İCRA MEMURU SATIŞ SÜRELERİNİ RESEN GÖZETMEK ZORUNDA OLUP SÜRESİZ ŞİKAYET TABİDİR

REKLÂM HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme Reklâmveren-Reklâm Ajansı ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Sözleşmenin tarafları:

…………………………………………… A.Ş.

…………………………………………… A.Ş.

 1. Konu:

Reklâmveren’in…………………………ürününün/hizmetinin reklâmı için; verilecek hizmetlerin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği, çalışma şekil ve koşulları, üretilen reklâm eserleri üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesi bu Sözleşme’nin konusunu oluşturur.

 1. Taraflara Yüklenen Yükümlülükler:

Ajans, Reklâmveren ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi, Reklâmveren’in onayı olmaksızın, reklâmını yaptığı ürün ve hizmetlerle doğrudan rakip durumda olan başka ürünlerin tanıtımını yapmamayı;

Reklâmveren ise, Ajans’la her alanda işbirliği yapmayı, özellikle doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde Ajans’ı tek sorumlu olarak görmeyi; kabul ve taahhüt eder.

 1. Reklâma Güvenin Sağlanması:

Reklâmın topluma ve tüketiciye karşı ortak sorumluluğunu taşıyan Reklâmveren ve Reklâm Ajansı olarak taraflar, kurulmuş özdenetim mekanizmasını destekler. Uluslararası Reklâm Uygulama Esasları’na uymayı ve bu esaslara dayanarak verilmiş Reklâm Özdenetim Kurulu kararlarına saygılı olmayı taahhüt eder. Bu anlayış içinde, reklâmveren ürün veya hizmeti hakkında Ajansı’na her türlü bilgi ve veriyi sağlar, Reklâm Ajansı da bu verilere dayalı doğru ve dürüst reklâm üretir.

 1. Gizlilik:

Ajans, Reklâmveren’den aldığı ve/veya Reklâmveren adına yürütülen ve karşılığı Reklâmveren’ce ödenen araştırmalardan elde ettiği bilgileri, Reklâmveren’in izni olmadan hiç kimseye vermemeyi/paylaşmamayı taahhüt eder. Reklâmveren isterse, işin gerçekleştirilmesinde görev alan üçüncü kişilerden de bu taahhüt Ajans aracılığıyla alınır. Bu taahhüt, anlaşma bittikten sonrası için de geçerlidir.

Reklâmveren de Ajans tarafından kendisine sunulan reklâm konsepti, metni, tasarımı vb. yaratıcı çalışma ürünlerinin gizliliğine uymayı, kabul edilmeyenleri kullanmamayı ve üçüncü kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder.

 1. Ajans Hizmetleri:

Reklâmveren, pazarlama iletişimi konusundaki ihtiyaçlarını farklı uzmanlık kuruluşları (medya, promosyon ajansı, CRM, matbaalar vb.) ile karşılamayı düşünüyorsa bu maddeler eklemeler ya da çıkarmalarla değiştirilebilir. Bu maddeler standart hizmetleri içermektedir. Sözleşmenin tarafları işbirliği hizmet kapsamını, maddeler üzerinde tek tek karşılıklı anlaşarak belirlerler.

Ajans;

Reklâmveren’in kuruluşunu, işlerini; işleyişini, ürün ve hizmetleri ile bunların mevcut ve muhtemel pazarını, rakiplerini, sürekli izler, ayrıntılı bilgi edinir, analiz eder.

Reklâmveren’in tanıtım ihtiyacını saptar. Buna uygun iletişim stratejisi ve planını, bunun ayrılmaz birer parçası olarak entegre iletişim planlarını (direct mailing, promosyon, vb) hazırlar.

Reklâm fikri ve mesajlarını oluşturmak, tasarım ve taslakları hazırlamak anlamında yaratıcı çalışmaları yapar.

Medya strateji, planlama, satın alma ve izleme işlerini gerçekleştirir (yurtiçi ve yurtdışında etkin medya planları hazırlamak ve ekonomik medya satın alma formülleri geliştirmek, uygulamak, vb).

TV/sinema filmi, basın ilanı, basılı malzeme, fotoğraf, açıkhava, radyo reklâm malzemesi, POP, hediyelik eşya gibi reklâm ürünlerinin tasarlanmasını ve ajans içi ve dışı yapımlarını gerçekleştirir.

Çeşitli tanıtım, pazarlama, diğer iletişim faaliyetleri ve açıkhava etkinliklerinin organizasyonunu yapar ve satış teşkilatı toplantılarına katkıda bulunur.

 1. Onay, Yetki, Değişiklik/Düzeltme:

Beşinci maddede belirtilen hizmetler ve işler Reklâmveren’in onayı olmadan başlatılamaz.

Onay, önceden ya da sonradan yazılı olarak verilmiş veya telefon notu ya da toplantı notu biçiminde yazılı olarak teyid edilmiş olmalıdır. Bu yazılı notlara tarafların belirleyeceği süre içinde itiraz edilmediği takdirde Reklâmveren’ce onay verildiği kabul edilir. Yazılı onayların işin başlamasından önce verilmesi asıldır. İvedi işlerde zaman darlığı nedeniyle istisnai olarak verilen sözlü onayların yazılı teyidi mutlaka iş bitmeden önce verilecektir.

Baskılı işlerde metin, tasarım ve tasarım bedelinin onaylanması, Ajansa, orijinal hazırlama ve ilgili çalışmaları yapma (foto çekimi vb.) konusunda yetki verir. Orijinalin ve tahmini üretim maliyetinin onaylanması ise baskıya geçme yetkisini kazandırır.

Hangi işlerde kimlerin onay vermeye yetkili oldukları Reklâmveren tarafından bu sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte Ajansa yazılı olarak bildiriler. Onay yetkililerindeki değişiklikler bildirilmediği takdirde Ajans sorumlu tutulmaz.

Ajansa yetki kazandıran bu onaylar, reklâm ajansının reklâmverene karşı sorumluluğunu ve onun çıkarlarını koruma konusundaki taahhüdünü ortadan kaldırmaz.

Reklâmveren, yukarıda belirtilen gerekçelerle yapılan iptal ve düzeltmelerden doğan harcama ve yükümlülüklerle ilgili olarak, ayrıca ajans hizmet payı öder. Ancak, üretilen reklâm materyelinin kullanılmayacağına Reklâmveren ve Ajans anlaşarak birlikte karar verirlerse, Reklâmveren reklâmın maliyetini öder, ajans hizmet payını ödemez.

 1. Ajans Komisyonu ve/veya Ücretinin Kapsamı ve Uygulaması:

Ajansın, reklâmveren için, sorumluluk alarak yaptığı ve/veya yaptırdığı hizmetler karşılığında tatmin edici bir gelir sağlaması temel koşullardan biridir.

Bu gelir,

* Komisyon

* Sabit ücret

* Proje bazında ücret

* Harcanan zaman bazında ücret

* Minimum ücret garantisi

türlerinden biri veya bunların birkaçının birlikte uygulanması şeklinde olabilir.

“Performansa Odaklı Değerlendirme”, kararlaştırılan ücretlendirme biçimine ek olarak ayrıca uygulanabilir.

 1. Ödemeler:

Ajans ilke olarak, kendi hizmetini finanse eder, Reklâmveren’in reklâmını finanse etmez. Öte yandan Reklâmveren’in kendi işi için yaptığı ödeme, Ajans’ın ya da bir başka reklâmverenin finansmanında kullanılamaz.

Reklâmveren’ce doğrudan veya Reklâmverenin onayı ile Ajans tarafından mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşmada belirlenen ödeme zamanları ve koşulları aynen uygulanır.

Yapım, satın alma, organizasyon vb. işlerde; gerek ana para gerek avans ödemelerinde yine Reklâmveren’ce doğrudan veya Reklâmveren’in onayı ile Ajans tarafından yapılan yapılmış anlaşmadaki ödeme zamanları ve koşulları aynen uygulanır. Avanslar için ayrıca 6.1. madde gereğince alınacak maliyet tahmini onayında belirtilmesi koşulu aranır.

Ödemelerde gecikme halinde uygulanacak vade farkı oranı aylık %….’dır.

Yapımı uzun süren işlerde kısmi fatura çıkarılabilir. Gelecek takvim yılına ertelenen işlerin içinde bulunulan yılda yapılan harcamaları yıl sonunda fatura edilir.

Ajans tarafından üçüncü kişilere yaptırılan işlere ait fatura ve harcama belgeleri istendiğinde Ajans faturası ile birlikte Reklâmveren’e gönderilir.

 1. Muhasebe Kayıtları:

Ajans ve Reklâmveren’in hesap mutabakatı sağlanması bakımından her iki taraf da karşılıklı azami kolaylığı gösterir. Ajans’ın Reklâmveren’le ilgili çalışmalarının muhasebe kayıtları önceden haber verilmek koşulu ile Reklâmveren yetkililerine açık olacaktır.

 1. Malzemenin ve Bağlantıların Devri:

Mecralara teslim edilmiş olanlar dışındaki reklâm malzemesi, anlaşmanın sona ermesini müteakip Reklâmveren’e iade edilir. Anlaşmanın yürürlüğü süresince bu malzeme Reklâmveren’in kabulü halinde Ajans tarafından 1 yıl saklanır, sonra tarafların mutabakatıyla imha edilebilir. Ayrıca, anlaşma sona erdiğinde, cari hesap bakiyesinin Reklâmveren tarafından ödenmiş olması kaydıyla, mecralarda ayrılan yer veya süreler ile üçüncü şahıslara verilmiş olan siparişler, yapılmış bağlantılar ve anlaşmalar ile bunlardan doğan hak ve yükümlülüklerin devredilmesi konusunda Ajans her türlü işbirliğini taahhüt eder.

 1. Hakların Geçerliliği:

Ajans’ın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) gereğince sahip olduğu veya üçüncü kişilerden sözleşmelerle devraldığı mali haklar, bu sözleşmede belirlenen ücretin ödenmesi koşulu ile ve bu ücret ödendiği sürece, reklâmverenin kullanımına açık olacaktır. Reklâmveren bu mali hakları devralmak isterse Ajans ile ayrıca makul bir bedel üzerinde anlaşmak zorundadır.

 1. Yasalar Karşısında Sorumluluk:

Sözleşmenin tarafları yasaların öngördüğü yükümlülüklerinin sorumluluğunu taşırlar. Ajans’ın bu sözleşme ile yüklendiği sorumluluk; reklâmı hazırlarken ya da hizmet verirken reklâmverene herhangibir yaptırım uygulanmaması için gereken özeni göstermektir.

 1. Üçüncü Şahıslarla İlişkiler:

Reklâm mecralarıyla veya dışarıya yaptırılan işler için üçüncü kişilerle kurdukları ilişkilerde, Reklâmveren ve Ajans bu Esaslar’da belirtilen haklarını ve çıkarlarını karşılıklı olarak korurlar.

 1. Anlaşmanın Sona Erdirilmesi:

Reklâmveren ile Ajans arasındaki anlaşma taraflardan birinin diğerine yazılı bildirimi ile bildirim tarihinden itibaren 90 günlük ihbar süresi sonunda karşılıklı olarak feshedilir. Böylece bir durumda yürürlükte olan işlerin bitirilmesi, karşılıklı mutabakatla düzenlenecek bir protokol ile yürütülür. Böyle bir bildirim olmadığı sürece de yürürlükte kalır.

Bu maddedeki ihbar süresine uymayan veya başka haksız nedenlerle sözleşmeyi fesheden, karşı tarafın zararını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Zarara, mahrum kalınan kazanç dâhildir.

 1. Süre

Bu Sözleşme imza tarihi olan …/…/…. tarihinden itibaren……….. yıl sürelidir. Bitiminden 90 gün önce feshi ihbar edilmedikçe birer yıl süre ile uzamış sayılır.

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmeden doğan ihtilaflardan ………………………………… mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. …/…/…

Reklâm Veren                                               Reklâm Ajansı

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat