Regl Ağrısı Nedeni ile İzin Alan Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi?

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Regli Ağrısı Nedeni ile İzin Alan Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi?

Bir takipçimiz regli olmaya başladığı ilk gün çektiği şiddetli ağrılar nedeniyle her ay, ayda bir kez bu sebeple izin kullanmaktadır. Bu durumdan rahatsız olan işveren de bu sebeple kadın çalışanının iş akdini fesih etmek istemektedir.

  • 1857 sayılı îş Kanununun 85. maddesine dayanılarak, kadın işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceği Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Ça­lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönet­meliği” nde gösterilmiştir. Bu madde 20/6/2012 tarihli 6331 sayılı yasanın /37 maddesi ile kaldırılmıştır.

Söz konusu yönetmelik ekinde yer alan Ağır ve Tehlikeli İşlere ait çizelgede sırala­nan ağır ve tehlikeli işlerden, karşısında (K) harfi bulunanlarda kadın işçiler çalıştırılabilmekte, (K) harfi bulunmayanlarda ise kadın işçiler çalıştırılamamaktadır. İha­lesinde 8 Şubat 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan, Ağır ve tehlikeli işler yö­netmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik ile uygulamadan kaldırıl­mıştır. Bu konudaki boşluklar 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili tebliğler ve yönetmelikler ile yapılıyor.

Ancak, kadın işçinin çalışabilmesine izin verilmiş olanların da veya ağır ve tehlikeli olmayan işler de, doğum öncesi ve sonrasında 1 yıla kadar geçecek sürede, kadın işçinin daha hafif işlere verilmesi gerekmektedir. Ağır ve tehlikeli işlerden olmama­sına karşın örneğin, sadece ayakta kalmayı, hafif de olsa yük taşımayı, uzanarak iş görmeyi gerektiren işlerde çalışan kadın işçilerin, özel dönemlerinde stres yaratan işlerden de uzak tutulmaları beklenmektedir. Bu konuda 6331 sayılı yasa işverene

10. maddesinde “İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır” diyerek;

  • “Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu,
  • Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi,
  • İş yerinin tertip ve düzeni,
  • Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerekti­ren gruplar ile
  • kadın çalışanların durumu”

tanımlaması ile kadın çalışanın çalışma şartları ve risklerin değerlendirilmesi yü­kümlülüğünü işverene getirmiştir.

Kadın işçiler özel günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir mi?

Kadınlar, regli dönemlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Regli başlan­gıcı, işçinin ihbar tarihi olduğunu bahsettiğimiz Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeli­ğinde gösterilmiştir. Yine, yönetmeliğe göre bu kapsamda olmakla beraber, kadınla­rın çalışmasına izin verilmiş olanlar da, özel hal (adet) gördüklerinde bu işlerde çalıştırılamayacak, hafif işlere alınacaklardır. Özel hal süresi, yönetmelikle 5 gün ola­rak belirlenmiştir. Sürenin başlangıcı kadın işçinin beyanına göre dikkate alınacak­tır.

Kadın işçilerin, regli olduğu günler de ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması ha­linde ne olacaktır?

Bu durumda kadın işçi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24.maddesine göre iş sözleşme sini tek taraflı fesih edebilecektir. Haklı fesih nedeni ile işvereninden kıdem tazminatı dahil olmak üzere ücret ve benzeri haklarını talep edebilecektir.

İşveren sadece kadın olmam nedeniyle özel hal (regl) dönemimi gerekçe göste­rip hizmet akdimi feshedebilir mi?

4857 Sayılı Kanunun “Eşitlik” başlıklı 5. maddesine bakıldığında, iş ilişkisinde cinsiyet, dil, ırk, din, siyasi düşünce vs. dayalı ayrımın yapılamayacağını düzenler. İş ilişkisinde, işverenin işçilerine eşit davranma zorunluluğunu içeren böylesine açık düzenleme, cinsiyet ayrımcılığının önlenmesini amaçlamaktadır.

Sorumuza dönecek; olursak ırk, renk, medeni hal, aile yükümlülükleri, din, siyası hizmet akdinin feshi için geçerli sebep oluşturmaz. Hatta bu konuda işverenin kadın işçiye olumsuz davranışları mobbing uygulamasına girer.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat