PROTOTİP SÖZLEŞMESİ

Miras Sözleşmesinin İptali Davası Nasıl Açılır?

PROTOTİP SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta ….. adresinde faaliyet gösteren ….. firması ile ….. adresinde faaliyet gösteren ….. firması arasında ….. isimli prototip makinasının üretimi amacıyla prototip sözleşmesi kurulmuştur.

Bu sözleşmede ….. firması “PROTOTİP ÜRETİCİSİ”, ….. firması ise “ŞİRKET” olarak anılacaktır.

İşbu sözleşmenin ifası sırasında ….. Üniversitesi ….. Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. ….. projeye danışmanlık yapacak olup, TÜBİTAK tarafından da prototip makinasının proje aşamasında % ….. oranında destek verilecektir.

2- Konu

Sözleşmenin konusu, prototip üretici tarafından ….. isimli prototip makinanın tasarımı, tüm testleri, saha deneyleri ve imalatı yapılıp sözleşmede kararlaştırılan süre sonunda ….. Üniversitesi ….. Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. …..’den alınacak onay sonrasında makinanın patent kullanım hakkının şirkete devredilmesi işidir.

3- Tarafların Yükümlülükleri

Şirket, prototip makinanın tasarımı, tüm test ve saha deneylerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli dokümanları tedarik etmekle yükümlüdür.

Prototip Üreticisi, ….. isimli prototip makinanın tasarımı, tüm testleri, saha deneyleri ve ….. adet prototipin imalatının yapılmasından sorumludur.

Prototip Üreticisi, prototipi % ….. hizmet bedelinin alınmasından itibaren ….. gün/ay/yıl sonunda hazır ve aktif hale getirmekle yükümlüdür.

4- Özel Hükümler

1-  …..

2-  …..

3-  …..

5- Hizmet Süresi

İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi ….. gün/ay/yıl olarak belirlenmiştir, süre bitiminde iki taraf anlaşmaya varmak suretiyle hizmet süresini ücreti mukabilinde uzatabilirler.

6- Hizmet Bedeli

Hizmet bedeli, üretim aşamasında …..-TL/$/€ + KDV olarak belirlenmiş olup belirlenen bedelin % …..’si iş başlangıcında, kalan % …..’si tasarım sürecinin bitiminde şirket tarafından ….. nolu banka hesabına ödenecektir. Bu ödeme yapılmadan prototip şirkete teslim edilmez.

Prototipin tüm haklarıyla birlikte şirkete devri sonrasında ise, ilgili ürün üzerinden gerçekleştirilecek her türlü satıştan % …..’lük komisyon prototip üreticisinin banka hesabına … iş günü içerisinde yatırılacaktır.

7- Sözleşmenin Süresi

İş bu sözleşme .. / .. / …. ve .. / .. / …. tarihleri arasında geçerlidir.

8- Sözleşmenin Askıya Alınması, Durdurulması veya Feshi

Taraflardan birinin işbu sözleşmedeki yükümlülüklerine aykırı davranması veya edimlerini gereği gibi ifa etmemesi, eksik ifa etmesi, nihai tüketiciler nezdinde itibarının zedelenmesi ve sair hallerde diğer taraf… (….) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu sözleşmeyi geçici olarak askıya alma, durdurma veya feshetme hakkına sahiptir.

Her ne şekilde fesih olursa olsun, fesih tarihine kadar doğmuş alacaklar üzerinde tarafların hakları saklıdır. Fesih tarihine kadar verilmiş olan siparişlere ilişkin olarak tarafların yükümlülükleri devam eder.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeple karşılaşan taraf, diğer tarafa söz konusu durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

9- Gizlilik

Taraflar işbu sözleşmenin ifası kapsamında birbirleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamamayı ve istihdam ettikleri kişilerin de bu hususa uymalarının sağlanması için gerekli önlemleri almayı kabul ve taahhüt ederler.

10- Tebligat

Taraflar işbu anlaşmada yer alan adreslerin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin … gün zarfında anlaşma taraflarına yazılı olarak duyurulacağını, aksi halde anlaşmada yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olacağını peşinen kabul etmişlerdir.

11- Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

11 (onbir) maddeden oluşan işbu sözleşme taraflarca okunmuş kabul edilmiş ve .. / .. / …. tarihinde imza altına alınmış olup, taraflara birer suret verilmiştir.

Şirket                                                        Prototip Üreticisi

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat