihli iş sözleşmesinin eki niteliğindeki işbu sözleşmenin konusu; hizmet sözleşmesi kapsamında fiil ehliyetine sahip olan işçi tarafından işverene karşı, sözleşmenin sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka türden bir menfaat ilişkisine girişmekten kaçınmanın sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

3- Tarafların Yükümlülükleri

İşveren hizmet sözleşmesi kapsamında işçiye işini tam ve eksiksiz olarak yerine getirebilmesi ve gerekli her türlü bilgi ve belgeyi işçiye vermeyi taahhüt eder.

İş bu sözleşme ile işçi; Kendi namına iş sahibi ile rekabet edecek bir iş yapmamayı, rakip bir işyerinde çalışmamayı, rakip bir işyerine ortak olmamayı ve hatta ortak olmaktan başka bir sıfatla dahi rakip şirketle alakadar olmamayı kabul ve taahhüt eder.

Taraflar arasındaki rekabet yasağı konusundaki şartlar; işçinin gelecekteki ekonomik durumunu adalete aykırı olarak güçleştirdiği ölçüde geçersiz olacaktır.

Taraflar arasındaki sözleşme kapsamındaki belirlenen şartlar ….. seneyi geçemeyecektir. Ayrıca, işçinin öğrendiği meslek ve işletmenin çalıştığı alan da sınırlamanın belirlenmesinde etkili olacaktır. Ayrıca bu sınırlamada; işçinin başka bir mesleki bilgisinin olup olmadığı ve diğer sınırlamalarla ekonomik geleceğinin ne ölçüde tehlikeye girip girmediği dikkate alınacaktır.

4- Süre

Hizmet sözleşmesinin eki niteliğindeki işbu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, işbu sözleşmeden doğan yükümlülükler hizmet sözleşmesinin geçerliliğini koruduğu müddetçe devam edecektir.

Hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde dahi işbu sözleşme, hizmet sözleşmesinin sona erme tarihinden itibaren …. (…) yıl boyunca bağımsız sözleşme olarak geçerliliğini koruyacaktır.

5- Sözleşme Değişikliği

İşbu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve/veya sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

6- Tebligat

Tarafların işbu sözleşmenin başında belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar hukuken geçerli addolunacaktır.

7- Cezai Şart

Rekabet yasağına aykırı davranan işçi, işverene vermiş olduğu zararı tazminle yükümlüdür.

İşçi cezai şart olarak …..-TL miktarı ödemekle tazmin borcundan kurtulacaktır. Ancak zarar cezai şart miktarından yüksek ise, şartı aşan miktarın tazmini zorunluluğu gündeme gelecektir.

8-  Sözleşmenin Yürürlük Tarihi

İşbu sözleşme 8 (sekiz) maddeden oluşmakta olup taraflar arasında .. / .. / …. tarihinde iki (2) nüsha olarak akdolunmuştur.

İşveren                                                                                                    İşçi

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat