RADYO REKLÂMI YAYIN SÖZLEŞMESİ

Miras Sözleşmesinin İptali Davası Nasıl Açılır?

RADYO REKLÂMI YAYIN SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Reklâmı yayınlayacak radyolar

Adresleri:   ………………………..

Reklâmveren şirket

Adresleri:   ………………………..

2- Konu

Bu sözleşme ile …… Gıda ile Radyolar (……) arasında bütçeli reklâm çalışmasını amaçlayan, toplam değeri …… TL+KDV olan anlaşmanın koşullarını belirlemektedir.

3- Süre

Bu sözleşme …/…/…… tarihinde yürürlüğe girer ve tarafların işbu sözleşmeden doğan haklarının tamamen kullanılması ve tüketilmiş olması şartı ile …/…/…… tarihinde sona erer. Ancak sözleşmenin sona erme tarihinden önce tarafların sözleşmeden doğan haklarını kullanarak tamamen tükettikleri tarihte de sözleşme sona ermiş sayılır.

4- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

…… Gıda, işbu sözleşme süresi içerisinde (…… – ……) …… Radyo’da …. sn, Radyo ……’da …. sn. Radyo ……’da …. sn’lik spot reklâm kılınacaktır.

Radyolar, işbu sözleşme bedeli olan …… +KDV’lik faturayı …… Gıda’ya kesecektir. …… Gıda bu fatura’nın ödemesini. …… – …… tarihli 2 adet vadeli çek olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

…… Gıda, Radyolar tarafından 6502 sayılı yasa hükümlerine ilgili yönetmeliklerle belirlenmiş reklâm esaslarına, RTÜK yayın yönetmeliği ve yayın ilkelerine aykırı bulduğu reklâmlarını yayınlamama hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt ederek radyoların herhangi bir reklâmını yayınlanmamasının sözleşmeye aykırılık teşkil etmeyeceğini, radyoların sorumlu olmayacağını, bu tür reklâmları, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun farklı reklâmları ile değiştirmek suretiyle hakkını kullanacağını, ayrıca radyolar tarafından reklâmlarının yayınlanmış olmasının da bu yayın dolayısıyla radyoların herhangi bir sorumluluk üstlendiği anlamına gelmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

…… Gıda, sözleşme konusu kapsamındaki reklâm yayınının tüm mevzuat hükümleri ve yayın ilkelerine uygun olacağını, yayınlanan reklâmlarından dolayı tüm sorumluluğun kendisinde olacağını, kendi reklâm yayınından ötürü radyoların da uğrayabileceği her türlü zararı tazmin yükümlülüğünde bulunduğunu, radyoların işbu reklâm yayını nedeniyle ödemek zorunda kalacağı herhangi bir tazminat ya da para cezası nedeniyle kendisine rücu edileceği ve rücu edilen meblağı kayıtsız şartsız nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme bedeli …… +KDV olup fatura hesabında sözleşme süresince 1 usd = … TL olarak sabitlenecektir.

Taraflar birbirlerinin kurumsal kimliklerine ve imajına zarar vermemeyi bunun için gerekli dikkat ve özeni göstereceklerini kabul ve taahhüt ederler.

İşbu sözleşmede belirtilen tüm sorumluluk hükümleri, sözleşme ne şekilde sona ermiş olursa olsun, yürürlükte kalmaya devam eder.

5- Tebligatlar

Adres değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece, sözleşmede gösterilen adrese yapılacak tebligatlar tebliğ edilmiş olmasına bakılmaksızın geçerli olacaktır.

6- Sözleşmenin Feshi

Taraflardan herhangi biri sözleşme ile üstlendiği edimini yerine getirmez ve/veya sözleşme hükümlerine aykırı davranırsa, diğer taraf aykırılığın giderilmesini yazılı olarak ihtar eder. İhtara rağmen aykırılık giderilmez ve/veya edim yerine getirilmezse diğer taraf sözleşmeden doğan ve fesih nedeniyle kullanamadığı haklarına karşılık gelen değer de dâhil tüm yasal talep hakları saklı kalmak üzere haklı sebeple sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir.

İşbu sözleşmenin yürürlüğü sırasında tarafların kendi kusur ve ihmallerinden kaynaklanmayan haller ve mücbir sebep olarak kabul edilen doğal afetler, terör vb. meydana gelmesi sebebiyle sözleşmenin uygulanması imkânsızlaşır ya da kabul edilemeyecek ölçüde zorlaşırsa, bu halde mücbir sebep iddiasında olan taraf diğer tarafa durumu yazılı olarak ihbar eder ve sözleşme askıya alınır. Mücbir sebep halinin 3 günden uzun sürmesi ve sözleşmenin uygulanmasına imkân bulunmaması halinde sözleşme feshedilmiş sayılır. Teknik olumsuzluk ve/veya imkânsızlıklar ya da resmi mercilerin kararları nedeniyle sözleşme konusu edimin ifa edilememesi de mücbir sebep olarak kabul edilir.

7- Gizlilik

Herhangi bir adli tahkim düzenleme makamı veya yetkili başka bir kamu makamı veya yasaların yetkili kıldığı başka bir makamın zorunlu kıldığı durumlar haricinde taraflar bu anlaşmanın süresi içinde ve sonraki zamanlarda bu anlaşma ile ilgili her türlü bilgiyi ve bu anlaşma süresi içinde bu anlaşmayla bağlantılı olarak ve/veya bu anlaşma uyarınca doğrudan veya dolaylı olarak alınan elde edilen ya da öğrenilen her türlü bilgiyi kesinlikle gizli tutacaklardır. Yukarıda belirtilen gizlilik hükmü, işbu sözleşme ne şekilde sona ermiş olursa olsun yürürlükte kalmaya devam eder.

8- Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanan ve sulhen çözümlenemeyen uyuşmazlıklarda anlaşmazlık halinde …… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9- Diğer Hususlar

İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi ve dâhil her türlü vergi, RTÜk payı ve diğer giderler taraflarca yarı yarıya ödenecektir.

Reklâmı Yayınlayacak                     Reklâmı Veren Şirket

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat