PRİM BORCUNUN VE ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI DİLEKÇESİ

Miras Sözleşmesinin İptali Davası Nasıl Açılır?

PRİM BORCUNUN VE ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Prim Borcunun ve Ödeme Emirlerinin İptali Talebinden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim …………. sicil no.lu işyerinde çalıştırdığı işçiler için 506 sayılı kanunun 3/a-c maddedeki yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle ………. Sigorta Müdürlüğünce 4023 ve 4024 numaralı tutanaklarla idari para cezası ve prim ödenmesi istenmiş müvekkilin SSK ya yaptığı itiraz da reddedilmiştir. Sigorta Müdürlüğünce kesilen idari para cezası ve prim tahakkuk işlemi usul ve yasaya aykırıdır. Bu konuda Yargıtay kararları da vardır.
  2. Müvekkilimin yaptırdığı inşaatta kış nedeni ile işçi çalışmamakta ve ek prim bildirgesi vermesi de gerekmemektedir. Tahakkuk ettirilen prim yasal olmadığı için iptalini istiyoruz. Haksız idari para cezalarının iptali için de……. Sulh Ceza Mahkemesine itirazda bulunmuş durumdayız.

DELİLLER                           :  …./…../….. tarihli ……….numaralı …….. Türk Liralık prim borcunun ödenmesine ilişkin tutanak ve …./…./……. tarihli ………/…ve ………./…. numaralı ödeme emirleri.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürlüğünün  …./…./……. tarihli ……/… –……../…. no.lu ödeme emirlerinin, yine  …./…./……. tarihli ……. no.lu …….. Türk Lirası prim borcuna dair tutanakların iptaline ve işbu prim ve ödeme emirlerine konu alacakların müvekkilimden tahsil edilmemesine, Avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ederim.

Davacı Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat